PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-protiv-ovog-rjesenja-zalba-mehr NN 104/1999

• 2. Dozvola se produljuje na rok od 1 godine, do zaključno 28. rujna 2000. godine.


Stranica 1999-10-104-1736 NN 104/1999

• Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.


Internet NN 104/1999

• Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jurica Malčić, dopredsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković


Internet stranice NN 104/1999

• I. Odbija se zahtjev za ocjenu ustavnosti članka 10. broj 14 (Petrijanec), Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 10/97).


Internet stranice NN 104/1999
• Podnositelj zahtjeva smatra da je izdvajanje dijela naselja Donje Vratno iz sastava Općine Vinica i pripajanje Općini Petrijanec, provedeno protivno članku 129. Ustava Republike Hrvatske, budući da nije pribavljeno mišljenje stanovništva tog područja.

Internet stranice NN 104/1999
• Člankom 129. Ustava Republike Hrvatske određeno je da se područje jedinica lokalne samouprave - kotara, općine ili grada određuje zakonom, nakon što se prethodno pribavi mišljenje stanovnika tog područja.

Internet stranice NN 104/1999 • Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 90/92, 2/93, 10/94 i 29/94 - nastavno: Zakon iz 1992.), određena su područja jedinica lokalne samouprave i uprave, kao i postupak za promjenu tih područja.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 104/1999 • Odredbom članka 10. istog Zakona određeno je da pravo predlaganja promjena područja grada odnosno općina imaju građani s prebivalištem na tom području i to najmanje jedna trećina građana s prebivalištem na području za koje se promjena - izdvajanje, spajanje ili ukidanje - traži, time da su prethodno dužni pribaviti mišljenje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave tog područja.
Poslovne stranice NN 104/1999 • Prema članku 11. Zakona o prijedlozima za promjenu područja jedinica lokalne samouprave i uprave odlučuje Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.
Pregledi NN 104/1999 • Odredbom članka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, broj 90/92, 94/93 i 117/93) propisano je i to da se područja općina, gradova i županija i promjene tih područja, uz druga važna pitanja, uređuju posebnim zakonom. Ta područja mogu se odrediti nakon što bude pribavljeno mišljenje stanovnika tog područja.
Glasnik NN 104/1999 • Zakonom iz 1992. godine, koji je stupio na snagu 30. prosinca 1992. godine, ustanovljene su općine Petrijanec i Vinica u sastavu Varaždinske županije.
Novo NN 104/1999 • U sastavu Općine Petrijanec bila su sljedeća naselja: Družbinec, Majerje, Nova Ves Petrijanečka, Petrijanec i Strmec Podravski, dok su u sastavu Općine Vinica bila naselja: Donje Vratno, Gornje Ladanje, Gorušenjak, Marčan, Peščenica Vinička, Vinica i Vinica Breg.
Poslovi NN 104/1999 • Peticiju za izdvajanje dijela naselja Donje Vratno potpisalo je 1600 mještana Općine Vinica, što je (između ostalog) utvrđeno u Zaključku Općinskog vijeća Općine Vinica od 18. studenoga 1994. godine, koje je zadužilo Općinsko poglavarstvo općine da sa sadržajem peticije upozna Hrvatski državni sabor i Županiju Varaždinsku.
Poticaji NN 104/1999 • Vlada Republike Hrvatske, Prijedlogom Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj te Konač-
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 85/94, Broj 20/91, Broj 110/01, Broj 7/92, Broj 41/07, Broj 54/04


LINK - TRGOVINA, ZAPOSLENJA, NATJEČAJI, JAVNI SERVISI, UPRAVA Pregled