PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

NOVI BRZI PREGLED ZAKONSKE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-15-2-ukupni-iznosi-koje-izdavatelj-uyzb NN 5/2009

• Za posljednju zaključenu financijsku godinu, za osobe pod (a) prve podtočke točke 14.1:


Stranica 2009-01-5-143 NN 5/2009

• 16.2.Informacije o ugovorima o djelu članova upravnih, rukovodećih i nadzornih tijela s izdavateljem ili bilo kojom od njegovih podružnica koji predviđaju pogodnosti po raskidu radnog odnosa. Ako ih nema potrebna je odgovarajuća negativna izjava.


Internet NN 5/2009

• 16.3.Informacije o odboru za reviziju i odboru za naknade izdavatelja, uključujući imena članova odbora i sažetak postavljenih uvjeta po kojima odbor radi, ako isti postoje


Internet stranice NN 5/2009

• 16.4.Izjava izdavatelja o usklađenosti sa standardima korporativnog upravljanja


Internet stranice NN 5/2009 • 17.2.Za svaku osobu iz točke 14.1. navesti informacije o eventualnom statusu dioničara u izdavatelju i svim dioničkim opcijama na te dionice kod izdavatelja s posljednjim mogućim datumom.
Internet stranice NN 5/2009 • 18.1.Ime ili tvrtku osobe koja ima izravan ili neizravan udio u kapitalu izdavatelja ili pravo glasa koje treba prijaviti po odredbama članka 413. Zakona o tržištu kapitala, zajedno s iznosom udjela svake takve osobe, ili ukoliko takve osobe nema, odgovarajuća negativna izjava.
Internet stranice NN 5/2009 • 18.2.Navesti daju li dionice izdavatelja različita prava glasa, ili odgovarajuću negativnu izjavu
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 5/2009
• 18.4.Opis svih sporazuma poznatih izdavatelju čija bi provedba, naknadno, mogla rezultirati promjenom vladajućeg položaja u izdavatelju.

Poslovne stranice NN 5/2009
• Financijske transakcije izdavatelja i povezanih osoba, izvršene u razdoblju koje obuhvaćaju povijesne financijske informacije, uz razotkrivanje:

Servis NN 5/2009 • a) prirodu i opseg transakcija. Ako neka od transakcija nije bila u najboljem interesu jedne od strana objasniti razloge za takvu transakciju
Glasnik NN 5/2009 • 20.FINANCIJSKI PODACI O IMOVINI, OBVEZAMA FINANCIJSKOM POLOŽAJU, TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA
Novo NN 5/2009 • Uključiti godišnje financijske izvještaje za tri posljednje poslovne godine i revizijsko izvješće za svaki godišnji financijski izvještaj, sukladno propisima koji uređuju financijske izvještaje. Ako izdavatelj postoji kraće razdoblje, onda za to razdoblje.
Poslovi NN 5/2009 • Pro forma financijske informacije moraju biti popraćene izvješćem koje pripreme nezavisni računovođe ili revizori.
Poticaji NN 5/2009 • Ako izdavatelj izrađuje i vlastite i konsolidirane godišnje financijske izvještaje, u Registracijskom dokumentu moraju biti navedeni barem godišnji revidirani konsolidirani izvještaji.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 76/00, Broj 69/07, Broj 81/08, Broj 50/01, Broj 79/07, Broj 7/08


LINK - VODIČ KROZ POSLOVNE USLUGE KOJE SU VAM DOSTUPNE Pregled