PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

NOVI BRZI PREGLED ZAKONSKE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-2-odvodjenjem-dimnih-plinova-iwnh NN 3/2007

• (1) Zidani dimnjaci i građevni proizvodi koji se rabe za njihovo zidanje, osim uvjeta propisanih ovim Propisom moraju ispunjavati i uvjete propisane posebnim propisom kojim se uređuju zidane konstrukcije.


Stranica 2007-01-3-202 NN 3/2007

• (1) Tehnička svojstva dimnjaka moraju biti takva da, tijekom trajanja građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje dimnjaka, on podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje iz okoliša, tako da tijekom izvođenja i uporabe dimnjaka:


Internet NN 3/2007

• – predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče rušenje ili oštećenje dimnjaka,


Internet stranice NN 3/2007

• – ne proizvode buku preko dozvoljene razine prema posebnom propisu,


Internet stranice NN 3/2007 • – potrošnja energije bude jednaka propisanoj razini ili manjoj od nje.
Internet stranice NN 3/2007 • (2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, tehnička svojstva dimnjaka moraju biti usklađena s uređajem za loženje i njemu pripadajućom priključnom cijevi i/ili gorivom, koji se namjerava priključiti na dimnjak.
Internet stranice NN 3/2007 • (3) Tehnička svojstva iz stavka 1. i 2. ovoga članka postižu se projektiranjem i izvođenjem dimnjaka u skladu s odredbama ovoga Propisa.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 3/2007
• Kada je, sukladno posebnim propisima, potrebna dodatna zaštita dimnjaka ili dijelova građevine izloženih nepovoljnom utjecaju dimnjaka radi ispunjavanja propisanih tehničkih svojstava, ta će se zaštita smatrati sastavnim dijelom tehničkog rješenja dimnjaka.

Poslovne stranice NN 3/2007
• Tehnička svojstva dimnjaka moraju biti takva, da, osim ispunjavanja zahtjeva iz ovoga Propisa, budu ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se uređuje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za građevinu.

Servis NN 3/2007 • (1) Dimnjak mora nakon rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine čiji je sastavni dio, a kojom se rekonstrukcijom odnosno adaptacijom utjecalo na zatečena tehnička svojstva dimnjaka, imati jednaka ili povoljnija tehnička svojstva nego prije rekonstrukcije odnosno adaptacije.
Glasnik NN 3/2007 • Građevni proizvodi za dimnjake proizvode se u proizvodnim pogonima izvan gradilišta.
Novo NN 3/2007 • (1) Građevni proizvod smije se ugraditi u dimnjak odnosno u građevinu vezano za izvedbu dimnjaka ako ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.
Poslovi NN 3/2007 • (3) Ako dođe do isporuke nesukladnog građevnog proizvoda proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti, i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Poticaji NN 3/2007 • (4) Proizvođač odnosno uvoznik i distributer građevnog proizvoda dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava građevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladištenja i prijevoza, a izvođač dimnjaka tijekom prijevoza, rukovanja, skladištenja i ugradnje građevnog proizvoda.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 43/96, Broj 102/04, Broj 87/03, Broj 156/09, Broj 53/93, Broj 155/09


LINK - SERVIS SA POSLOVNIM INFORMACIJAMA, PROGRAMIMA I USLUGAMA Pregled