PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

NOVI BRZI PREGLED ZAKONSKE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-d-subheadings-iv-and-sadn NN 39/2009

• (i) Subheadings (x and xi): Here state the appropriate United Nations number or numbers and United Nations shipping name or names. These are used to identify the waste according to the United Nations classification system and are required to comply with international rules for transport of hazardous materials.


Stranica 2009-03-39-880 NN 39/2009

• Uputa za popunjavanje obrasca Obavijesti o prekograničnom prometu


Internet NN 39/2009

• Izvoznik ili nadležno tijelo države izvoza, treba ispuniti polja 1–18 (izuzev broja obavijesti u polju 3). Ako postoji mogućnost, polje 17 trebao bi također potpisati proizvođač otpada.


Internet stranice NN 39/2009

• Polje 1 i 2: Upisati registracijski broj (kada je primjenjivo), puno ime i adresu (uključujući ime države) izvoznika (Exporter – notifier) odnosno uvoznika (Importer – consignee), puno ime, brojeve telefona i faksa s pozivnim brojem te adresu elektronske pošte osobe zadužene za kontakt (Contact person) za slučaj bilo kakvog izvanrednog događaja tijekom prekograničnog prometa otpada.


Internet stranice NN 39/2009 • A. da li obavijest obuhvaća pojedinačnu pošiljku (pojedinačna obavijest – Single movement) ili više pošiljaka (opća obavijest – General notification);
Internet stranice NN 39/2009 • B. da li je otpad koji se prevozi namijenjen zbrinjavanju (Disposal) ili oporabi (Recovery);
Internet stranice NN 39/2009 • C. nije potrebno ispunjavati – odnosi se na promet otpadom unutar OECD-a.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 39/2009
• Polje 7: Upisati podatke o načinu pakiranja (Packaging types). Ako su potrebne posebne mjere opreza pri rukovanju treba označiti odgovarajuće polje i informacije priložiti kao dodatak. Popisi načina pakiranja nalaze se na poleđini obrasca Obavijesti.

Poslovne stranice NN 39/2009
• Polje 8: Upisati registracijski broj, puno ime i adresu (uključujući ime države) prijevoznika (Intended carrier), brojeve telefona i faksa s pozivnim brojem države, adresu elektronske pošte te ime osobe za kontakt koja je nadležna za pošiljku. Ako je u prijevoz uključeno više prijevoznika tada se navedeni podaci o svim prijevoznicima prilažu u prilogu obavijesti (u polju 7. treba upisati; »Vidi prilog«). Kada prijevoz organizira otpremnik, pojedinosti o otpremniku treba navesti u polju 8, a odgovarajuće informacije o prijevoznicima treba navesti u prilogu.

Servis NN 39/2009 • Upisati podatke o načinu prijevoza (Means of transport). Popisi načina prijevoza nalaze se na poleđini obrasca Obavijesti.
Glasnik NN 39/2009 • Polje 10: Navesti tražene informacije o odredištu pošiljke tako da prvo bude označeno odgovarajuće postrojenje: za zbrinjavanje (Disposal facility) ili za oporabu (Recovery facility). Registracijski broj treba navesti gdje je primjereno. Ako je zbrinjavatelj ili oporabitelj također i uvoznik, potrebno je upisati: »Isto kao polje 2«. Ako je postupak zbrinjavanja D 13–D 15 ili postupak oporabe R 12 ili R 13, osim postrojenja koje provodi postupak treba navesti i mjesto na kojem će se postupak provoditi (Actual site of disposal/recovery). U tom slučaju treba navesti u prilogu Obavijesti odgovarajuće informacije o svim postrojenjima koja će provoditi naknadne R 12/R 13 ili D 13–D 15 postupke te o postrojenjima koja će ili koja bi mogla provoditi naknadne R 1–R 11 ili D 1–D 12 postupke. Treba navesti informacije o stvarnoj lokaciji zbrinjavanja ili oporabe ako se razlikuje od adrese postrojenja.
Novo NN 39/2009 • Polje 11: Navesti vrstu postupka oporabe ili zbrinjavanja (D-code/R-code). Ako je operacija zbrinjavanja ili oporabe operacija D 13–D 15 ili R 12 ili R 13, odgovarajuće informacije o naknadnim postupcima (sve R 12/R 13 ili D 13–D 15 kao i D 1–D 12 ili R 1–R 11) trebaju biti navedene u prilogu. Treba navesti također tehnologiju koja će se koristiti i razlog izvoza. Popisi postupaka za zbrinjavanje (Disposal operations, D 1 do D 15) i oporabe (Recovery operations, R 1 do R 13) nalaze se na poleđini obrasca Obavijesti.
Poslovi NN 39/2009 • Polje 13: Opisati fizikalna svojstva (Physical characteristics) otpada pri sobnoj temperaturi i tlaku. Popis fizikalnih svojstava nalazi se na poleđini obrasca Obavijesti.
Poticaji NN 39/2009 • Polje 14: Navesti oznake koje kategoriziraju otpad prema sustavu usvojenom temeljem Baselske konvencije (točka (i)), gdje je primjenjivo oznake prema OECD-u (točka (ii)) te ostale prihvaćene klasifikacijske sustave (točka (iii) do (xii)).
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 55/94, Broj 40/07, Broj 127/06, Broj 152/03, Broj 122/99, Broj 92/94


LINK - VODIČ KROZ POSLOVNE USLUGE KOJE SU VAM DOSTUPNE Pregled