PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1994-07-52-948 NN 52/1994

• 1. pojedinim šumama i šumskim zemljištima u državnom vlasništvu kojima iznimno gospodare tijela državne uprave i određene pravne osobe (članak 16. stavak 3. Zakona) ;


Propis NN 52/1994

• Program se izraduje za gospodarsku jedinicu ili za dio gospodarske jedinice kao sastavni dio osnove ili programa za podr-učje krša


Propis NN 52/1994

• Odredbe članaka 51. do 67 ovoga pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na izradu programa.


Propis NN 52/1994

• Godišnji plan gospodarenja šumama i šumskim zemljištima (u daljnjem tekstu: plan) izrađuje se kad ne postoji mogućnost pravovremene revizije, odnosno obnove osnove iIi programa.


Propis NN 52/1994
• 1. opće podatke s obrazloženjem (bilanca izvršenja dosadašnje osnove, odnosno programa po odjelima i odsjecima, obračun podataka, smjernice gospodarenja, potrebna izgradnja šumskih prometnica, kupnja opreme i sl.);

Propis NN 52/1994
• 2. plan sječa glavnog i prethodnih prihoda jednodobnih sa stojina, odnosno plan sječa raznodobnih sastojina;

Propis NN 52/1994 • Planom se prvenstverlo predviđaju radovi koji su bili utvrđeni dosadašnjom osnovom, odnosno programom, a nisu izvšeni.
Propis NN 52/1994 • Plan sječe glavnog i prethodnog prihoda jednodobnih sastojina, odnosno plan sječa raznodobnih sastojina, u pravilu. ne može biti veći od prosječnog godišnjeg etata a plan šumskouzgojnih radova ne može biti manji od godišnjeg prosjeka utvrđenog osnovom, odnosno programom čija je važnost istekla.
Propis NN 52/1994 • Plan se donosi na način i po postupku propisanom za donošenje osnova i programa.
Propis NN 52/1994 • Evidencija o izvršenim radovima iz plana vodi se prema odredbama članka 64. ovoga pravilnika.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 52/1994 • 2. izvanredrke r-evizije pod uvjetima propisanim ovim pravilnikom, u skladu sa Zakonom.
Propis NN 52/1994 • 3 .izvanredne revizije pod uvjetima propisanim ovim pravilnikom, u skladu sa Zakonom.
Propis NN 52/1994 • Izvanredna revizija iz stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 3. ovoga članka ne može se provoditi u zadnjoj godini važenja šunkskogospodarske osnove, osnove i programa.
Propis NN 52/1994 • Revizija, obnova i izvanredna revizija iz stavka 1. i 2. ovoga članka provodi se na način i po postupku koji su propisani za donošenje šumslsogospodarske osnove, osnove i programa.
Propis NN 52/1994 • U postupku revizije i obnove šumskogospodarske osnove, osnova i programa izrađuju se bilance površina uredajnih razreda, užite drvne zalihe, šumskouzgojnih radova, irgradnje šumskih prometnica i ostalih utvrđenih radova.
Propis NN 52/1994 • Bilance iz stavka 1 ovoga članka izrađuju se prema evidencijama izvršenih radova po godinama, vrsti prihoda, vr-sti drveća, vrsti šumskouzgojnih radova i po vlasništvu. U osnovama i programima bilance se prikazuju po odjelima i odsjecima, a u šumskogospodarskoj osnovi po gospodarskim jedinicama.
Propis NN 52/1994 • Bilance iz stavka 1. ovoga članka izrađuju se s obrazloženjem a podaci se upisuju u obrasce ŠGO-13, ŠGO-15 do ŠGO 17 i O-10 do O - 16.
Propis NN 52/1994 • Revizija usnova i programa ia članka 71. stavka 2. ovoga pravilika izrađuje se računski, izuzev izrade karata iz članka 63. stavka 1. točke 9. i 10. ovoga pravilnika.
Propis NN 52/1994 • Za reviziju osnova i programa iz stavka 1. ovoga članka obvezno se provode radovi:
Propis NN 52/1994 • 1. obilježavanje vlasničkih meda i gospodarskog razdjeljenja:
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 10/07, Broj 121/02, Broj 119/01, Broj 77/08, Broj 78/92, Broj 121/07


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled