PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1996-05-38-777 NN 38/1996

• Iz prijedloga Ministarstva uprave Vladi Republike Hrvatske od 30. travnja 1996. proizlazi da je predloženo donošenje Odluke o raspuštanju te Rješenja o imenovanju povjerenika Vlade nakon utvrđenja da su se stekli uvjeti za raspuštanje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave te imenovanje povjerenika radi ispunjenja razloga iz članka 81. stavak 1. točka 1. i točka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi.


Propis NN 38/1996

• Ministarstvo se, u svezi ispunjenja pretpostavke iz točke 1. stavka 1. članka 81. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (učestalost), poziva na navedenu Odluku Ustavnog suda o ukidanju Proračuna Grada Zagreba za 1996. godinu, koji proračun je donijet uz bitnu povredu odredaba o postupku donošenja Proračuna. Poziva se i na akte koje su, u postupku konstituiranja predstavničkih tijela Grada Zagreba i Zagrebačke županije, donijeli novoizabrani članovi tih tijela, a koji su, također u postupku državnog nadzora i zaštite lokalne samouprave, utvrđeni neustavnim i nezakonitim, a što proizlazi i iz Rješenja Ustavnog suda broj: U-II-1019/1995 i U-II-1021/1995 od 27. prosinca 1995. godine ("Narodne novine", broj 109/1995).


Propis NN 38/1996

• Nastavno se u Prijedlogu Ministarstva upućuje i na odredbu članka 71. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, čiji učinak nastupa uslijed donošenja odluke o ukidanju Proračuna Grada Zagreba za 1996. godinu.


Propis NN 38/1996

• U podnijetom prijedlogu Ministarstvo navodi da raspuštanjem predstavničkog tijela Grada Zagreba nužno prestaje s radom i predstavničko tijelo Zagrebačke županije (članak 4. stavak 1. Zakona o Zagrebačkoj županiji - "Narodne novine", broj 69/1995).


Propis NN 38/1996
• Sadržaj Prijedloga Ministarstva glede imenovanja povjerenika Vlade upućuje na rješenja koja, u slučaju raspuštanja predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, propisuje Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi u članku 71. i članku 82.

Propis NN 38/1996
• Odluka Vlade o raspuštanju donijeta je na temelju članka 81. stavak 1. točke 1. i točke 5. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi u svezi s člankom 4. stavak 1. Zakona o Zagrebačkoj županiji, a na prijedlog Ministarstva uprave te se njome raspušta Gradska skupština Grada Zagreba, a vijećnicima prestaje mandat (točka I. Odluke), uslijed čega prestaje s radom i Skupština Zagrebačke županije (točka II. Odluke).

Propis NN 38/1996 • Prvi navod podnositelja ustavne tužbe u svezi je s nedostatkom obrazloženja takve osporene Odluke o raspuštanju.
Propis NN 38/1996 • Odluka o raspuštanju u preambuli sadrži pozivanje donositelja na članak 81. stavak 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, dakle, upućuje da ono što je u odluci sadržano, ima uporište u zakonu.
Propis NN 38/1996 • Navedeni zakonski propis članka 81. stavak 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi propisuje ovlast Vladi Republike Hrvatske da može, na prijedlog Ministarstva uprave, raspustiti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave kada se ispuni jedan ili više uvjeta koji su propisani u točkama 1. do 6. te zakonske odredbe.
Propis NN 38/1996 • Donositelj, pozivajući se na odredbe sadržane u točki 1. i točki 5. stavka 1. članka 81. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, upućuje na svoje utvrđenje o ispunjenju ta dva (između propisanih 6) uvjeta za raspuštanje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 38/1996 • No, činjenica je da je zakonodavac, stavkom 2. istog članka navedenog Zakona, predsjedniku raspuštenog predstavničkog tijela dao pravo na podnošenje ustavne tužbe u slučaju raspuštanja predstavničkog tijela, dakle, propisao je sredstvo pravne zaštite.
Propis NN 38/1996 • Za učinkovito korištenje dopuštenim sredstvom pravne zaštite, podnositelj tog sredstva, konkretno podnositelj ustavne tužbe mora biti upoznat s razlozima koji objašnjavaju zašto je konkretna odluka donijeta i zašto baš u određenom sadržaju.
Propis NN 38/1996 • Stoga slijedi zaključak da je, budući se radi o odluci iz članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu te kraj odredbe članka 81. stavak 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, donositelj osporene odluke istu trebao obrazložiti.
Propis NN 38/1996 • Odgovor (izjašnjenje) Vlade djelomično otklanja nedostatak obrazloženja, budući se u njemu objašnjava na kojim razlozima Vlada temelji Odluku o raspuštanju i Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade.
Propis NN 38/1996 • Polazeći od ovlaštenja koje joj je dano člankom 81. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, Vlada Republike Hrvatske se, donoseći osporenu Odluku o raspuštanju, poziva na točku 1. stavka 1. tog članka kojom je, kao pretpostavka za donošenje odluke o raspuštanju propisano da predstavničko tijelo učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili da predstavničko tijelo počini učestale teže povrede zakona i drugih propisa.
Propis NN 38/1996 • Vlada ne nabraja koje je to opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu donijela Gradska skupština Grada Zagreba. Izuzetak je Proračun Grada Zagreba za 1996. godinu.
Propis NN 38/1996 • Donijevši osporenu Odluku o raspuštanju, Vlada je ostavila dvojbenim donosi li predstavničko tijelo učestalo neustavne i nezakonite opće akte i koji su to akti, u čemu je sadržana učestalost, a u čemu su ti akti suprotni (dakle, sadržajno) Ustavu, zakonu ili drugom propisu, ili pak predstavničko tijelo učestalo teže vrijeđa zakon i druge propise.
Propis NN 38/1996 • U izjašnjenju Vlade, kao i u prijedlogu Ministarstva uprave, u svezi navedene odredbe točke 1., oba se tijela pozivaju na dvije činjenice: na ovlaštenje Vlade da na temelju članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 69/1995) za donošenje odgovarajućih odluka u postupku konstituiranja predstavničkih tijela; na nalaz tijela središnje državne uprave o obavljenom nadzoru nad zakonitošću rada i općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, koji je bio temelj za akt nadležnog ministarstva u postupku donošenja Proračuna Grada Zagreba za 1996. godinu i za inicijativu Vlade pokretanjem postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti navedenog Proračuna.
Propis NN 38/1996 • No, time Vlada ne navodi koje je to učestale teže povrede zakona i drugih propisa učinila Gradska skupština Grada Zagreba. Izuzetak su postupci novoizabranih članova predstavničkih tijela pri konstituiranju, kada su novoizabrani članovi smatrali da su se konstituirali na sjednicama od 2. prosinca 1995. godine, što im je Vlada osporila te su se konstituirali na sjednicama od 2. siječnja 1996. godine, a u skladu s odlukom Vlade.
Propis NN 38/1996 • Međutim, ti navodi ne daju dovoljan temelj za ocjenu da se radi, od strane predstavničkog tijela, o učestalom donošenju općih akata koji su suprotni Ustavu, zakonu ili drugom propisu, niti o učestalim težim povredama zakona i drugih propisa od strane predstavničkog tijela.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 132/98, Broj 136/04, Broj 5/91, Broj 141/08, Broj 98/95, Broj 143/09


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled