PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1997-02-17-252 NN 17/1997

• Novčani poticaji isplaćuju se korisnicima iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika na teret računa broj 30102-789-2229 Ministarstva - sredstva za novčane poticaje i naknade, a u korist žiro-računa korisnika novčanog poticaja, a korisnicima iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, preko štednih knjižica Hrvatske poštanske banke.


Propis NN 17/1997

• (1) Korisnik novčanog poticaja iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezan je voditi pravilan, uredan i pravovremeni popis na propisanim obrascima koji se objavljuju uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio, a za korisnike iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika voditi evidenciju po korisnicima prema propisanom obrascu koji je objavljen također uz ovaj Pravilnik.


Propis NN 17/1997

• (2) Ukoliko se ne vodi pravilan, uredan i pravovremeni popis, te ukoliko taj popis nije točan i potpun korisnik novčanog poticaja ne može ostvariti isplatu istog.


Propis NN 17/1997

• Nadzor nad primjenom odredbi ovoga Pravilnika glede ispalte novčanih poticaja provode inspketori proračunskog nadzora Ministarstva financija i inspektori unutarnjeg nadzora Ministarstva poljoprivrede i šumarstva shodno odredbama članka 17. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivred i ribarstvu.


Propis NN 17/1997
• (1) Novčanom kaznom u visini od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

Propis NN 17/1997
• 1. ako je novčani poticaj obračunat protivno odredbama ovoga Pravilnika (članak 4., 6.,7., 10., 13., 14., 17., 18. i 20.);

Propis NN 17/1997 • 2. ako ne drži premirano grlo stoke u uzgoju godinu dana od dana isplate novčanog poticaja (članak 9. i 11.);
Propis NN 17/1997 • 3. ako ne vrati novčani poticaj u roku od 15 dana od dana izlučenja grla iz uzgoja (članak 12. stavak 3.).
Propis NN 17/1997 • (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000,00 do 6.000,00 kuna.
Propis NN 17/1997 • (1) Novčanom kaznom u visini od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako se nije pridržavala odredaba članka 26. ovoga Pravilnika.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 17/1997 • (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u visini 1.500,00 do 2.500,00 kuna.
Propis NN 17/1997 • (1) Novčanom kaznom u visini od 3.000,00 do 9.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:
Propis NN 17/1997 • 1. ako ne čuva zapisnik do isteka roka iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika.
Propis NN 17/1997 • (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.500,00 do 4.000,00 kuna.
Propis NN 17/1997 • Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 19/95).
Propis NN 17/1997 • Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Propis NN 17/1997 • Na temelju članka 13. i 16. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ("Narodne novine", br. 29/94, 9/95, 108/95 i 108/96), ministar poljoprivrede i šumarstva i ministar financija donose:
Propis NN 17/1997 • O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA I NEPOSREDNE ISPLATE NAKNADE ZA KVALITETNO POLJOPRIVREDNO SJEME, NPK MINERALNA GNOJIVA I KONZERVE SARDINA
Propis NN 17/1997 • Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja i neposredne isplate naknade te propisuju obrasci popisa korisnika naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme kukuruza, šećerne repe, soje, suncokreta, uljane repice, duhana, krumpira (u daljnjem tekstu: kvalitetno poljoprivredno sjeme), sve vrste NPK mineralnih gnojiva (u daljnjem tekstu: NPK gnojiva) i konzerve sardina u ulju i umaku od povrća (u daljnjem tekstu: sardina konzerve).
Propis NN 17/1997 • (1) Kosirnici naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme i NPK gnojiva iz domaće proizvodnje su pravne i fizičke osobe koje ih koriste za proizvodnju u poljoprivredi na teritoriju Republike Hrvatske, a ostvaruju svoja prava kupnjom sjemena od registriranih dorađivača sjemena odnosno proizvođača NPK gnojiva, na način da dorađivači odnosno proizvođači umanje korisnicima prodajne cijene proizvoda iz članka 14. točke 1. i 2. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ("Narodne novine", broj 29/94, 9/95, 108/95 i 108/96).
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 105/04, Broj 44/05, Broj 56/08, Broj 142/98, Broj 49/98, Broj 136/03


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled