PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1996-06-45-873 NN 45/1996

• O OBRASCIMA I SADRŽAJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE O UČENICIMA U OSNOVNIM ŠKOLAMA


Propis NN 45/1996

• Ovim pravilnikom propisuju se obrazci i sadržaj pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u osnovnim školama.


Propis NN 45/1996

• Pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, koja se obvezno vodi u osnovnim školama, jest:


Propis NN 45/1996

• 10. Zapisnik o razrednom, predmetnom, dopunskom ili razlikovnom ispitu;


Propis NN 45/1996
• Matična knjiga učenika (matica učenika) vodi se za sve učenike osnovne škole i sadrži:

Propis NN 45/1996
• 1. opće podatke o školi i matičnoj knjizi (naziv i sjedište škole, naziv županije, redni broj matične knjige, naznaku i podatak o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća te ime, prezime i potpis ravnatelja u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige),

Propis NN 45/1996 • 4. osobne podatke o učeniku (dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja, državljanstvo i narodnost, jedinstveni matični broj - JMBG učenika, adresu učenika, ime i prezime učenikove majke i oca);
Propis NN 45/1996 • 6. vrstu škole (redovna osnovna, privatna - alternativna, vjerska);
Propis NN 45/1996 • 8. podatak o statusu učenika (redovni učenik, obrazovanje odraslih, razlikovni, predmetni ili razredni ispit);
Propis NN 45/1996 • 9. popis nastavnih predmeta i učenikov uspjeh po školskim godinama i razredima;
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 45/1996 • 10. podatke o općem uspjehu, vladanju, izostancima s nastave, klasi, urudžbenom broju i nadnevku izdavanja svjedodžbi;
Propis NN 45/1996 • 13. podatke o izdavanju svjedodžbe o položenom završnom ispitu (klasa, urudžbeni broj i nadnevak izdavanja svjedodžbe, ime, prezime i potpis razrednika);
Propis NN 45/1996 • 14. podatke o izdavanju duplikata svjedodžbi (razlozi izdavanja duplikata, nadnevak izdavanja i potpis ravnatelja);
Propis NN 45/1996 • 15. naputak o upisu podataka u matičnu knjigu (o vođenju matične knjige).
Propis NN 45/1996 • Matična knjiga učenika vodi se na obrascu veličine 29,5x42 cm i sadrži 200 stranica koje su određene rednim brojem.
Propis NN 45/1996 • Matična knjiga uvezuje se u tvrdi uvez, a na prednjoj strani korica u gornjem srednjem dijelu utisnut je grb Republike Hrvatske. Na sredini prednje strane korica otisnute su riječi "MATIČNA KNJIGA UČENIKA" i podaci o nazivu škole, matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća.
Propis NN 45/1996 • Osnovna škola može kao pomoćnu knjigu voditi i pregled učenika upisanih u matičnu knjigu, u koji se učenici upisuju abecednim redom s podacima koji omogućuju jednostavniji uvid u matičnu knjigu.
Propis NN 45/1996 • Dnevnik rada vodi se za razredni odjel osnovne škole i sadrži:
Propis NN 45/1996 • - opće podatke o nazivu i vrsti škole, razrednom odjelu i školskoj godini za koju se vodi te potpise ravnatelja i razrednika, odnosno zamjenika razrednika;
Propis NN 45/1996 • 1. osobne podatke o učeniku (prezime i ime, ime učenikove majke i oca, nadnevak, mjesto i država rođenja, adresa učenika i roditelja, redni broj i jedinstveni matični broj - JMBG učenika);
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 91/96, Broj 84/02, Broj 28/08, Broj 45/07, Broj 32/94, Broj 20/91


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled