PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica 2003-05-74-895 NN 74/2003

• Obračunsko razdoblje ili termin jest vremensko razdoblje u kojem se obračunava kamata. Obračunsko razdoblje još se naziva i razdoblje ukamaćivanja ili razdoblje kapitalizacije. Osnovno (temeljno) obračunsko razdoblje i visina kamatnjaka definiraju se ugovorom između ugovornih strana ili su propisani zakonom. Može biti riječ o godišnjem obračunu kamata, dnevnoj kapitalizaciji i sl.


Stranica NN 74/2003

• Ako su razdoblje ukamaćivanja i razdoblje na koje se nominalni kamatnjak odnosi jednake duljine, nominalni se kamatnjak može izravno upotrijebiti u matematičkom izrazu za izračunavanje kamata. U praksi se često događa da nominalni kamatnjak nije prilagođen obračunskim razdobljima (npr. kamatnjak je izražen na godišnjoj razini, a obračun kamata je mjesečni), pa je tada nominalni kamatnjak potrebno preračunati u kamatnjak za kraće ili duže vremensko razdoblje. To se može učiniti na dva načina: relativnim i konformnim načinom.


Stranica NN 74/2003

• Relativni kamatnjak računa se prema duljini osnovnoga obračunskog razdoblja i duljini stvarnoga obračunskog razdoblja.


Stranica NN 74/2003

• Konformni kamatnjak je onaj kamatnjak koji za istu glavnicu daje jednaki iznos kamata bez obzira vrši li se obračun u vremenskim razdobljima dužim ili kraćim od razdoblja na koje se odnosi nominalni kamatnjak.


Internet NN 74/2003
• U usporedbi s relativnim kamatnjakom konformni kamatnjak povoljniji je za dužnika ako se kamate obračunavaju za razdoblja kraća od razdoblja na koje se odnosi nominalni kamatnjak (najprisutnije u praksi), a za vjerovnika je povoljniji kod obračuna kamata na razdoblja duža od razdoblja na koje se odnosi nominalni kamatnjak.

Internet stranice NN 74/2003
• Obračun kamata može se vršiti uz primjenu jednostavnoga i složenoga kamatnog računa.

Internet stranice NN 74/2003 • Jednostavni kamatni račun primjenjuje se ako se u svakom razdoblju kapitalizacije, za trajanja kapitalizacije, kamate obračunavaju uvijek na početnu glavnicu.
Internet stranice NN 74/2003 • Kod složenoga kamatnog računa obračunata kamata za prvo obračunsko razdoblje pribraja se početnoj glavnici, pa se u idućem obračunskom razdoblju obračunava kamata na početnu glavnicu uvećanu za iznos kamate iz prvog razdoblja. U svakom sljedećem razdoblju ukamaćivanja kamata se obračunava na preostalu glavnicu uvećanu za obračunatu kamatu iz prethodnog razdoblja ukamaćivanja, odnosno dolazi do obračuna i kamate na kamatu (tzv. anatocizam). Stoga se složeni kamatni račun naziva i kamatno-kamatnim računom.
Internet stranice NN 74/2003 • Neovisno o primjeni jednostavnogaoženoga kamatnog računa, kamata se može obračunavati i plaćati dekurzivno ili anticipativno. Kod dekurzivnog obračuna kamate kamata se obračunava i pribraja glavnici, odnosno isplaćuje na kraju obračunskog razdoblja. Pri ovakvom načinu obračuna kamata se obračunava od početne vrijednosti, tj. od glavnice s početka osnovnog razdoblja kapitalizacije.
Internet stranice NN 74/2003 • Ako se radi o anticipativnom ukamaćivanju, kamata se obračunava unaprijed za razdoblje kapitalizacije, odnosno na početku razdoblja ukamaćivanja, i to od konačne vrijednosti glavnice (iznosa s kraja obračunskog razdoblja). Nakon izračuna, kamata se na početku razdoblja ukamaćivanja oduzima od te glavnice.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 74/2003 • 2. Matematička podloga za izračunavanje efektivnoga kamatnjaka
Informacije NN 74/2003 • Osnovu jedinstvenog načina izračunavanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite čine složeni kamatni račun i dekurzivni obračun. Jedinstveni način izračunavanja efektivnoga kamatnjaka temelji se na metodi neto sadašnje vrijednosti. Efektivni kamatnjak je ona kamatna stopa primjenom koje se diskontirani novčani primici izjednačuju s diskontiranim novčanim izdacima koji se odnose na dane kredite, odnosno primljene depozite, tj. ona kamatna stopa primjenom koje se diskontirana serija neto novčanih tokova izjednačuje s nulom. Kod kreditnog odnosa, k-tim neto novčanim tokom smatramo razliku između svih uplata u korist kreditora (primitaka banke) i svih isplata u korist korisnika kredita (izdataka banke) tijekom k-toga dana. Novčani tokovi uključuju svaki novčani transfer između korisnika kredita i kreditora koji je izravno vezan uz odobrenje kredita, odnosno koji je dio uvjeta korištenja kredita (npr. isplata glavnice, otplatna rata, jednokratna provizija za odobrenje kredita, periodična naknada za servisiranje kredita i sl.) ili koji uvjetuje odobravanje kredita (npr. naknada za obradu kreditnog zahtjeva). Analogno tome, kod depozitnog odnosa k-tim neto novčanim tokom smatramo razliku između svih uplata u korist primatelja depozita (primitaka banke) i svih isplata u korist deponenta, tj. vlasnika sredstava (izdataka banke) tijekom k-toga dana.
Poslovne stranice NN 74/2003 • Polazište za izvođenje gore navedene definicije efektivnoga kamatnjaka jest sljedeće matematičko načelo: efektivni kamatnjak jest razlika između zbroja konačnih vrijednosti uplata kreditoru, odnosno primatelju depozita, i zbroja početnih vrijednosti isp
Pregledi NN 74/2003 • Pri izračunu kamata prema dekurzivnom jednostavnom kamatnom računu primjenjuju se ovi matematički izrazi:
Besplatno NN 74/2003 • Za razliku od dekurzivnog načina obračuna kamata, kod kojega se kredit (dug ili glavnica) nakon isteka ugovorenog roka vraća uvećan za pripadajuću kamatu, kod anticipativnog načina obračuna kamata glavnica se odmah umanjuje za izračunatu kamatu, a nakon isteka roka korisnik kredita (dužnik) dužan je vratiti cjelokupni iznos glavnice.
Glasnik NN 74/2003 • Pri izračunavanju kamata prema anticipativnom jednostavnom kamatnom računu koriste se ovi matematički izrazi:
Propis NN 74/2003 • Navedenim izrazima zapravo je prikazana sadašnja vrijednost glavnice koja dospijeva za jednu godinu. Glavnica koja dospijeva za n godina danas vrijedi manje, pa svođenje na sadašnju vrijednost zovemo još i diskontiranje, a kamatni faktor kojim se diskontiranje provodi diskontni faktor.
Propis NN 74/2003 • Primjenom jednostavnoga kamatnog računa iznos diskonta može se izračunati ovako:
Propis NN 74/2003 • Za ukamaćivanje glavnice uz primjenu dekurzivnoga složenoga kamatnog računa koristi se matematički izraz:
Propis NN 74/2003 • Dakle, konačnu vrijednost Cn dobijemo tako da početnu vrijednost C0 pomnožimo s n-tom potencijom izraza .
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 80/93, Broj 45/00, Broj 19/03, Broj 42/08, Broj 30/06, Broj 97/09


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled