PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1999-04-40-805 NN 40/1999

• Podatak pod AOP 048 - Porez na dobit utvrđuje se sukladno načinu ispunjavanja podatka pod Zarada po dionici.


Propis NN 40/1999

• Podatak pod Tekuće razdoblje u zaglavlju obrasca odnosi se na kumulativne iznose od prvog dana financijske godine do kraja promatranog tromjesečja.


Propis NN 40/1999

• Podatak pod AOP 066 - Isplate dividendi ispunjava se s negativnim predznakom.


Propis NN 40/1999

• Podatak pod Tekuće razdoblje u zaglavlju obrasca odnosi se na kumulativne iznose od prvog dana financijske godine do kraja promatranog tromjesečja.


Propis NN 40/1999
• Podatak pod AOP 073 Premije na emitirane dionice u slučaju da financijska institucija bilježi kapitalni gubitak po osnovi prodaje vlastitih dionica, ispunjavaju se s negativnim predznakom.

Propis NN 40/1999
• Podatak pod AOP 074 Rezerve uključuje sve rezerve financijske institucije koje nisu revalorizacijske i posebne, odnosno koje nisu navedene u ostalim pozicijama izvještaja.

Propis NN 40/1999 • Podatak pod AOP 076 Posebne rezerve uključuje rezerve za kupljene vlastite dionice financijske institucije.
Propis NN 40/1999 • Tablica F Pojašnjenja i komentar uprave financijske institucije
Propis NN 40/1999 • Podatak pod Podjela dionica obuhvaća podatak da li je u promatranom tromjesečju izvršena podjela ("splitting") dionica, a ako je, na koliko vrsta i broj dionica te na koji nominalni iznos.
Propis NN 40/1999 • Podatak pod Zarada po dionici obuhvaća komentar uprave da li je zarada po dionici u promatranom tromjesečju u okvirima planiranog, a ako postoje odstupanja, koji su razlozi za to.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 40/1999 • Podatak pod Promjene vlasničke strukture odnosi se na komentar uprave u pogledu svih značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi financijske institucije u promatranom tromjesečju s osvrtom na mogući utjecaj na poslovanje financijske institucije.
Propis NN 40/1999 • Podatak pod Pripajanja i spajanja obuhvaća komentar uprave vezan uz provedena pripajanja i spajanja u promatranom tromjesečju s osvrtom na razloge spajanja i na mogući utjecaj na daljnje poslovanje financijske institucije.
Propis NN 40/1999 • Podatak pod Neizvjesnosti obuhvaća opis značajnijih slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate danih kredita ili mogućih budućih troškova, uz komentar uprave s obzirom na prethodno i promatrano tromjesečje te na buduće razdoblje u kojem bi navedeni slučajevi imali veći značaj za poslovanje financijske institucije.
Propis NN 40/1999 • Podatak pod Rezultati poslovanja obuhvaćaju komentar uprave o financijskom i poslovnom rezultatu u promatranom tromjesečju i kumulativnom razdoblju u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.
Propis NN 40/1999 • Podatak pod Prihodi po djelatnostima obuhvaća analizu planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama komitenata i po vrsti posla financijske institucije za promatrano tromjesečje, uz navođenje razloga za eventualna odstupanja.
Propis NN 40/1999 • Podatak pod Opis usluga obuhvaća popis osnovnih usluga financijske institucije te opis planiranog uvođenja novih usluga.
Propis NN 40/1999 • Podatak pod Operativni i ostali troškovi obuhvaća kratku analizu strukture troškova te analizu ostvarenih i planiranih troškova u promatranom tromjesečju i kumulativnom razdoblju u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.
Propis NN 40/1999 • Podatak pod Dobit ili gubitak obuhvaća komentar ostvarene dobiti/gubitka za promatrano tromjesečje u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine odnosno sa prethodnim tromjesečjem.
Propis NN 40/1999 • Podatak pod Likvidnost obuhvaća komentar uprave o poslovanju financijske institucije u tekućem tromjesečju ali i u budućim razdobljima s obzirom na problematiku likvidnosti i solventnosti.
Propis NN 40/1999 • Podatak pod Pravna pitanja obuhvaća komentar uprave o važnijim sudskim sporovima u kojima financijska institucija sudjeluje kao tužitelj ili tuženik i njihovom značaju za poslovanje društva.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 49/05, Broj 73/04, Broj 125/03, Broj 142/08, Broj 39/08, Broj 8/02


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled