PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1998-05-68-817 NN 68/1998

• Popis stanova iz članka 5. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.


Propis NN 68/1998

• Vlasnicima stanova koji su sa stanom zajedno kupili pripadajući dio zemljišta prema odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 27/91.), a nisu u roku zatražili povrat novca, vratit će se na njihov zahtjev iz Državnog proračuna dio novca koji su platili za taj dio zemljišta i to u dva obroka tijekom 1999. godine.


Propis NN 68/1998

• Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su zahtjev za povrat novca uputiti Ministarstvu finacija u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, nakon kojeg roka se zahtjevi neće uzimati u obzir.


Propis NN 68/1998

• Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 371. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96.) i članak 225. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", br. 91/96.).


Propis NN 68/1998
• Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Odluka o produljenju roka za sklapanje ugovora o kupoprodaji državnog stana iz Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 103/97.).

Propis NN 68/1998
• Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Propis NN 68/1998 • O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
Propis NN 68/1998 • Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 24. travnja 1998.
Propis NN 68/1998 • U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 48/95., 20/97. i 46/97. - pročišćeni tekst) iza članka 67. dodaje se članak 67a. koji glasi:
Propis NN 68/1998 • Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 68/1998 • O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA
Propis NN 68/1998 • Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim pristojbama, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 24. travnja 1998.
Propis NN 68/1998 • U Zakonu o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96., 95/97. i 131/97.), u Tarifnom broju 11. Tarife upravnih pristojbi, iza točke 7. dodaje se Napomena koja glasi:
Propis NN 68/1998 • Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Propis NN 68/1998 • Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 54/94 - pročišćeni tekst, 48/95 i 19/98) i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. travnja 1998. godine, donijela
Propis NN 68/1998 • O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Propis NN 68/1998 • Javni natječaj za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a prema Izvatku iz zemljišne knjige Općinskog suda u Vinkovcima i Ureda za katastarsko-geodetske poslove Vukovarsko-srijemske županije, Ispostava Vinkovci, kako slijedi:
Propis NN 68/1998 • - dio k.č.br. 55/1, voćnjak 3. klase, površine 19 ha 49 a 84 m2, upisane u Zk.ul.br. 1360
Propis NN 68/1998 • Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta iz točke I. ove Odluke može se dati domaćoj i stranoj pravnoj i fizičkoj osobi za dugogodišnje nasade na vrijeme od 30 godina, koja priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 31. stavkom 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Propis NN 68/1998 • Postupak natječaja prema ovoj Odluci provest će Povjerenstvo za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske uz objavu zakonom propisanih natječajnih uvjeta.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 97/01, Broj 58/99, Broj 129/00, Broj 159/98, Broj 6/05, Broj 28/05


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled