PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1999-09-94-1600 NN 94/1999

• - pretrage krvi: SE, KKS, kreatin, mokraćna kiselina, eliktroliti - natrij, kalij, kalcij, klor, fosfor, lipidi, elektroforerza serumskih bjelančevina, acidobazni status


Propis NN 94/1999

• - pretrage urina: albumen, sediment, proteinurija kvantitativno i tip proteinurije


Propis NN 94/1999

• Napomena: Kod endemske nefropatije važna je anamneza - endemsko područje, bolest u obitelji uz event. i biopsiju bubrega, a kod analgezijske nefropatije anamneza o abuzusu analgetika.


Propis NN 94/1999

• - pretrage krvi (SE, CKS, DKS, jetreni testovi, transaminaze, kreatin, urea, ASTRUP, elektroliti, testovi bubrežne funkcije)


Propis NN 94/1999
• - obrada kardiovaskularnog, respiratornog, gastrointerstinalnog i neuromišićnog sustava

Propis NN 94/1999
• - pretrage krvi: kao naprijed + kalcij, fosfati, alkoholna fosfataza, mokraćna kiselina

Propis NN 94/1999 • - pretrage urina: kao naprijed + kalcinurija, fosfaturija, uricurija, cestinurija
Propis NN 94/1999 • - pretrage urina : albumen, sediment, proteinurija kvantitativno, citološki nalaz urina
Propis NN 94/1999 • - urodinamska obrada (mikciometrija - uroflow, cistometrija, EMG sinktera)
Propis NN 94/1999 • Na temelju članka 98. stavaka 5. i 8. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 76/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 1999. godine donijela
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 94/1999 • O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNIH GOVORNIH USLUGA U NEPOKRETNOJ MREŽI IZ ČLANKA 12. ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA I TRŽIŠNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA U NEPOKRETNOJ MREŽI IZ ČLANKA 25. ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA
Propis NN 94/1999 • Dioničkom društvu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Jurišićeva 13 (u nastavku: »HT d.d.«), dodjeljuje se koncesija na državnoj razini za obavljanje:
Propis NN 94/1999 • a) javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži iz članka 12. Zakona o telekomunikacijama;
Propis NN 94/1999 • b) tržišnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži iz članka 25. Zakona o telekomunikacijama.
Propis NN 94/1999 • Sukladno članku 98. stavku 4. Zakona o telekomunikacijama, HT d. d. ima na državnoj razini sljedeća isključiva prava do 31. prosinca 2002. godine:
Propis NN 94/1999 • 1. pravo biti operator nepokretne javne telekomunikacijske mreže;
Propis NN 94/1999 • 2. pravo pružati javne govorne usluge putem nepokretne mreže;
Propis NN 94/1999 • Sva druga prava i obveze HT d. d. temeljem ove koncesije uredit će se Ugovorom o koncesiji koji će Vlada Republike Hrvatske sklopiti s HT d.d.
Propis NN 94/1999 • Ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza za potpis Ugovora iz stavka 1. ove točke.
Propis NN 94/1999 • Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 122/03, Broj 72/94, Broj 120/02, Broj 44/92, Broj 71/07, Broj 87/08


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled