PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica 2001-02-9-189 NN 9/2001

• Prijedlog za pokretanje postupka iz stavka 1. ovoga članka zajedno sa činjeničnim opisom, pravnom naznakom i dokazima o povredi Ustava koja se Predsjedniku Republike stavlja na teret, dostavlja se u pisanom obliku predsjedniku Zastupničkog doma, uz vlastoručne potpise zastupnika, najkasnije 30 dana prije zakazane sjednice Zastupničkog doma na kojoj će se o tome raspravljati.


Stranica NN 9/2001

• Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka dostavit će predsjednik Zastupničkog doma Predsjedniku Republike.


Stranica NN 9/2001

• Predsjednik Republike ima se pravo očitovati u pisanom obliku o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga.


Stranica NN 9/2001

• Prije odlučivanja o pokretanju postupka za utvrđivanje posebne odgovornosti Predsjednika Republike, predsjednik Zastupničkog doma uputit će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav akte iz stavka 2. ovoga članka radi davanja mišljenja Zastupničkom domu o utemeljenosti prijedloga. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav svoje će mišljenje dati u roku od tri dana od dana primitka akata iz stavka 2. ovoga članka.


Internet NN 9/2001
• Odluku o pokretanju postupka utvrđivanja posebne odgovornosti Predsjednika Republike donosi Zastupnički dom dvotrećinskom većinom svih zastupnika u roku od 15 dana od dana očitovanja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Propis NN 9/2001
• Mandatar, odmah po sastavljanju Vlade, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prihvaćanja mandata, dužan je program Vlade i Vladu predstaviti Zastupničkom domu i tražiti glasovanje o povjerenju.

Propis NN 9/2001 • Mandatar, uz zahtjev za glasovanje o povjerenju, dostavlja program Vlade i životopise predloženih članova Vlade.
Propis NN 9/2001 • Povjerenje je iskazano ako je za prijedlog glasovala većina svih zastupnika u Zastupničkom domu, a glasuje se za prijedlog u cjelini.
Propis NN 9/2001 • Vlada stupa na dužnost kada joj povjerenje iskaže Zastupnički dom.
Propis NN 9/2001 • Ako se naknadno imenuje pojedini član Vlade, predsjednik Vlade na prvoj idućoj sjednici Zastupničkog doma predstavlja ga Zastupničkom domu i traži glasovanje o povjerenju tom članu Vlade.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 9/2001 • Nakon glasovanja o iskazivanju povjerenja predsjedniku i članovima Vlade, predsjednik i članovi Vlade polažu svečanu prisegu.
Propis NN 9/2001 • Predsjednik izgovara tekst prisege i nakon toga proziva pojedinačno članove Vlade, a članovi Vlade daju prisegu tako što ustaju i izgovaraju »Prisežem«.
Propis NN 9/2001 • Član Vlade koji nije bio nazočan davanju svečane prisege, daje svečanu prisegu na idućoj sjednici Zastupničkog doma.
Propis NN 9/2001 • Vlada određuje člana Vlade i zamjenika ministra, za svog predstavnika u Zastupničkom domu povodom rasprave o prijedlogu zakona i drugih akata.
Propis NN 9/2001 • Predstavnik Vlade, nazočan sjednicama Zastupničkog doma i radnih tijela Zastupničkog doma, sudjeluje u njihovu radu, iznosi stajališta Vlade, daje obavijesti i stručna objašnjenja, izjašnjava se o podnesenim amandmanima ako je za to ovlašten, te obavještava Vladu o stajalištima i mišljenjima Zastupničkog doma, odnosno radnih tijela.
Propis NN 9/2001 • Ako na raspravi nije nazočan predstavnik Vlade, Zastupnički dom ili radno tijelo može, smatra li da je nazočnost predstavnika Vlade nužna, raspravu prekinuti ili odgoditi. O tome će Zastupnički dom odlučiti bez rasprave.
Propis NN 9/2001 • U raspravi u Zastupničkom domu i radnim tijelima, osim predstavnika Vlade, mogu sudjelovati i drugi njezini članovi.
Propis NN 9/2001 • O sazvanim sjednicama predsjednik Zastupničkog doma i predsjednici radnih tijela Zastupničkog doma izvješćuju predsjednika Vlade. O sazvanim sjednicama Zastupničkog doma i radnih tijela Zastupničkog doma, na kojima će se razmatrati prijedlog akta ili drugi prijedlog što ga je podnijela Vlada, izvješćuju se i ovlašteni predstavnici Vlade.
Propis NN 9/2001 • Zatražena mišljenja, stajališta i prijedloge Vlade, u slučajevima kada ona nije predlagatelj, Vlada je obvezna dostaviti Zastupničkom domu do početka rasprave u radnim tijelima Zastupničkog doma te odrediti svog predstavnika.
Propis NN 9/2001 • Vlada je obvezna, na zahtjev Zastupničkog doma izvijestiti Zastupnički dom o svom radu, o politici koju provodi, u cjelini ili u pojedinom području, o izvršavanju zakona i drugih propisa te o drugim pitanjima iz svog djelokruga.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 78/07, Broj 53/91, Broj 52/09, Broj 69/07, Broj 31/95, Broj 161/98


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled