PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica 2003-07-110-1492 NN 110/2003

• Primatelj projekta na temelju primljenog predračuna popunjava obrazac u tri istovjetna primjerka, te iste ovjerava u polju »Ovjera primatelja projekta«.


Stranica NN 110/2003

• Isporučena dobra i obavljene usluge iz ove podtočke, obvezno moraju biti navedene u predviđenom prostoru obrasca »Potvrde o oslobođenju od plaćanja PDV-a«, koji je sastavni dio ovog naputka. Ako se podaci o svim isporučenim dobrima i obavljenim uslugama ne mogu upisati u predviđeni prostor Potvrde, sastavlja se specifikacija dobara i usluga, koja se prilaže ovoj potvrdi.


Stranica NN 110/2003

• Na specifikaciju treba upisati broj Potvrde na koju se ista odnosi, te se obvezno ovjerava zajedno sa Potvrdom.


Stranica NN 110/2003

• 7. Potvrdu u skladu sa odredbom članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ovjerava nadležno državno tijelo iz podtočke 9. ovog naputka, u polju »Ovjera nadležne institucije«, te jedan primjerak zadržava za vlastitu evidenciju, a dva vraća primatelju potpore.


Internet NN 110/2003
• Primatelj potpore jedan primjerak ovjerene Potvrde uručuje isporučitelju dobara i usluga, kojem potvrda služi kao dokaz da je imao pravo obaviti isporuku bez obračunavanja poreza na dodanu vrijednost, a drugi ostavlja za vlastitu evidenciju.

Internet stranice NN 110/2003
• 8. Isporučitelj dobara i usluga po primitku Potvrde ispostavlja račun za isporučena dobra i obavljene usluge bez obračuna poreza na dodanu vrijednost uz obvezno navođenje klauzule »Oslobođeno poreza na dodanu vrijednost na temelju potvrde *** (navesti nadležno državno tijelo iz podtočke 9. ovog naputka), broj -––--- od -––---«.

Internet stranice NN 110/2003 • 9. Tijela državne uprave, nadležna za ovjeravanje potvrda iz podtočke 3. i 6. ovog naputka, su:
Internet stranice NN 110/2003 • – centralizirani projekti: Ministarstvo za europske integracije,
Internet stranice NN 110/2003 • – decentralizirani projekti: Ministarstvo financija, Uprava za financiranje programa i projekata pomoći EU,
Internet stranice NN 110/2003 • b) za provedbu programa PHARE, Ministarstvo za europske integracije, te
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 110/2003 • c) za provedbu programa OBNOVA, Ministarstvo za europske integracije.
Informacije NN 110/2003 • Obrasce »Potvrde za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine i poreza pri uvozu robe« iz podtočke 3. ovog naputka, te »Potvrde o oslobođenju od plaćanja PDV-a« iz podtočke 6. ovog naputka, tiskaju i distribuiraju »Narodne novine«.
Poslovne stranice NN 110/2003 • Obrasci iz stavka 1. ove točke tiskaju se na bijelom samokopirajućem papiru, sa plavom zaštitnom šarom, u setovima od tri primjerka, dimenzija 210 x 297 mm.
Pregledi NN 110/2003 • Ovaj naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Besplatno NN 110/2003 • Na osnovi članka 27. stavka 2. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2003. godinu (»Narodne novine« broj 2/03., 13/03., 32/03. i 60/03) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 27. sjedinici održanoj 18. lipnja 2003. godine uz suglasnost ministra zdravstva, a po prethodno pribavljenom mišljenju mjerodavnih komora, donijelo je
Glasnik NN 110/2003 • i sadržaju provo?enja primarne zdravstvene zaŠtite grupnom praksom za 2003. godinu
Propis NN 110/2003 • U Odluci o uvjetima i sadržaju provođenja primarne zdravstvene zaštite grupnom praksom za 2003. godinu (»Narodne novine« broj 73/03. – u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 2. iza stavka 1. dodaje se nova stavka 2. koja glasi:
Propis NN 110/2003 • »Iznimno od stavke 1. ovog članka, primarna zdravstvena zaštita grupnom praksom može se provoditi i udruživanjem doma zdravlja sa njegovim zdravstvenim radnicima ugovornim doktorima i ugovornih zdravstvenih radnika privatne prakse, u djelatnostima opće medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece.«
Propis NN 110/2003 • Dosadašnja stavka 2. koja postaje stavka 3. mijenja se i glasi:
Propis NN 110/2003 • »Dom zdravlja grupnu praksu provodi organizacijom svojih radnika ugovornih doktora iz djelatnosti iz stavke 1., odnosno zajedno sa zdravstvenim radnicima privatne prakse iz stavke 2. ovog članka.«
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 5/93, Broj 79/07, Broj 7/07, Broj 22/08, Broj 33/01, Broj 100/03


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled