PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis NN 27/1993

• U članku 82. stavku 2. riječi: "na račun fonda društvene brige o djeci"zamjenuju seriječima: "na račun upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba nadležnog za poslove odgoja i obrazovanja" Stavak 3. briše se.


Propis NN 27/1993

• U svim odredbama ovoga Zakona riječi: "Ministarstvo prosvjete i kulture", "potrebe i interesi društva". "prosvjetno-pedagoška služba". u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo kulture i prosvjete", "javne potrebe", "Zavod za školstvo" u odgovarajućem padežu.


Propis NN 27/1993

• Do ustrojavanja županijskih upravnih tijela, poslove tih tijela obavljat će organi uprave i službe dosadašnjih općina nadležni za odgoj i obrazovanje, ustrojeni kao ispostave županija.


Propis NN 27/1993

• Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".


Propis NN 27/1993
• o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu

Propis NN 27/1993
• Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu; koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 24. ožujka 1993.

Propis NN 27/1993 • U Zakonu o osnovnom školstvu ("Narodne novine", br. 59/90.) u članku 8. riječi: "Državni i drugi organi i" zamjenjuju se riječima: "Državna uprava, tijela jedinice lokalne samouprave i uprave, nadležna za školstvo i druge".
Propis NN 27/1993 • U članku 9. stavku 2. riječi: "organ uprave općine, odnosno organ uprave Grada Zagreba, nadležan" zamjenjuju se riječima: "upravno tijlo županije, odosno i Grada Zagreba nadležno".
Propis NN 27/1993 • U članku 10. stvak 2. mijenja se i glasi: "Državni pedagoški standard kao program javnih potreba u osnovnom školstvu donosi Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske zajedno s državnim proračunom." U stavku 3. riječi: "Odlukom se utvrđuje" z,amjenjuju se riječima: "Državnim pedagoškim standardom se utvrđuje". Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: "Ministar kulture i prosvjete posebnim aktom propisuje provedbu Državnog pedagoškog standarda iz stavka 3. ovoga članka".
Propis NN 27/1993 • U članku 11. stavku 1. riječi: "Republičkom proračunu i budžetima općina odnosno budžetu Grada Zagreba" zamjenjuju se riječima: "Državnom proračunu i proračunu župariije i Grada Zagreba." Ustavku 2. riječi: "Republićkom proračunu" zamjenjuju se riječima: "Driavnom proračunu", a alineja 1. toga stavka mijenja se i glasi: - plaće i naknade potrebnog broja učitelja, stručnih suradnika i drugih djelatnika, njihovo neprekidno usavršavanje i doškolovanje, te za uvjete njihova rada." U stavku 3. riječi: "općinskom. odnosno gradskom budžetu" zamjenjuju se riječima: "proračunu županije i Grada Zagreba." stavak 4. mijenja se i glasi: "Ako županija i Grad Zagreb ne mogu u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz stavka 3. ovoga članka, sredstva se osiguravaju u državnom proračunu u okviru ukupnih dopunskih sredstava_ Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. i 6. koji glase: "U državnom proračunu osiguravaju se i dodatna sredstva za javne potrebe osnovnog školovanja pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina te sredstava za dodatne troškove osnovnog školstva županijama koje na svom području imaju kotareve s posebnim samoupravnim položajem. Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka proračunom jedinice lokalne samouprave i uprave mogu se osigurati dodatna sredstva za plaće potrebnog broja učitelja ne području te jedinice lokalne samouprave i uprave."
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 27/1993 • U članku 17: riječi: "skupština općine, odnosno Skupština Grada Zagreba" zamjenjuju se riječima: "predstavničko tijelo županije. odnosno Grada Zagreba", a riječi: "na prijedlog Zavoda za školstvo" brišu se.
Propis NN 27/1993 • U članku 20. stavku 3. riječi: "općinski, odnosno gradski organ uprave nadležan" zamjenjuju se rijeama: "upravno tijelo u županiji, odnosno Grada Zagreba nadležno". U stavku 4. riječi: "organa uprave iz stavka 2." zamjenjuju se riječima: "upravnog tijela iz stavka 3.".
Propis NN 27/1993 • U članku 21. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase: "Akt o ukidanju osnovne škole i njenih područnih razrednih odjela donosi predstavničko tijelo županije na prijedlog poglavarstva jedinice lokalne samouprave koja je osnivač osnovne škole na način propisan ovim zakonom. Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka predložit će ukidanje osnovne škole kada utvrdi da: - ne postoji potreba za osnovnom školom, odnosno njenimi područnim razrednim odjelima: - osnovna škola, odnosno njeni područni razredni odjeli ne ispunjavaju zadaće osnovnog školstva. Ako predstavničko tijelo županije, odnosno Grada Zagreba ne donese akt o ukidanju u roku od 60 dana od dana primitka prijedloga, takav akt donijet će Ministarstvo kulture i prosvjete"
Propis NN 27/1993 • U članku 22. stavku 1. i 2. riječi: "općinski, odnosno gradski organ uprave nadležan za poslove školstva" zamjenjuju se riječima"upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za školstvo".
Propis NN 27/1993 • U članku 30. stavku 2. riječi: "primjenjuje članak 18." zamjenjuju se riječima: "primjenjuju odredbe".
Propis NN 27/1993 • U članku 44. stavku 1. i 2. riječi: "općinski, odnosno gradski organ uprave nadležan" zamjenjuju se riječima: "upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno". Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: " Upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove školstva uskladuje planove upisa u osnovne škole na svom području." Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.
Propis NN 27/1993 • U članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi: "Osnovna škola dužna je obavijestiti poglavarstvo općine, odnosno Grada Zagreba i nadležno upravno tijelo koje je donijelo plan upisa o školskim obveznicima koji se nisu upisali, odnosno koji redovno ne pohadaju školu".
Propis NN 27/1993 • U članku 46. stavku 1. riječi: "Skupština općine, odnosno Skupština Grada Zagreba, dužna" zamjenjuju se riječima: "Predstavničko tijelo općine, grada, županije, odnosno Grada Zagreba, dužno".
Propis NN 27/1993 • U članku 60. stavku 2. rijea: "organ uprave nadležan za poslove školstva općine, odnosno Grada Zagreba" zamjenjuju se riječima: "upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za školstvo".
Propis NN 27/1993 • U članku 68. u drugoj rečenici riječi: "nadležnog organa zdravstva" zamjenjuju se riječima: "nadležnog upravnog tijela zdravstva".
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 70/05, Broj 25/05, Broj 70/97, Broj 20/90, Broj 55/94, Broj 51/99


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled