PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2007-10-99-2946 NN 99/2007

• 11. Trupovi i jestivi nusproizvodi ne smiju doći u dodir s podovima, zidovima i radnim plohama.


Stranica 2007-10-99-2946 NN 99/2007

• 12. Subjekti u poslovanju u klaonicama moraju slijediti upute nadležnoga tijela kako bi osigurali da post mortem pregled bude obavljen u prikladnim uvjetima u skladu s odredbama Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla.


Stranica 2007-10-99-2946 NN 99/2007

• 13. Do završetka post mortem pregleda, dijelovi zaklanih životinja koji podliježu tom pregledu:


Stranica 2007-10-99-2946 NN 99/2007

• (a) moraju biti označeni tako da se zna da pripadaju određenom trupu; i


Internet NN 99/2007
• (b) ne smiju dolaziti u dodir s drugim trupovima, jestivim nusproizvodima ili unutarnjim organima, uključujući i one koji su već pregledani nakon klanja.

Internet stranice NN 99/2007
• Penis se može odmah ukloniti i odbaciti ako ne pokazuje patološke ozljede.

Internet stranice NN 99/2007 • 14. Oba se bubrega moraju izvaditi iz masnog tkiva kojim su obavijeni. Kod goveda i svinja te kopitara mora se ukloniti i vezivno tkivna perirenalna kapsula.
Internet stranice NN 99/2007 • 15. Ako se prije završetka »post mortem« pregleda krv ili drugi jestivi nusproizvodi od nekoliko životinja sakupljaju u isti spremnik, cijeli sadržaj se mora proglasiti neprikladnim za prehranu ljudi ako je trup jedne ili više životinja proglašen neprikladnim za prehranu ljudi.
Internet stranice NN 99/2007 • (a) tonzile goveda, svinja i kopitara moraju se ukloniti na higijenski način;
Internet stranice NN 99/2007 • (b) dijelovi koji su neprikladni za prehranu ljudi moraju se što je moguće prije ukloniti iz čistog dijela objekta;
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 99/2007 • (c) zadržano meso i/ili meso proglašeno neprikladnim za prehranu ljudi te nejestivi nusproizvodi ne smiju dolaziti u dodir s mesom koje je proglašeno prikladnim za prehranu ljudi; i
Informacije NN 99/2007 • (d) unutarnji organi ili dijelovi unutarnjih organa koji ostaju u trupu, osim bubrega, moraju se što je moguće prije u cijelosti ukloniti, osim ako nadležno tijelo odobri drugačije.
Poslovne stranice NN 99/2007 • 17. Nakon obavljenog klanja i post mortem pregleda meso se mora uskladištiti u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni u poglavlju VII. ovoga Odjeljka.
Pregledi NN 99/2007 • (c) s glava i nogu se mora skinuti koža ili ih se mora ošuriti i ukloniti im dlake.
Besplatno NN 99/2007 • 19. Ako je objekt odobren za klanje različitih vrsta životinja ili za obradu trupova divljači iz uzgoja i slobodnoživuće divljači, moraju se poduzeti mjere predostrožnosti kako bi se vremenskim ili prostornim odvajanjem poslova koji se obavljaju na različitim vrstama spriječila kroskontaminacija. Moraju se osigurati odvojeni prostori za prihvat i skladištenje trupova slobodnoživuće divljači i divljači iz uzgoja zaklane na gospodarstvu s kojih nije skinuta koža.
Glasnik NN 99/2007 • 20. Ako klaonica ne raspolaže prostorima i opremom koji se mogu zaključati, a koje su isključivo namijenjene za klanje bolesnih i na oboljenje sumnjivih životinja, prostori i oprema koje se koriste za klanje takvih životinja moraju se očistiti, oprati i dezinficirati pod službenim nadzorom prije nego se počne s klanjem drugih životinja.
Propis NN 99/2007 • Subjekti u poslovanju s hranom moraju osigurati da rasijecanje i otkoštavanje mesa domaćih papkara i kopitara bude obavljeno u skladu sa sljedećim zahtjevima:
Propis NN 99/2007 • 1. Trupovi domaćih papkara i kopitara mogu se u klaonicama rasijecati na polovice i četvrtine, a polovice na najviše tri komada. Daljnje rasijecanje i otkoštavanje mora se obavljati u rasjekavaonicama.
Propis NN 99/2007 • 2. Obrada mesa mora biti tako organizirana da se spriječi ili što je moguće više smanji kontaminacija. U tu svrhu, subjekti u poslovanju s hranom moraju naročito osigurati:
Propis NN 99/2007 • (a) da se meso koje je namijenjeno rasijecanju doprema u radne prostorije postupno prema potrebi;
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 178/04, Broj 76/09, Broj 82/05, Broj 102/07, Broj 87/08, Broj 59/06


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled