PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-11-136-2549 NN 136/2005

• 2. Zakon o upravnom postupku (NN 53/91) i to odredbe o nadležnosti, pravni lijekovi;


Stranica 2005-11-136-2549 NN 136/2005

• 3. Zakon o upravnim sporovima (NN 53/91, 9/92, 77/92), osnovna načela, odluke suda;


Stranica 2005-11-136-2549 NN 136/2005

• 4. Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94) i to osnovne odredbe čl. 1-12, opća službena dužnost čl. 33-37, javnobilježnička isprava čl. 43-49, posebne odredbe o ovlastima čl. 53-60, čl. 62, 65, 67, sadržaj javnobilježničkog akta čl. 69-90, propisi o sudskim postupcima čl. 92-105, izdavanje isprave od strane suda čl. 118-121;


Stranica 2005-11-136-2549 NN 136/2005

• 5. Zakon o sudovima (NN 3/94, 100/96, 131/97, 129/00), i to opće odredbe čl. 2-6, ustroj i nadležnost čl. 13-15 i čl. 19.; 6. Zakon o državnom odvjetništvu (NN 51/01), i to odredbe o ustroju i nadležnosti;


Internet NN 136/2005
• 7. Zakon o sudskim pristojbama (NN 26/03), i to opće odredbe čl. 1-10, oslobađanje čl. 11-19, naplata čl. 37-42, vraćanje pristojbe čl. 43-46;

Internet stranice NN 136/2005
• 8. Zakon o odvjetništvu (NN 9/94) i to temeljne odredbe čl. 1-17, odvjetnički uredi čl. 22-36;

Internet stranice NN 136/2005 • 9. Ovršni zakon (NN 57/96., 29/99., 42/00., 173/03., 194/03., 151/04, 88/05) i to osnovne odredbe čl. 1-19, ovršna i vjerodostojna isprava čl. 20-33, predlaganje i određivanje ovrhe čl. 34-45, pravni lijekovi čl. 46-54, ovrha na nekretninama čl. 74-125, posebne odredbe o ovrsi na imovini pravnih osoba čl. 201-216, osiguranje - opće odredbe čl. 253-256, osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretninama čl. 257-260, osiguranje na temelju sporazuma stranaka čl. 261-272, osiguranje prijenosom vlasništva čl. 273-278, prethodne mjere čl. 283-291, privremene mjere čl. 292-307;
Internet stranice NN 136/2005 • 10. Stečajni zakon (NN 44/96, 161/98, 29/99, 129/00 i 123/03);
Internet stranice NN 136/2005 • 11. Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (NN 53/91, 88/01);
Internet stranice NN 136/2005 • 12. Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (NN 53/91).
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 136/2005 • Pravni izvori sadržani u članku 5. do članka 8. ovog Pravilnika obuhvaćaju i sve izmjene i dopune, kao i nove propise iz naznačenih pravnih područja donesenih nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Informacije NN 136/2005 • Stručni ispit iz ovog Pravilnika polaže se u Ministarstvu pravosuđa.
Poslovne stranice NN 136/2005 • Stručni ispit polaže se pred Državnim ispitnim povjerenstvom.
Pregledi NN 136/2005 • Sjedište Državnog ispitnog povjerenstva je u Ministarstvu pravosuđa.
Besplatno NN 136/2005 • Polaganje stručnog ispita obavlja se u sjedištu Državnog ispitnog povjerenstva.
Glasnik NN 136/2005 • Polaganju posebnog stručnog ispita prema ovom Pravilniku mogu pristupiti zemljišnoknjižni referenti koji ispunjavaju uvjete za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta i kojima je izdana ovlast za postupanje i donošenje rješenja u zemljišnoknjižnom postupku i to u roku od 2 godine od dana izdavanja ovlasti.
Propis NN 136/2005 • Osoba koja polaže stručni ispit dužna je podnijeti prijavu za polaganje toga ispita najkasnije trideset dana prije roka koji je označila kao datum za polaganje ispita.
Propis NN 136/2005 • Prijava iz stavka I. ovoga članka podnosi se predsjedniku suda u kojem je podnositelj prijave zaposlen.
Propis NN 136/2005 • Predsjednik suda ovjerava podatke unesene u prijavu i prijavu s ovjerenim prijepisima isprava kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, dostavlja bez odgode, Ministarstvu pravosuđa.
Propis NN 136/2005 • Osobe kojima nisu izdane ovlasti iz čl. 13. st. 1. ovog Pravilnika mogu pristupiti polaganju posebnog stručnog ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente ukoliko ispunjavaju uvjete iz čl. 109. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 34/03, Broj 109/07, Broj 2/07, Broj 121/00, Broj 121/07, Broj 93/96


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled