PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2009-02-18-403 NN 18/2009

• 3. Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad obavljanjem poslova iz djelatnosti Zavoda


Stranica 2009-02-18-403 NN 18/2009

• 7. Pravilnik o obradi, čuvanju, zaštiti, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva


Stranica 2009-02-18-403 NN 18/2009

• 8. Pravilnik o tajnosti podataka te prava na pristup informacijama.


Stranica 2009-02-18-403 NN 18/2009

• Upravno vijeće Zavoda donosi i druge opće akte u skladu s posebnim propisima.


Internet NN 18/2009
• Članovi Upravnog vijeća Zavoda imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad i pravo na naknadu putnih troškova, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Internet stranice NN 18/2009
• Uvjete za stjecanje prava i visinu mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća Zavoda i njegovih radnih tijela utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

Internet stranice NN 18/2009 • Visina naknade za rad iz stavka 2. ovog članka ne može biti veća od 80% prosječne plaće radnika Zavoda iz prethodnog tromjesečja za predsjednika Upravnog vijeća Zavoda, odnosno 60% za člana Upravnog vijeća Zavoda, uvećane za iznos poreza i doprinosa.
Internet stranice NN 18/2009 • Za sudjelovanje na sjednicama članovi Upravnog vijeća Zavoda imaju pravo na naknadu putnih troškova u skladu s Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.
Internet stranice NN 18/2009 • Član Upravnog vijeća koji u kalendarskom mjesecu nije sudjelovao niti na jednoj sjednici Upravnog vijeća nema pravo na mjesečnu naknadu za rad iz stavka 1. ovog članka.
Internet stranice NN 18/2009 • Radom Zavoda rukovodi ravnatelj koji predstavlja i zastupa Zavod, te je odgovoran za zakonitost rada Zavoda.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 18/2009 • Ravnatelj Zavoda odgovoran je za svoj rad ministru nadležnom za zdravstvo i Vladi Republike Hrvatske.
Informacije NN 18/2009 • Ravnatelj mora imati završen sveučilišni diplomski studij ekonomskog, pravnog ili zdravstvenog smjera, te najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja.
Poslovne stranice NN 18/2009 • Ravnatelj Zavoda imenuje se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u javnim glasilima u skladu sa Zakonom o ustanovama.
Pregledi NN 18/2009 • Sadržaj javnog natječaja iz stavka 1. ovog članka, uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za ravnatelja Zavoda, rok za podnošenje ponuda, rok u kojem se mora donijeti odluka o imenovanju ravnatelja, te način i postupak prema kojem će povjerenstvo iz članka 24. točke 10. ovog Statuta predložiti kandidate za imenovanje ravnatelja Zavoda, utvrđuje posebnom odlukom Upravno vijeće Zavoda.
Besplatno NN 18/2009 • Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka sastoji se od 5 članova Upravnog vijeća Zavoda, s time da se odlukom o imenovanju povjerenstva imenuje i predsjednik povjerenstva.
Glasnik NN 18/2009 • Ravnatelja Zavoda imenuje i razrješuje Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za zdravstva.
Propis NN 18/2009 • Ravnatelj Zavoda odgovoran je za financijsko poslovanje Zavoda.
Propis NN 18/2009 • Ravnatelj Zavoda odgovoran je za uravnoteženost rashoda s prihodima Zavoda, te je obvezan Upravnom vijeću Zavoda, ministru nadležnom za zdravstvo i ministru nadležnom za financije dostavljati tromjesečno izvješće o financijskom poslovanju Zavoda.
Propis NN 18/2009 • Ravnatelj Zavoda obvezan je Upravnom vijeću Zavoda, ministru nadležnom za zdravstvo i Vladi Republike Hrvatske podnijeti godišnje izvješće o poslovanju Zavoda najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, a mjesečna izvješća o izvršenju ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
Propis NN 18/2009 • Ravnatelj Zavoda je u radnom odnosu u Zavodu, te u okviru Zavoda ostvaruje sva prava i obveze iz radnog odnosa, ako zakonom nije drugačije propisano.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 25/05, Broj 110/06, Broj 87/99, Broj 5/09, Broj 145/08, Broj 135/06


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled