PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2007-10-109-3182 NN 109/2007

• (6) Skrb o području ekološke mreže može se, osim u slučaju iz stavka 5. ovog članka, povjeriti vlasniku ili nositelju prava na nekretnini sklapanjem ugovora kojim se uređuju međusobna prava i obveze između javne ustanove koja upravlja područjem ekološke mreže i vlasnika, odnosno ovlaštenika prava na nekretnini, na način koji je za zaštićena područja propisan Zakonom.


Stranica 2007-10-109-3182 NN 109/2007

• (7) Skrb o području ekološke mreže može se, osim u slučaju iz stavka 5. ovog članka, na temelju provedenoga javnog natječaja, povjeriti osobi koja nije njezin vlasnik ili nositelj prava, sklapanjem ugovora o skrbništvu, uz uvjete koje utvrđuje Ministarstvo. Natječaj provodi javna ustanova koja upravlja tim područjem ekološke mreže sukladno Zakonu.


Stranica 2007-10-109-3182 NN 109/2007

• Nije dopušteno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš u područjima ekološke mreže te u područjima koja predstavljaju zaštitne zone utjecaja, sukladno Zakonu o genetski modificiranim organizmima.


Stranica 2007-10-109-3182 NN 109/2007

• (1) Sredstva za zaštitu područja ekološke mreže osiguravaju se u državnom proračunu i u proračunima jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba.


Internet NN 109/2007
• (2) Za provođenje mjera i uvjeta zaštite područja ekološke mreže sredstva osiguravaju fizičke i pravne osobe koje na tim područjima koriste prirodna dobra, izvode zahvate i radnje u prirodu u smislu Zakona o zaštiti prirode, javne ustanove koje upravljaju proglašenim zaštićenim područjem i osobe koje su temeljem ugovora preuzele obvezu provođenja mjera i uvjeta zaštite prirode.

Internet stranice NN 109/2007
• (3) Očuvanje ugroženih divljih svojti, zavičajnih udomaćenih svojti i ugroženih stanišnih tipova na područjima ekološke mreže podupire se novčanim poticajima i nadoknadama, te povoljnim kreditiranjem zaštitnih radnji, sukladno Zakonu i posebnim propisima.

Internet stranice NN 109/2007 • (1) Na područjima ekološke mreže prati se stanje onih pokazatelja koji omogućuju:
Internet stranice NN 109/2007 • – utvrđivanje učinkovitosti mjera zaštite s obzirom na ostvarivanje utvrđenih ciljeva očuvanja.
Internet stranice NN 109/2007 • (2) Praćenje stanja se prvenstveno provodi za divlje svojte i stanišne tipove koji su utvrđeni kao ciljevi očuvanja predmetnog područja ekološke mreže, pri čemu se posebna pažnja usmjerava vrstama čije stanje najočitije odražava promjene u staništima drugih vrsta odnosno u stanišnim tipovima.
Internet stranice NN 109/2007 • (3) Baza podataka ekološke mreže je sastavni dio Informacijskog sustava zaštite prirode sukladno Zakonu.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 109/2007 • (4) Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima, pravne i fizičke osobe koje upravljaju područjem ekološke mreže te tijela nadležna za zaštitu prirode, prate stanje na području ekološke mreže i prikupljaju podatke u svrhu popunjavanja baze podataka ekološke mreže.
Informacije NN 109/2007 • (1) Pregledna karta područja ekološke mreže prikazana je na kartografskom prikazu (u daljnjem tekstu: prikaz) mjerila 1:100000,sastavni je dio ove Uredbe kao prilozi 3.1., 3.2. i 3.3., koji se čuvaju i dostupni su u Ministarstvu i Državnom zavode za zaštitu prirode, i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.
Poslovne stranice NN 109/2007 • (3) Podaci o granici područja ekološke mreže dobivaju se tako da se sloj geografskog informacijskog sustava u mjerilu 1:5000 iz stavka 2. ovoga članka prekrije s digitalnim katastarskim planom i tijek granice prikaže točno na katastarskoj čestici.
Pregledi NN 109/2007 • (4) Pri utvrđivanju granice iz stavka 3. ovoga članka, u područje ekološke mreže uključuje se cijela katastarska čestica, ako se pola ili više od pola površine katastarske čestice nalazi unutar područja ekološke mreže, osim u slučaju utvrđivanja granica na šumskom zemljištu u državnom vlasništvu kada se u područje ekološke mreže uključuje samo onaj dio katastarske čestice koji je unutar granica ekološke mreže.
Besplatno NN 109/2007 • (5) U dvojbi je li neko područje u granicama područja ekološke mreže, za isto će se, prije završetka poslova iz članka 11. stavka 1., izraditi kartografski prikaz u mjerilu 1:5000, sukladno stavku 2. ovog članka.
Glasnik NN 109/2007 • (6) U postupku izmjene granica ekološke mreže mora se prethodno pribaviti mišljenje nadležnih tijela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i drugih sastavnica okoliša prema posebnim propisima.
Propis NN 109/2007 • (7) Prikaz iz stavka 1. i/ili 2. ovog članka Ministarstvo će dostaviti nositelju izrade dokumenta prostornog uređenja kao podlogu za izradu tog dokumenta bez naknade.
Propis NN 109/2007 • Nadzor nad provedbom ove Uredbe obavlja inspekcija zaštite prirode i nadzornici javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima.
Propis NN 109/2007 • (1) Obvezuju se tijela iz članka 9. stavka 2. da, u roku od jedne (1) godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe, ucrtaju granice područja ekološke mreže na kartografskom prikazu iz članka 9. stavka 2. ove Uredbe.
Propis NN 109/2007 • (2) Do završetka poslova iz stavka 1. ovog članka, pri izradi planova upravljanja ekološkom mrežom i dokumenata prostornog uređenja, koristi se kartografski prikaz iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 71/96, Broj 112/08, Broj 38/09, Broj 119/06, Broj 73/09, Broj 56/09


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled