PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-11-139-2629 NN 139/2005

• a) gubitak kontrole sjedala pilota tijekom leta (pilot seat control loss during flight)


Stranica 2005-11-139-2629 NN 139/2005

• b) kvar na bilo kojem sustavu ili opremi za izvanredne situacije, uključujući sustav za signalizaciju evakuacije u nuždi, sva izlazna vrata, svjetla u slučaju nužde, itd. (failure of any emergency system or equipment, including emergency evacuation signalling system, all exit doors, emergency lighting, etc.)


Stranica 2005-11-139-2629 NN 139/2005

• c) gubitak sposobnosti zadržavanja tereta sustava za utovar tereta (loss of retention capability of the cargo loading system).


Stranica 2005-11-139-2629 NN 139/2005

• 6. Sustav za zaštitu od požara (Fire protection system)


Internet NN 139/2005
• a) aktiviranje požarnog upozorenja, osim onih neposredno potvrđenih kao lažnih (fire warnings, except those immediately confirmed as false)

Internet stranice NN 139/2005
• b) neprimijećeni kvar ili neispravnost na sustavu za otkrivanje / zaštitu od vatre/dima, koji može dovesti do gubitka ili smanjenja otkrivanja/zaštite od požara (undetected failure or defect of fire/smoke detection/protection system, which could lead to loss or reduced fire detection/protection)

Internet stranice NN 139/2005 • c) odsustvo upozorenja u slučaju stvarnog požara ili dima (absence of warning in case of actual fire or smoke).
Internet stranice NN 139/2005 • a) asimetrija krilca, pretkrilaca, spojlera, itd. (asymmetry of flaps, slats, spoilers, etc.)
Internet stranice NN 139/2005 • b) ograničenje kretanja, krutost ili slaba odnosno zakašnjela reakcija u korištenju sustava osnovnih kontrola leta ili s njima povezanih tabova i sustava zabravljivanja (limitation of movement, stiffness or poor or delayed response in the operation of primary flight control systems or their associated tab and lock systems)
Internet stranice NN 139/2005 • c) »bježanje« kontrolnih površina (flight control surface runaway)
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 139/2005 • d) vibracije kontrolnih površina koje osjeti posada (flight control surface vibration felt by the crew)
Informacije NN 139/2005 • e) otkapčanje ili otkaz mehaničkih komandi za upravljanje zrakoplovom (mechanical flight control disconnection or failure)
Poslovne stranice NN 139/2005 • f) značajno ometanje normalne kontrole zrakoplova ili opadanje (significant interference with normal control of the aircraft or degradation of flying qualities).
Pregledi NN 139/2005 • a) kvar na sustavu za pokazivanje količine goriva koji rezultira potpunim gubitkom pokazivanja ili krivim pokazivanjem, količine goriva u zrakoplovu (fuel quantity indicating system malfunction resulting in total loss or wrong indication of fuel quantity on board)
Besplatno NN 139/2005 • b) istjecanje goriva koje rezultira značajnim gubitkom, opasnošću od požara, ili značajnim zagađenjem (kontaminacijom) (leakage of fuel which resulted in major loss, fire hazard, significant contamination)
Glasnik NN 139/2005 • c) kvar ili nedostatak na sustavu izbacivanja goriva u letu koji je rezultirao nenamjernim gubitkom značajne količine goriva, opasnošću od požara, opasnim zagađenjem (kontaminacijom) opreme zrakoplova ili nesposobnošću za izbacivanje goriva (malfunction or defects of the fuel jettisoning system which resulted in inadvertent loss of significant quantity, fire hazard, hazardous contamination of aircraft equipment or inability to jettison fuel)
Propis NN 139/2005 • d) kvarovi ili pogreške na sustavu za gorivo koji su imali značajan utjecaj na dobavu i/ili raspodejlu (distribuciju) goriva (fuel system malfunctions or defects which had a significant effect on fuel supply and/or distribution)
Propis NN 139/2005 • e) nemogućnost prijenosa ili upotrebe cjelokupne količine iskoristivog goriva (inability to transfer or use total quantity of usable fuel).
Propis NN 139/2005 • a) gubitak jednog sustava za hidrauliku (samo za ETOPS) (loss of one hydraulic system (ETOPS only))
Propis NN 139/2005 • b) kvar na sustavu za odvajanje (izolaciju) sustava (failure of the isolation system)
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 30/99, Broj 47/08, Broj 126/02, Broj 89/07, Broj 136/03, Broj 55/01


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled