PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2007-05-55-1744 NN 55/2007

• – ako je ukrcaj ili iskrcaj vodenog balasta nužno provesti radi sprečavanja odnosno umanjivanja onečišćenja mora drugim opasnim ili štetnim tvarima.


Stranica 2007-05-55-1744 NN 55/2007

• Svaki brod konstruiran za krcanje vodenog balasta, koji uplovljava u luke u Republici Hrvatskoj, mora imati na brodu i mora primjenjivati Plan za upravljanje vodenim balastom.


Stranica 2007-05-55-1744 NN 55/2007

• Plan iz stavka 1. ovog članka mora biti odobren od nadležnih tijela države čiju zastavu brod vije uzimajući u obzir primjenjive Smjernice Međunarodne pomorske organizacije – IMO.


Stranica 2007-05-55-1744 NN 55/2007

• Svi tankeri od 150 BT ili veći, te svi drugi brodovi od 300 BT ili veći, a koji dolaze iz inozemstva, moraju nadležnoj lučkoj kapetaniji prijaviti količine i porijeklo vodenog balasta na brodu.


Internet NN 55/2007
• Prijava iz stavka 1. ovog članka podnosi se na obrascu »Prijava balastnih voda« (Ballast Water Reporting Form).

Internet stranice NN 55/2007
• Obrazac prijave iz stavka 2. ovog članka daje se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Internet stranice NN 55/2007 • Prijavu iz stavka 1. ovog članka zapovjednik je dužan dostaviti najmanje 48 sati prije uplovljavanja broda u luku, odnosno neposredno nakon isplovljenja iz posljednje inozemne luke ako je vrijeme plovidbe do uplovljavanja u hrvatsku luku kraće od 48 sati.
Internet stranice NN 55/2007 • U cilju provjere sastava vodenog balasta inspektor može zatražiti od ovlaštene ustanove odnosno ovlaštenog laboratorija uzimanje uzoraka i ispitivanje vodenog balasta koji se namjerava ispustiti u more.
Internet stranice NN 55/2007 • Ispitivanje vodenog balasta sastoji se od ispitivanja postojanja mikroorganizama u vodenom balastu, te od ispitivanja saliniteta i hranjivih soli radi određivanja porijekla vodenog balasta.
Internet stranice NN 55/2007 • Uzimanje uzoraka i ispitivanje vodenog balasta mora se obaviti sukladno primjenjivim IMO Smjernicama.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 55/2007 • Ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša će uz suglasnost ministarstva nadležnog za zdravstvo ovlastiti ustanove odnosno laboratorije za obavljanje poslova uzimanja uzoraka i ispitivanje vodenog balasta, te će se podaci o tim ustanovama redovito javno objavljivati.
Informacije NN 55/2007 • Ovlaštena ustanova odnosno laboratorij mora raspolagati odgovarajućim tehničkim sredstvima i stručnim znanjem potrebnim za obavljanje poslova propisanih ovim člankom.
Poslovne stranice NN 55/2007 • Ispuštanje nečistog vodenog balasta u more s brodova koji smiju krcati vodeni balast u tankove goriva, dopušteno je isključivo kroz uređaj za filtriranje ulja s alarmom i automatskim zaustavljanjem u slučaju sadržaja ulja većeg od 15 ppm.
Pregledi NN 55/2007 • Ispuštanje nečistog vodenog balasta s brodova koji smiju krcati vodeni balast u tankove goriva, dopušteno je bez korištenja uređaja za filtriranje ulja isključivo u kopnene prihvatne uređaje.
Besplatno NN 55/2007 • Zabranjeno je ispuštanje nečistog vodenog balasta iz balastnih tankova, tankova tereta i tankova za zauljene mješavine s tankera za ulje u more.
Glasnik NN 55/2007 • Ispuštanje nečistog vodenog balasta iz balastnih tankova, tankova tereta i tankova za zauljene mješavine s tankera za ulje dopušteno je isključivo u kopnene prihvatne uređaje.
Propis NN 55/2007 • Dopušteno je ispuštanje čistog ili odvojenog balasta u more s plovnih objekata koji prevoze ulje u trupu, ako ne sadrže organizme iz članka 8. i 9. ovog pravilnika.
Propis NN 55/2007 • Zabranjeno je ispuštanje vodenog balasta u more sa plovnih objekata koji prevoze štetne tekuće tvari u trupu ako vodeni balast sadrži štetne tekuće tvari, osim ako to ispuštanje nije u skladu sa zahtjevima sadržanim u Prilogu II MARPOL 73/78 Konvencije.- Pravila o sprečavanju onečišćenja štetnim tekućim tvarima koje se prevoze u trupu.
Propis NN 55/2007 • Dopušteno je ispuštanje čistog ili odvojenog balasta u more sa plovnih objekata koji prevoze štetne tekuće tvari u trupu, ako ne sadrže organizme iz članka 12. i 13. ovog pravilnika.
Propis NN 55/2007 • Neovisno o provedenim mjerama upravljanja vodenim balastom, zabranjeno je ispuštanje u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko ribolovnom pojasu Republike Hrvatske vodenog balasta s plovnih i plutajućih objekata ako sadrži mikroorganizme navedene u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog pravilnika.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 148/02, Broj 99/96, Broj 99/96, Broj 38/04, Broj 47/03, Broj 5/93


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled