PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2007-04-41-1376 NN 41/2007

• Postupak se u pravno relevantnom razdoblju prvo vodio pred Općinskim sudom u Zagrebu u postupanju kojeg nije bilo duljih razdoblja neaktivnosti jer je u pravilu redovito održavao ročišta, provodio vještačenja i druge radnje u postupku, ali je presudu donio nakon više od sedam godina.


Stranica 2007-04-41-1376 NN 41/2007

• Zatim se postupak povodom žalbi stranaka vodio pred Županijskim sudom u Zagrebu koji je nakon manje od godinu dana donio rješenje kojim je ukinuo presudu Općinskog suda u Zagrebu i predmet vratio tom sudu na ponovno suđenje.


Stranica 2007-04-41-1376 NN 41/2007

• U konkretnom slučaju Općinski sud u Zagrebu nije učinkovito vodio postupak. Okolnost da je taj sud donio jednu presudu nije od utjecaja, jer njome nije pravomoćno okončan postupak, odnosno o pravima i obvezama podnositelja nije pravomoćno odlučeno, već je sada postupak ponovno u tijeku pred prvostupanjskim sudom, iako je od podnošenja tužbe u parničnom postupku do sada proteklo više od devet godina.


Stranica 2007-04-41-1376 NN 41/2007

• Podnositelj ustavne tužbe, kao tužitelj u parničnom postupku, nije doprinio duljini postupka.


Internet NN 41/2007
• Iz dosadašnjeg tijeka postupka proizlazi da se u konkretnom slučaju ne radi o osobito složenoj sudskoj stvari.

Internet stranice NN 41/2007
• U konkretnom slučaju postupak se vodi radi naknade štete žrtvi prometne nesreće. Budući da se radi o predmetu od posebnog značaja za podnositelja, nadležni sud je trebao postupati posebno učinkovito. Napominje se da je i Europski sud za ljudska prava u više svojih presuda utvrdio da se od sudova zahtijeva veća učinkovitost u postupcima koji imaju veći značaj za podnositelje, te da se u tom smislu posebna učinkovitost sudova traži u postupcima koji se vode radi naknade štete žrtvama prometne nesreće (v., primjerice, presude Europskog suda u predmetima Poje v. Croatia od 9. ožujka 2006. godine, Silva Pontes v. Portugal od 23. ožujka 1994. godine, te Martins Moreira v. Portugal od 26. listopada 1988. godine).

Internet stranice NN 41/2007 • 5. Ustavni sud utvrđuje da se postupak u pravno relevantnom razdoblju vodio pred prvostupanjskim i drugostupanjskim sudom u trajanju od osam godina i tri dana, te da je još u tijeku. Imajući u vidu značaj predmeta za podnositelja, ukupnu duljinu postupka, neučinkovito postupanje Općinskog suda u Zagrebu (utvrđenja pod točkom 4.2. obrazloženja ove odluke), te posebno okolnost da postupak do sada nije pravomoćno okončan već je ponovno u tijeku pred prvostupanjskim sudom, Ustavni sud ocjenjuje da je povrijeđeno ustavno pravo podnositelja da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.
Internet stranice NN 41/2007 • Stoga je, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.
Internet stranice NN 41/2007 • 6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.
Internet stranice NN 41/2007 • Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 41/2007 • 7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona.
Informacije NN 41/2007 • 8. Predsjednik Općinskog suda u Zagrebu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.
Poslovne stranice NN 41/2007 • Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Jasna Omejec, predsjednica Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Mrkonjić, Emilija Rajić i Vice Vukojević, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. O. iz M., koju zastupa A. L., odvjetnik u M., na sjednici održanoj 21. ožujka 2007. godine, jednoglasno je donio
Pregledi NN 41/2007 • II. Općinski sud u Makarskoj dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: P-329/90, u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.
Besplatno NN 41/2007 • III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositeljici ustavne tužbe R. O. iz M., T. 9, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 12.500,00 kuna.
Glasnik NN 41/2007 • IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.
Propis NN 41/2007 • 1. Podnositeljica je, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnijela 28. studenoga 2005. godine ustavnu tužbu radi duljine parničnog postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Makarskoj pod brojem: P-329/90, smatrajući da joj je povrijeđeno ustavno pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku.
Propis NN 41/2007 • 2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju navoda ustavne tužbe, očitovanja Općinskog suda u Makarskoj, te uvida u presliku spisa Općinskog suda u Makarskoj broj: P-329/90, utvrdio pravno relevantne činjenice za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositeljice, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.
Propis NN 41/2007 • Podnositeljica je 24. svibnja 1990. godine Općinskom sudu u Makarskoj podnijela tužbu radi utvrđenja i isplate (suvlasništva na stambenoj zgradi) protiv tuženika V. O. iz M.
Propis NN 41/2007 • Do 5. studenoga 1997. godine Općinski sud u Makarskoj donio je rješenje o određivanju privremene mjere kojom je tuženiku naloženo da dozvoli podnositeljici suposjed kuće u M., ul. O. 33, te je održano 13 ročišta, ali nije donijeta presuda.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 46/02, Broj 41/94, Broj 50/07, Broj 137/06, Broj 72/04, Broj 52/01


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled