PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-03-35-1143 NN 35/2008

• U članku 12. stavku 1. iza riječi: »Dobavljač sjemena« dodaju se riječi: »registriran za proizvodnju sjemena«, a iza riječi: »Hrvatske« dodaju se riječi: »odnosno Nacionalnoj sortnoj listi«.


Stranica 2008-03-35-1143 NN 35/2008

• U stavku 3. iza riječi: »dobavljača sjemena« dodaju se riječi: »registriranog za proizvodnju sjemena«, a riječi: »s naznakom da nije za tržište« brišu se.


Stranica 2008-03-35-1143 NN 35/2008

• U stavku 5. iza riječi: »Dobavljač sjemena« dodaju se riječi: »registriran za proizvodnju sjemena«.


Stranica 2008-03-35-1143 NN 35/2008

• U članku 14. stavku 2. iza riječi: »dobavljaču sjemena« dodaju se riječi: »registriranom za proizvodnju sjemena«.


Internet NN 35/2008
• U stavku 3. iza riječi: »Dobavljači sjemena« dodaju se riječi: »registrirani za proizvodnju sjemena«.

Internet stranice NN 35/2008
• »(5) Program osposobljavanja nadzornika i uvjete za obavljanje nadzora iz stavka 1. ovoga članka, mjere prema osobama koje obavljaju nadzor prema stavku 1. i 2. ovoga članka, uvjete koje moraju ispunjavati dobavljači iz stavka 2. ovoga članka, način i vrijeme prijave za nadzor te obrazac izvješća propisat će ministar.«

Internet stranice NN 35/2008 • U članku 16. stavku 2. iza riječi: »registrirana« dodaju se riječi: »za doradu«.
Internet stranice NN 35/2008 • U stavcima 3. i 4. iza riječi: »Dobavljač sjemena« dodaju se riječi: »registriran za doradu«.
Internet stranice NN 35/2008 • U članku 17. stavku 1. iza riječi: »Dobavljač sjemena« dodaju se riječi: »registriran za doradu«.
Internet stranice NN 35/2008 • U članku 18. stavku 2. riječ: »proizvođaču« zamjenjuju se riječima: »dobavljaču registriranom za proizvodnju sjemena«.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 35/2008 • U stavku 3. iza riječi: »registriran« dodaju se riječi: »za proizvodnju i/ili doradu«.
Informacije NN 35/2008 • »(8) Za kvalitetu sjemena stavljenog na tržište odgovorna je pravna ili fizička osoba koja je sjeme stavila na tržište.«
Poslovne stranice NN 35/2008 • U članku 20. stavku 2. iza riječi: »registriran« dodaju se riječi: »za proizvodnju i/ili doradu«.
Pregledi NN 35/2008 • »(12) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za određene vrste bilja i kategorije sjemena dobavljač registriran za proizvodnju i/ili doradu može sam izdati certifikat o sjemenu. Uvjete i način izdavanja certifikata o sjemenu propisat će ministar.«
Besplatno NN 35/2008 • U članku 22. stavku 1. iza riječi: »proizvedenog« brišu se riječi: »i uvezenog«, a iza riječi: »Zakon« dodaju se riječi: »i uvezenog sjemena,«.
Glasnik NN 35/2008 • »(2) Dobavljač sjemena koji uvozi sjeme mora prije stavljanja na tržište obavijestiti Zavod radi uzimanja uzorka sjemena za naknadnu kontrolu.«
Propis NN 35/2008 • Iza dosadašnjeg stavka 2., koji postaje stavak 3., dodaje se stavak 4. koji glasi:
Propis NN 35/2008 • »(4) Ako se tijekom naknadne kontrole u polju u više navrata utvrdi da sjeme bilo koje sorte ne udovoljava uvjetima propisanim glede sortne autentičnosti i čistoće, Zavod će predložiti Ministarstvu privremenu ili trajnu zabranu stavljanja na tržište takvog sjemena.«
Propis NN 35/2008 • U članku 23. stavku 3. iza riječi: »sjemena« briše se točka i dodaju se riječi: »osim ako za pojedina pakiranja sjemena i način označavanja nije drugačije propisano.«
Propis NN 35/2008 • U stavku 4. iza riječi: »proizvođača« briše se točka i dodaju se riječi: »ili iznimno od stavka 3. ovoga članka pojedine kategorije određenih vrsta sjemena mogu se staviti na tržište označene samo Certifikatom proizvođača.«
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 109/07, Broj 14/07, Broj 141/06, Broj 112/07, Broj 62/08, Broj 112/04


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled