PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-osnovnu-organizaciju-i-okmd NN 14/1994

• - prioritete aktivnosti uređivanja prostora za sanaciju naselja, infrastrukture i okoliša - korištenje površina za privremenu namjenu


Stranica 1994-02-14-262 NN 14/1994

• Osnovom se ocjenjuje postojeće stanje u prostoru u odnosu na postojeće prostorne planove i drugu prostorno-plansku dokumentaciju. Osnova sadrži smjernice za:


Internet NN 14/1994

• - određivanje građevinskih područja naselja ovisno o demografskom potencijalu, načinu formiranja fizičke strukture i razvitku naselja


Internet stranice NN 14/1994

• - određivanje magistralnih, regionalnih i lokalnih infrastrukturnih koridora


Internet stranice NN 14/1994
• - zaštitu poljoprivrednog zemljišta, te šuma i šumskog zemljišta

Internet stranice NN 14/1994
• - obnovu i oblikovanje urbanih, ruralnih i drugih područja. Osnova sadrži i grafički prikaz razorenosti naselja, infrastrukture i stanja okoliša.

Internet stranice NN 14/1994 • Županijski ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša dužan je pribaviti mišljenje Komisije za ocjenu prostornih planova o Osnovi. Komisiju iz stavka 1. ovog članka imenuje ministar graditeljstva i zaštite okoliša. Komisija iz stavka 1. ovog članka sastoji se od predstavnika ministarstava nadležnih za prostorno planiranje, zaštitu okoliša te prirodne i kulturne baštine, prosvjetu, zdravstvo, šport, promet i veze, poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, energetiku, gospodarstvo, turizam i obranu i predstavnika dosadašnje općine kojeg predlaže župan.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 14/1994 • Uređivanje prostora provodi se u skladu s uvjetima uređenja prostora. Uvjeti uređenja prostora utvrđuju se na temelju Odluke ili druge prostorno-planske dokumentacije. Uvjete uređenja prostora utvrđuje županijski ured za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, a za građevine od važnosti za Republiku uvjete uređenja prostora utvrđuje Ministarstvo na način kako je to određeno Prostornim planom Republike Hrvatske.
Poslovne stranice NN 14/1994 • Pravna ili fizička osoba podnosi organu iz članka 7. stavak 3. ove Uredbe prijavu namjere za gradnju na propisanom obrascu. Sadržaj prijave i obrasca iz stavka 1. ovog članka propisat će ministar graditeljstva i zaštite okoliša.
Pregledi NN 14/1994 • Uvjeti uređenja prostora za u ratu razrušene i oštećene stambene i stambeno-poslovne zgrade korisne površine do 500 m2, te gospodarske i pomoćne zgrade, ako se grade izvan zaštićenih urbanih i ruralnih cjelina sadrže:
Glasnik NN 14/1994 • Uvjeti uređenja prostora, osim u slučajevima iz članka 9. ove Uredbe, utvrđuju se po prethodno pribavljenom mišljenju stručne komisije koju imenuje župan. Komisija iz stavka 1. ovog članka sastoji se od najviše 5 članova od kojih su dva stručnjaci za poslove prostornog planiranja i zaštite okoliša. Za građevine od važnosti za Republiku, Ministarstvo utvrđuje uvjete uređenja prostora u suradnji sa županijskim uredom za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Propis NN 14/1994 • U slučajevima iz članka 10. ove Uredbe uvjeti uređenja prostora sadrže :
Propis NN 14/1994 • Odlukom se određuju građevine za koje je prije utvrđivanja uvjeta uređenja prostora iz članka 11. ove Uredbe potrebno pribaviti procjenu utjecaja na okoliš.
Propis NN 14/1994 • - potrebu uspostavljanja trajnog praćenja utjecaja na okoliš s prijedlogom zadataka tog praćenja. Procjenu iz stavka 1. ovog članka odobrava ministar graditeljstva i zaštite okoliša i sastavni je dio uvjeta uređenja prostora.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 174/04, Broj 71/07, Broj 79/07, Broj 21/96, Broj 112/04, Broj 99/09


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled