PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-obavljanje-djelatnosti-prostornog-uredenja-mwmx NN 14/1994

• Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se povjeriti organu uprave osnovanom za obavljanje poslova prostornog planiranja.


Stranica 1994-02-14-262 NN 14/1994

• Prostorni planovi doneseni na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ove Uredbe ostaju na snazi.


Internet NN 14/1994

• Do donošenja Odluke moguća su odstupanja od prostornih planova iz stavka 1. ovog članka osim u slučajevima :


Internet stranice NN 14/1994

• - promjene namjene površina za javne namjene (obrazovne, dječje, kulturne, socijalne institucije)


Internet stranice NN 14/1994
• - primjene Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje ("Narodne novine", broj 33/92).

Internet stranice NN 14/1994
• Iznimno od stavka 2. ovog članka odstupanje od namjene površina utvrđene postojećim prostornim planovima moguće je radi uređenja lokacije za organizirani i privremeni smještaj prognanog i izbjeglog stanovništva.

Internet stranice NN 14/1994 • Sredstva za izradu Odluke, Osnove i Plana uređenja za gradove i druga naselja osigurat će Republika Hrvatska iz državnog proračuna i drugih izvora.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 14/1994 • Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 59/93) i članak 1. točka 34. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93, 102/93 i 108/93).
Poslovne stranice NN 14/1994 • Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1994. godine.
Pregledi NN 14/1994 • Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedirka pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1994. donijela
Glasnik NN 14/1994 • Nacionalnim parkom upravlja Uprava nacionalnog parka (u daljnjem tekstu: Uprava). Upravu osniva Vlada Republike Hrvatske kao javno poduzeće. Uprava je u vlasništvu Republike Hrvatske.
Propis NN 14/1994 • Organi uprave su: Upravni odbor i direktor. Upravni odbor ima 3-9 članova.
Propis NN 14/1994 • Predsjednika Upravnog odbora bira i razrješava Upravni odbor. Direktora Uprave imenuje Vlada Republike Hrvatske. Djelokrug organa iz stavka 1. ovog članka uređuje se Statutom u skladu sa zakonom.
Propis NN 14/1994 • Uprava obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja nacionalnog parka.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 111/97, Broj 173/03, Broj 5/09, Broj 68/00, Broj 80/09, Broj 39/09


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled