PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1999-05-52-962 NN 52/1999

• 5. o početku namjeravane gradnje u propisanom roku uz dostavu idejnog projekta ne obavijesti građevnu inspekciju (članak 59.),


Propis NN 52/1999

• 6. ne prijavi promjenu investitora u propisanom roku (članak 19. stavak 10.),


Propis NN 52/1999

• 7. gradi bez građevne dozvole, odnosno lokacijske dozvole (članak 44.),


Propis NN 52/1999

• 8. kontrolu projekta povjeri osobi koja nema ovlaštenje ministra (članak 48. stavak 2.),


Propis NN 52/1999
• 9. nostrifikaciju projekta povjeri osobi koja nema ovlaštenje ministra (članak 49. stavak 3.),

Propis NN 52/1999
• 10. gradi protivno građevnoj dozvoli, odnosno lokacijskoj dozvoli iz članka 56. stavka 2. ovoga Zakona, a nije ishodio izmjenu ili dopunu građevne odnosno lokacijske dozvole (članak 64.), odnosno, ako gradi građevinu iz članka 56. stavka 1. podstavka 14., 15., 16., 17. i 18. ovoga Zakona protivno odredbama ovoga Zakona,

Propis NN 52/1999 • 12. za potrebe gradilišta zauzme susjedno, odnosno obližnje zemljište bez valjane pravne osnove (članak 66. stavak 5.),
Propis NN 52/1999 • 13. zauzme za potrebe gradilišta javno-prometnu površinu bez odobrenja nadležnog tijela, odnosno poduzeća (članak 66. stavak 6.),
Propis NN 52/1999 • 14. po završetku gradnje ne raščisti i uredi gradilište i neposredni okoliš (članak 66. stavak 9.),
Propis NN 52/1999 • 15. ne predvidi i ne provodi potrebne mjere zaštite (članak 66. stavak 10.),
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 52/1999 • 16. koristi građevinu ili njezin dio bez uporabne dozvole (članak 68. stavak 1.),
Propis NN 52/1999 • 17. u određenom roku ne otkloni nedostatke utvrđene tehničkim pregledom (članak 72. stavak 3.),
Propis NN 52/1999 • 18. ukloni građevinu bez dozvole za uklanjanje (članak 77. stavak 1.).
Propis NN 52/1999 • (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.
Propis NN 52/1999 • (3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba u svojstvu investitora građevine iz članka 23. stavka 3. ovoga Zakona:
Propis NN 52/1999 • 2. ako projektira, provodi stručni nadzor ili izvodi pojedine radove, a ne ispunjava za to propisane uvjete.
Propis NN 52/1999 • (1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba koja gradi za račun nepoznata kupca ako stručni nadzor ne povjeri drugoj osobi registriranoj za nadzor (članak 19. stavak 4.).
Propis NN 52/1999 • (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.
Propis NN 52/1999 • (1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja provodi stručni nadzor gradnje ako:
Propis NN 52/1999 • 1. nije registrirana za obavljanje poslova stručnog nadzora (članak 23. i 25.),
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 28/09, Broj 72/05, Broj 9/91, Broj 32/00, Broj 136/03, Broj 8/96


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled