PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1998-01-9-130 NN 9/1998

• Ako tijekom osiguranja nastane promjena u stručnoj spremi, nova osnovica osiguranja određuje se od prvoga dana idućeg mjeseca u kojem je nastala promjena.


Propis NN 9/1998

• Osim osnovica osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema odredbama članka 1. ove odluke, utvrđuju se i više osnovice osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema vlastitom izboru i to:


Propis NN 9/1998

• - osiguraniku iz članka 1. točke 1) ove odluke u svoti od 10.839,00 kn


Propis NN 9/1998

• - osiguraniku iz članka 1. točke 2) ove odluke u svoti od 10.358,00 kn


Propis NN 9/1998
• - osiguraniku iz članka 1. točke 3) ove odluke u svoti od 7.888,00 kn

Propis NN 9/1998
• - osiguraniku iz članka 1. točke 4) ove odluke u svoti od 5.910,00 kn

Propis NN 9/1998 • - osiguraniku iz članka 1. točke 5) ove odluke u svoti od 4.968,00 kn.
Propis NN 9/1998 • Izmjena osnovica prema članku 4. ove odluke primjenjuje se za kalendarsku godinu u kojoj je podnesen zahtjev za izbor više osnovice osiguranja.
Propis NN 9/1998 • U slučaju ostvarivanja prava na starosnu mirovinu izabrane više osnovice osiguranja, prema kojima je osiguranik bio osiguran, uzimaju se u obzir za izračunavanje mirovinske osnovice samo ako je osiguranik prema tim osnovicama bio osiguran najmanje 60 mjeseci.
Propis NN 9/1998 • U slučaju ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu, izabrane više osnovice osiguranja uzimaju se u obzir za izračunavanje mirovinske osnovice bez obzira na to koliko je vremena osiguranik prema tim osnovicama bio osiguran.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 9/1998 • Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja koja je iskazana u bruto svoti.
Propis NN 9/1998 • Za razdoblje koje prethodi mjesecu u kojem je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici osiguranja utvrđenoj u članku 1. ove odluke i po stopi doprinosa koja vrijedi za vrijeme pokretanja postupka.
Propis NN 9/1998 • Osnovice za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba iz članka 8. ove odluke utvrđuju se u skladu s odlukama o osnovicama osiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koja se to osiguranje priznaje.
Propis NN 9/1998 • Doprinos se plaća u roku od 15 dana nakon dostave rješenja.
Propis NN 9/1998 • Obračunati doprinosi plaćaju se na dan dospijeća. Obveznik plaćanja doprinosa koji doprinose ne uplati u roku dospjelosti, dužan je platiti zatezne kamate na svotu doprinosa koju nije pravodobno uplatio.
Propis NN 9/1998 • Osobama kojima je svojstvo osiguranika utvrđeno prije 1. siječnja 1998. određivanje osnovica prema članku 1. i 4. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.
Propis NN 9/1998 • Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja zaposlenih u inozemstvu ("Narodne novine", broj 108/96).
Propis NN 9/1998 • Na temelju članka 196. stavka 1. pod c) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 15. siječnja 1998. donosi
Propis NN 9/1998 • O OSNOVICAMA OSIGURANJA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA OSIGURANIKE KOJI SU NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZAPOSLENI KOD STRANIH I ME?UNARODNIH ORGANIZACIJA I USTANOVA, STRANIH KONZULARNIH I DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTAVA ILI U OSOBNOJ SLUŽBI STRANIH
Propis NN 9/1998 • Osnovice osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana iz članka 14. stavka 1. točke 5. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju određuju se prema stupnju stručne spreme i to:
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 104/07, Broj 53/91, Broj 117/03, Broj 4/00, Broj 38/04, Broj 17/99


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled