PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1998-01-9-129 NN 9/1998

• - osiguraniku iz članka 1. točke 4. ove odluke u svoti od 5.910,00 kn


Propis NN 9/1998

• - osiguraniku iz članka 1. točke 5. ove odluke u svoti od 4.968,00 kn.


Propis NN 9/1998

• Izmjena osnovica prema članku 4. ove odluke primjenjuje se za kalendarsku godinu u kojoj je podnesen zahtjev za izbor više osnovice osiguranja.


Propis NN 9/1998

• Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja koja je iskazana u bruto svoti.


Propis NN 9/1998
• Doprinos iz stavka 1. ovoga članka, umjesto osiguranika može plaćati odgovarajuće strukovno udruženje, što je osiguranik dužan dokazati prigodom podnošenja prijave na osiguranje potvrdom strukovne organizacije o preuzimanju obveze plaćanja doprinosa.

Propis NN 9/1998
• Za razdoblje koje prethodi mjesecu u kojem je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici iz članka 1. ove odluke i prema stopi doprinosa koja vrijedi za vrijeme pokretanja postupka.

Propis NN 9/1998 • Osnovice za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba iz članka 7. ove odluke utvrđuju se u skladu s odlukama o osnovicama osiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koje se priznaje svojstvo osiguranika.
Propis NN 9/1998 • Doprinos se plaća u roku od 15 dana nakon dostave rješenja.
Propis NN 9/1998 • Obračunati doprinosi plaćaju se na dan dospijeća. Obveznik plaćanja doprinosa koji doprinose ne uplati u roku dospjelosti, dužan je platiti zatezne kamate na svotu doprinosa koju nije pravodobno uplatio.
Propis NN 9/1998 • Osobama kojima je svojstvo osiguranika utvrđeno prije 1. siječnja 1998. određivanje osnovica prema članku 1. i 4. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 9/1998 • Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike-vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost ("Narodne novine", broj 108/96).
Propis NN 9/1998 • Na temelju članka 196. stavka 1. pod d) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 15. siječnja 1998. donosi
Propis NN 9/1998 • I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA OSIGURANIKA ZAPOSLENIH U INOZEMSTVU
Propis NN 9/1998 • Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike iz članka 15. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, određuju se prema stupnju stručne spreme i to:
Propis NN 9/1998 • 1) za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema) i za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana duge plovidbe ili strojara I. klase, u svoti od 4.348,00 kn;
Propis NN 9/1998 • 2) za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema, odnosno sprema visokokvalificiranog radnika) i za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana obalne plovidbe, poručnika trgovačke mornarice, strojara II. klase, strojara III. klase ili radiotelegrafista, u svoti od 4.162,00 kn;
Propis NN 9/1998 • 3) za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno sprema kvalificiranog radnika) te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu vođe palube, vođe stroja, kormilara, ložača, mazača, I. kuhara, I konobara, tesara, mehaničara, električara, motorista, brodovođe ili radiofonista, u svoti od 3.162,00 kn;
Propis NN 9/1998 • 4) za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema, odnosno sprema polukvalificiranog radnika) te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mornara, II. kuhara, II. konobara, ugljenara, pripravnika palube (kadeta), asistenta stroja ili asistenta radiofonije, u svoti od 2.369,00 kn;
Propis NN 9/1998 • 5) za osobe koje rade na poslovima za koje se ne traži stručna sprema, te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mladića palube, mladića sobe, mladića kuhinje i čistača, u svoti od 1.994,00 kn.
Propis NN 9/1998 • Stupanj stručne spreme iz prethodnog članka ove odluke utvrđuje se prema odgovarajućim propisima koji vrijede na području Republike Hrvatske.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 43/00, Broj 163/03, Broj 2/05, Broj 135/06, Broj 21/06, Broj 80/99


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled