PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1995-12-108-1780 NN 108/1995

• Iza članka 6. dodaje se podnaslov i članci 6a, do 6m. koji glase:


Propis NN 108/1995

• Članak 11. stavak 1. mijenja se i glasi : "Nadzorni odbor utvrđuje godišnja finanancijska izvješća HBOR-a, te ih podnosi na potvrdu Vladi Republike Hrvatske i Saboru Republike Hrvatske.


Propis NN 108/1995

• Dodaju se novi stavci koji glase: "Izvješća su prihvaćena kada ih prihvate Vlada Republike Hrvatske i Sabor Republike Hrvatske.


Propis NN 108/1995

• Za poslove revizije HBOR-a nadležna je Državna revizija. Nadzorni odbor pored Državne revizije može uposliti domaćeg ili inozemnog poslovnog revizora."


Propis NN 108/1995
• U članku 15. dodaje se novi stavak l. koji glasi "HBOR se ne upisuje u sudski upisnik." Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Propis NN 108/1995
• Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Propis NN 108/1995 • Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim Odluku o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju
Propis NN 108/1995 • Koji je zastupnički dom sabora republike hrvatske donio na sjednici 13. Prosinca 1995
Propis NN 108/1995 • U Zakonu o oružju ("Narodne novine", br. 69/92., 26/93., 43/93. i 29/94,), u članku 3. stavku 1. točki 3. iza riječi: "plinsko oružje" dodaju se riječi: "i oružje za signalizaciju;".
Propis NN 108/1995 • Ministar unutarnjih poslova odredit će i drugo oružje koje građani ne mogu nabavljati, držati, nositi, proizvoditi, popravljati i prepravljati, prevoziti ili na drugi način stavljati u promet".
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 108/1995 • Vatreno oružje i samostreli sa silom natega tetive većom od 45 kg (100 funti) smiju se nabavljati samo na temelju odobrenja.
Propis NN 108/1995 • Streljivo za vatreno oružje prema ovom Zakonu je cjeloviti naboj koji sjedinjuje čahuru, kapsulu, barut i zrno ili sačmu.
Propis NN 108/1995 • Ne smatra se streljivom naboj bez zrna, kugle ili sačme, punjenje za industrijske naprave i naprave za ubijanje stoke te naboji za plinsko, odnosno signalno oružje.
Propis NN 108/1995 • U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: "i plinsko", brišu se.
Propis NN 108/1995 • U članku 25. stavku 2. riječi: "kao i oružja za koje prema ovom Zakonu postoji obveza prijavljivanja", brišu se.
Propis NN 108/1995 • U članku 30. stavku 1. riječi: "do tri primjerka" zamjenjuju se riječima: "jedan primjerak".
Propis NN 108/1995 • U stavku 2. riječi: "kapislom" i "vojnog i policijskog oružja", zamjenjuju se riječima: "kapsulom" i "oružja iz članka 11. ovoga Zakona".
Propis NN 108/1995 • Građanin koji dobije odobrenje za sakupljanje oružja, smije sakupljati pored starog oružja i hladno oružje te automatsko i poluautomatsko oružje koje više nije u naoružanju oružanih snaga ili policije, a onesposobljeno je za uporabu.
Propis NN 108/1995 • Oružje iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona smije se prodati ili predati samo osobama kojima je izdano odobrenje za sakupljanje oružja.
Propis NN 108/1995 • Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu, pod uvjetima iz članka 30. i 32. ovoga Zakona, nabavijati i oružje za samoobranu, lovačko, športsko te oružje iz članka 11. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona, koje je prepravljeno tako da može ispaljivati samo lažno streljivo.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 80/04, Broj 102/07, Broj 96/09, Broj 108/95, Broj 53/06, Broj 104/97


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled