PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica 2002-10-116-1866 NN 116/2002

• Mandat predsjednika i potpredsjednika Komore traje četiri godine i oni mogu biti ponovno birani.


Stranica NN 116/2002

• Za obavljanje funkcije predsjedniku Komore pripada posebna naknada.


Stranica NN 116/2002

• Predsjedniku i potpredsjednicima Komore mandat može prestati i prije isteka mandata na koji su imenovani:


Stranica NN 116/2002

• Prijedlog za opoziv predsjednika Komore može dati Upravni odbor, odnosno najmanje 15 članova Skupštine, odnosno područna obrtnička komora.


Internet NN 116/2002
• Postupak opoziva provodi se na isti način kao i izbor predsjednika.

Propis NN 116/2002
• Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru i odgovoran je za zakonitost njezina rada.

Propis NN 116/2002 • 2. usklađuje aktivnosti tijela i oblika organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava,
Propis NN 116/2002 • 3. brine se da rad tijela Komore bude u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Komore,
Propis NN 116/2002 • 4. u slučaju nefunkcioniranja područne obrtničke komore saziva uz suglasnost Upravnog odbora, izvanrednu sjednicu skupštine područne obrtničke komore,
Propis NN 116/2002 • 5. predstavlja Komoru u suradnji s Hrvatskim saborom i Vladom Republike Hrvatske, drugim tijelima, komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 116/2002 • 6. temeljem ovlasti iz podzakonskih propisa donosi akte o provođenju javnih ovlasti,
Propis NN 116/2002 • 7. raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna i naredbodavac je za njegovo izvršenje,
Propis NN 116/2002 • 8. predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrješenje tajnika Komore,
Propis NN 116/2002 • 10. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, zakonom ili drugim općim aktima Komore.
Propis NN 116/2002 • Predsjednik Komore ne može istovremeno biti član Nadzornog odbora i Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika.
Propis NN 116/2002 • Predsjednik Komore ne može istovremeno biti predsjednik područne obrtničke komore ni udruženja obrtnika.
Propis NN 116/2002 • Predsjednik Komore može svoje pojedine ovlasti prenijeti na druge osobe.
Propis NN 116/2002 • Predsjednik Komore potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor, akte o provedbi odluka i zaključaka Skupštine kao i druge akte odnosno ugovore u čijem zaključenju sudjeluje Komora.
Propis NN 116/2002 • U potpisivanju akata iz stavka 1. ovog članka predsjednik Komore može koristiti faksimil. Faksimil se koristi uz uvjete i na način koji utvrđuje predsjednik Komore.
Propis NN 116/2002 • Ako predsjednik Komore ustanovi da je opći ili neki drugi akt odnosno odluka Skupštine ili drugog tijela Komore, skupštine ili drugog tijela područne obrtničke komore, odnosno udruženja obrtnika u suprotnosti sa zakonom ili Statutom Hrvatske obrtničke komore, odnosno s društvenim i gospodarskim interesima Republike Hrvatske, obustavit će provedbu tog akta i vratiti sporni akt nadležnom tijelu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 156/08, Broj 37/03, Broj 2/09, Broj 115/08, Broj 51/01, Broj 97/08


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled