PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1998-01-9-122 NN 9/1998

• Osobe koje su stekle stanarsko pravo na stanu iz članka 1. ove Uredbe do 31. ožujka 1991. godine i taj stan koriste ili su ga koristile, imaju pravni položaj najmoprimca prema odredbama Zakona o najmu stanova ("Narodne novine", broj 91/96).


Propis NN 9/1998

• Osobi koja koristi stan iz članka 1. ove Uredbe bez pravne osnove u razdoblju od 31. ožujka 1991. godine do dana stupanja na snagu ove Uredbe, a nije osoba iz članka 2. ove Uredbe, osigurat će se privremeni smještaj, ako na području Republike Hrvatske nema u vlasništvu useljivu kuću ili stan. Privremeni smještaj osigurava se na području županije gdje je ta osoba imala prebivalište do 31. ožujka 1991. godine, odnosno na teritoriju Republike Hrvatske.


Propis NN 9/1998

• Osobe iz stavka 1. dužne su iseliti u roku 8 dana od dana primitka službene obavijesti o osiguranju drugog smještaja.


Propis NN 9/1998

• Osobama koje su koristile stan iz članka 1. ove Uredbe na temelju stanarskog prava stečenog do 31. ožujka 1991. godine, a u koji se uselila osoba iz članka 3. ove Uredbe bez pravne osnove, Republika Hrvatska osigurat će privremeni smještaj ako na teritoriju Republike Hrvatske nemaju useljiv stan ili kuću.


Propis NN 9/1998
• Osobe iz članka 2. ove Uredbe dostavljaju podatke o stanu i njegovim korisnicima i zahtjev za sklapanje ugovora o najmu do 15. ožujka 1998. godine.

Propis NN 9/1998
• Osobe iz članka 3. dostavit će podatke o stanu u roku iz stavka 1. ovog članka.

Propis NN 9/1998 • Podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja putem županijskog ureda nadležnog za stambene poslove.
Propis NN 9/1998 • Poslove u svezi davanja u najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja, obavlja Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.
Propis NN 9/1998 • Ugovore o najmu stanova iz stavka 1. ovoga članka sklapa ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.
Propis NN 9/1998 • Osobe koje bez opravdanog razloga ne usele u stan ili privremeni smještaj koji je osiguran prema odredbama ove Uredbe, u roku 15 dana od dana kada joj je omogućeno useljenje, gube pravo na useljenje.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 9/1998 • U roku od petnaest dana od dana isteka roka utvrđenog u članku 5. ove Uredbe, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja dostavit će Ministarstvu razvitka i obnove podatke o stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske za koje nije podnesen zahtjev za sklapanje ugovora o najmu.
Propis NN 9/1998 • Stanove iz stavka 1. ovoga članka daje u najam rješenjem ministar razvitka i obnove i to prema uvjetima i mjerilima utvrđenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", br. 44/96, 57/96 i 124/97), a ugovore o najmu tih stanova sklapa ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.
Propis NN 9/1998 • Za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane ili Ministarstvo unutarnjih poslova, prije sklapanja ugovora o najmu, mora se pribaviti suglasnost tih tijela.
Propis NN 9/1998 • Upravitelja zgrade u vlasništvu Republike Hrvatske ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske u hrvatskom Podunavlju, odredit će Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, nakon što pribavi najmanje tri ponude.
Propis NN 9/1998 • Ugovor o upravljanju zgradom u vlasništvu Republike Hrvatske i međuvlasnički ugovor, u ime Republike Hrvatske, u hrvatskom Podunavlju sklapa ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.
Propis NN 9/1998 • Za vrijeme važenja ove Uredbe na stanove iz članka 1. ove Uredbe, ne primjenjuju se odredbe Zakona o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", br. 44/96, 57/96 i 124/97) i odredbe Zakona o najmu stanova ("Narodne novine", broj 91/96), ako su u suprotnosti s odredbama ove Uredbe.
Propis NN 9/1998 • Postupci započeti temeljem propisa iz stavka 1. ovoga članka do stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema ovoj Uredbi.
Propis NN 9/1998 • Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Propis NN 9/1998 • Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 4. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanja fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97.), članka 3. i 5. Pravilnika o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 66/97.) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj, 8. prosinca 1997. donosi
Propis NN 9/1998 • O USKLA?IVANJU MIROVINA OD 1. PROSINCA 1997. I O NAJVIŠOJ STAROSNOJ I INVALIDSKOJ MIROVINI
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 15/05, Broj 91/08, Broj 144/02, Broj 31/02, Broj 11/96, Broj 106/02


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled