PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1996-05-42-832 NN 42/1996

• Upravno vijeće Lučke uprave u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijet će Statut Lučke uprave.


Propis NN 42/1996

• Upravno vijeće Lučke uprave dužno je u roku 15 dana nakon donošenja Statuta raspisati natječaj za ravnatelja Lučke uprave.


Propis NN 42/1996

• Ministar pomorstva, prometa i veza u roku 5 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke imenovat će privremenog ravnatelja Lučke uprave koji će obavljati pripreme za početak rada Lučke uprave, te podnijeti prijavu za upis Lučke uprave u sudski registar.


Propis NN 42/1996

• Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", broj 21/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. svibnja 1996. godine donijela


Propis NN 42/1996
• O NAKNADI TROŠKOVA NADZORA KAKVOĆE PROIZVODA PRI UVOZU I IZVOZU

Propis NN 42/1996
• Visina naknade za pokrivanje troškova nadzora kakvoće proizvoda koji podliježu nadzoru kakvoće pri uvozu i izvozu po posebnim propisima utvrđuje se ovisno o vrsti i količini proizvoda i iznosi:

Propis NN 42/1996 • 1. Za pošiljke proizvoda za koje se nadzor kakvoće obavlja samo senzorskim pregledom
Propis NN 42/1996 • a za svaku sljedeću tonu, odnosno svaku započetu tonu povećava se za 2,00 kn.
Propis NN 42/1996 • 2. Za pošiljke proizvoda za koje se nadzor kakvoće obavlja senzorskim pregledom i ispitivanjem kod stručne institucije
Propis NN 42/1996 • a za svaku sljedeću tonu, odnosno svaku započetu tonu povećava se za 2,00 kn.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 42/1996 • 3. Za konje za klanje i druge kategorije konja, za goveda za klanje, uključujući telad i junad za tov i klanje, osim stoke za rasplod, plaća se naknada od 10 kn po grlu.
Propis NN 42/1996 • 1. Za tehnički složene proizvode za koje postoji obveza atestiranja, izdavanja jamčevnog lista te osiguranja servisa i rezervnih dijelova
Propis NN 42/1996 • 2. Za pošiljke proizvoda za koje se nadzor kakvoće obavlja senzorskim pregledom, atestiranjem odnosno ispitivanjem kod stručne institucije:
Propis NN 42/1996 • a za svaku sljedeću tonu, odnosno svaku započetu tonu povećava se za 5,00 kn,
Propis NN 42/1996 • Naknada iz točke I. ove Odluke povećava se za 100% za nadzor koji se obavlja noću, nedjeljom ili u dane blagdana.
Propis NN 42/1996 • Pod noćnim radom, u smislu stavka 1. ove točke podrazumijeva se rad od 19 do 6 sati.
Propis NN 42/1996 • Uvoznik odnosno izvoznik dužan je uz zahtjev za nadzor kakvoće proizvoda nadležnom tržišnom inspektoru priložiti dokaz o uplati naknade iz točaka I. i II. ove Odluke.
Propis NN 42/1996 • Naknada iz stavka 1. ove točke prihod je državnog proračuna, a uplaćuje se na račun 30102-630-16 (21-7005) - prihodi republičkih tijela i organizacija.
Propis NN 42/1996 • Ako uvoznik odnosno izvoznik ne pripremi pravodobno proizvode za pregled, a inspektor iziđe na mjesto pregleda u određeno vrijeme, dužan je za njegov izlazak platiti 40,00 kn po satu čekanja.
Propis NN 42/1996 • Ako se pregled proizvoda obavlja izvan sjedišta inspekcije, uvoznik odnosno izvoznik dužan je na ispostavljeni račun platiti putne troškove.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 112/04, Broj 35/00, Broj 136/03, Broj 108/05, Broj 131/06, Broj 136/03


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled