PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis NN 63/1992

• Za svaki paketski zaključak izmjenična pošta sastavlja poštansko-carinsku popratnicu u četiri primjerka koje carinarnica potvrđuje, prvi primjerak zadržava, a preostale vraća izmjeničnoj pošti. Izmjenična pošta otprema dva primjerka uz zaključak. Na isti se način postupa i u slučaju kad izmjenična pošta otprema paketski zaključak drugoj izmjeničnoj pošti u zemlji.


Propis NN 63/1992

• 25. Ako se u centru, u kojem se obavlja pregled pošiljaka radi sigurnosti i zaštite (centar za zaštitu), utvrdi da poštansha pošiljka sadrži opasan predmet, pošiljka se isključuje iz daljnjeg prijenosa u nazočnosti djelatnika pošte, carinarnice i Ministarstva unutarnjih poslova.


Propis NN 63/1992

• O isključenju poštanske pošiljke iz daljnjeg prijenosa i njenoj predaji Ministarstvu unutarnjih poslova radi uništenja, djelatnik pošte sačinjava zapisnik, u tri primjerka, koji potpisuju djelatnici carinarnice i Ministarstva unutarnjih poslova. Po jedan primjerak zapisnika zadržava pošta, carinarnica i Ministarstvo unutarnjih poslova.


Propis NN 63/1992

• Na poštansko-carinsku popratnicu kojom se pošiljka upućuje pošti carinjenja, carinski djelatnik stavlja bilješku: "Prilog: Zapisnik o isključenju pošiljke iz daljnjeg prijenosa" i to potvrđuje svojim potpisom i pečatom.


Propis NN 63/1992
• 26. Ako izmjeničnoj pošti prispije vidno oštećen paket, izmjenična pošta sastavlja zapisnik na obrascu CP-14 koji potpisuju djelatnici pošte i carinarnice. Jedan primjerak zapisnika zadržava carinarnica.

Propis NN 63/1992
• 27. Preuzimanje poštanskih zaključaka obavlja se pod carinskim nadzorom, a ako to pismeno odobri carinarnica, preuzimanje i otvaranje paketskih zaključaka može obavljati komisija sastavljena od dva djelatnika pošte.

Propis NN 63/1992 • 28. Za prispjele paketske zaključke carinarnica potvrđuje poštansko-carinsku popratnicu i otprema je Carinarnici prema sjedištu izmjenične pošte koja je zaključak sastavila, kao potvrdu prispijeća zaključka. Ako je zaključak prispio bez poštansko-carinske popratnice, pošta carinjenja popunjava nalaznu poštansko-carinsku popratnicu u četiri primjerka. Carinarnica potvrđuje sva četiri primjerka poštansko-carinske popratnice, prvi zadržava, a preostale predaje pošti carinjenja koja dva primjerka otprema izmjeničnoj pošti od koje je zaključak prispio.
Propis NN 63/1992 • 29. Ako se prilikom preuzimanja paketskih zaključaka u pošti carinjenja utvrdi da se podaci iz poštansko-carinske popratnice ne slažu sa stvarnim stanjem, pošta carinjenja sastavlja zapisnik u četiri primjerka koji potpisuju djelatnici pošte i carinarnice. Jedan primjerak zapisnika otprema se carinarnici ovlaštenoj prema sjedištu izmjenične pošte od koje zaključak potječe, drugi primjerak se predaje pošti carinjenja, treći primjerak se otprema izmjeničnoj pošti od koje zaključak potječe, a četvrti zadržava carinarnica.
Propis NN 63/1992 • 30. Carinshi djelatnik odvaja pismovne pošiljke koje podliježu carinskom pregledu od pošiljaka koje tom pregledu ne podliježu a koje nisu odvojene u izmjeničnoj pošti, odmah po prispjeću u poštu carinjenja. Na pošiljke koje ne podliježu carinskom pregledu pošta carinjenja stavlja naljepnicu "Ne podliježe carinskom pregledu" (obrazac br. 3) i otprema ih odredišnim poštanskim centrima radi uručenja.
Propis NN 63/1992 • 31. Carinskom pregledu, sukladno članku 4. stavak 3. članku 18. točke 5. do 8. i članku 313. Carinskog zakona, ne podliježu slijedeće pismovne pošiljke koje se uvoze:
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 63/1992 • 1) za koje se prema težini, i dimenzijama može pretpostaviti da ne sadrže carinsku robu;
Propis NN 63/1992 • 3) koje sadrže dokumentaciju u svezi s međunarodnim licitacijama i natječajima;
Propis NN 63/1992 • 4) koje sadrže sve vrste tiskanog i snimljenog materijala iz područja kulture, prosvjete i znanosti te dokumentacija koju državna tijela, poduzeća i druge organizacije primaju na temelju međunarodnih ugovora ili međudržavnih sporazuma;
Propis NN 63/1992 • 5) koje sadžte televizijske, filmske ili na drugi način snimljene vijesti ili slike i programske priloge za izravnu emisiju preko sredstava javnog priopćavanja;
Propis NN 63/1992 • 8) koje sadrže trgovačku korespondenciju, poslovne hnjige ili robnu, pravnu i financijsku dokumentaciju.
Propis NN 63/1992 • 32. Poštanske pošiljke koje podliježu carinskom pregledu, pošta carinjenja prijavljuje carinarnici na poštansko-carinskoj prijavi (obrazac br. 4) vodeći računa o redoslijedu prvenstva iz članka 315. Carinskog zakona.
Propis NN 63/1992 • U poštansko-carinsku prijau se ne upisuju pismovne pošiljke koje ne podliježu carinskom pregledu, kao ni podaci o pošiljkama koje je, prema teritorijalnoj nadležnosti, trebalo otpremiti drugoj pošti carinjenja. Pošiljke koje prema teritorijalnoj nadležnosti pripadaju nekoj drugoj pošti carinjenja vraćaju se u zaključku izmjeničnoj pošti od koje su prispjele.
Propis NN 63/1992 • Podaci o poštanskim pošiljkama upisuju se u poštansko-carinsku prijavu po redoslijedu prispijeća u poštu carinjenja.
Propis NN 63/1992 • Podaci o težini poštanske pošiljke upisuju se u Poštansko-carinsku prijau na temelju vaganja u pošti carinjenja.
Propis NN 63/1992 • Poštansko-carinske prijave se, po pravilu, popunjavaju posebno za pismovne pošiljke a posebno za pakete. Ako se na jednoj poštansko-carinskoj prijavi upisuju podaci za obje vrste pošiljaka, u zaglavlje prijave mora se upisati napomena "Paketi i pismovne pošiljke".
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 31/98, Broj 53/91, Broj 86/07, Broj 19/07, Broj 38/05, Broj 22/04


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled