PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2009-02-23-518 NN 23/2009

• (2) Pod neprekidnim radom kod Poslodavca smatra se i rad radnika u svim društvima grupacije ?uro ?aković do 31. prosinca 1991. godine.


Stranica 2009-02-23-518 NN 23/2009

• (3) Neprekidnost rada ne gubi radnik koji je zbog stečaja bio upućen na Zavod za zapošljavanje, pa je radi potrebe posla zadržan na radu u tijeku stečaja ili je u roku 30 (trideset) dana po otvaranju stečaja ponovno zaposlen kod Poslodavca.


Stranica 2009-02-23-518 NN 23/2009

• (4) Radnik ne ostvaruje pravo na jubilarnu nagradu iz stavka 1. ovog članka za vrijeme provedeno na Zavodu za zapošljavanje.


Stranica 2009-02-23-518 NN 23/2009

• (5) Jubilarna nagrada se isplaćuje u godini kada je radnik ispunio uvjete iz stavka 1. ovog članka.


Internet NN 23/2009
• (6) Poslodavac je obvezan jubilarnu nagradu radniku isplatiti u prvom narednom mjesecu po ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovog članka, a iznimno najkasnije do 20. prosinca godine u kojoj je ispunio uvjete iz stavka 1. ovog članka.

Internet stranice NN 23/2009
• Poslodavac je obvezan radniku u povodu Dana Svetog Nikole isplatiti novčani iznos ili darovati dar za svako dijete do 15 (petnaest) godina starosti u visini najvišeg neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak.

Internet stranice NN 23/2009 • (1) Radniku ili njegovoj obitelji Poslodavac je obvezan isplatiti pomoć u slučajevima:
Internet stranice NN 23/2009 • – smrti člana uže obitelji (uža obitelj sukladno stavku 2 članka 57. Zakona o radu i točki 8. stavka 2. članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak),
Internet stranice NN 23/2009 • – bolovanja preko 90 (devedeset) dana (jedanput godišnje), u visini najvišeg neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak.
Internet stranice NN 23/2009 • (2) Poslodavac je obvezan pomoć radniku isplatiti odmah po nastanku okolnosti iz stavka 1. ovog članka.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 23/2009 • (1) U slučaju smrti radnika zbog nezgode na radu ili posljedica nezgode na radu Poslodavac će snositi troškove pokopa uobičajene u mjestu pokopa umanjene za nadoknadu koju isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.
Informacije NN 23/2009 • (2) Pod troškovima pokopa iz stavka 1. ovog članka smatra se grobno mjesto, kremiranje, lijes srednje vrijednosti s pripadajućom opremom, prijevoz na groblje, glazba i ostale usluge.
Poslovne stranice NN 23/2009 • (1) U slučaju smrti radnika zbog nezgode na radu ili posljedica nezgode na radu Poslodavac će snositi troškove školovanja (stipendija) djece umrlog radnika od školskog uzrasta pa do završetka visokoškolskog obrazovanja u visini najvišeg neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak.
Pregledi NN 23/2009 • (2) Stipendija iz stavka 1. ovog članka pripada djeci za cijelu godinu, sve dok se redovito školuju.
Besplatno NN 23/2009 • (3) Stipendist (ili skrbnik u njegovo ime) je obvezan potpisati ugovor kojim prihvaća stupiti u radni odnos s Poslodavcem na traženje istog, odnosno vratiti cijeli iznos primljene stipendije iz stavka 1. ovog članka uvećan za efektivne kamate koje Poslodavac plaća na svoje kredite u trenutku kada su se stekli uvjeti za vraćanje kredita, ako tu obvezu ne ispuni.
Glasnik NN 23/2009 • (1) Poslodavac je obvezan radniku isplatiti naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini troškova mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza.
Propis NN 23/2009 • (2) Poslodavac je obvezan radniku naknadu iz stavka 1. ovog članka isplatiti prema cijeni pojedinačne (dnevne) ili mjesečne karte najjeftinijeg prometala.
Propis NN 23/2009 • (3) Kada Poslodavac radniku isplaćuje naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini cijene pojedinačne (dnevne) karte, obvezan je naknadu troškova prijevoza na posao i s posla isplatiti u iznosu određenom prema broju dana provedenih na radu.
Propis NN 23/2009 • (4) Kada Poslodavac radniku isplaćuje naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini cijene mjesečne karte, obvezan je naknadu troškova prijevoza na posao i s posla isplatiti u punom iznosu cijene mjesečne karte bez obzira na broj dana provedenih na radu.
Propis NN 23/2009 • (5) Ako se radnik ne može koristiti sredstvima javnog prijevoza za prijevoz na posao i s posla, ima pravo na naknadu troškova u visini cijene prijevoza koju imaju drugi radnici za slične udaljenosti.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 84/02, Broj 15/04, Broj 37/09, Broj 17/09, Broj 87/08, Broj 35/09


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled