PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2006-08-88-2101 NN 88/2006

• – 646. u stupcu broj 6 riječi: »Liječničko povjerenstvo PU« zamjenjuje se riječima: »Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije«, a tekst u stupcu broj 14 mijenja se i glasi: »kod osigurane osobe koja je ostvarila pravo na govornu protezu«


Stranica 2006-08-88-2101 NN 88/2006

• – 647. u stupcu broj 6 riječi: »Liječničko povjerenstvo PU« zamjenjuje se riječima: »Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije«, a u stupcu broj 14 dodaju se riječi: »kod osigurane osobe koja je ostvarila pravo na govornu protezu«


Stranica 2006-08-88-2101 NN 88/2006

• – 648. u stupcu broj 6 riječi: »Liječničko povjerenstvo PU« zamjenjuje se riječima: »Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije«, u stupcu broj 9 broj: »30« zamjenjuju se brojem: »400«, u stupcu broj 11 broj: »585,40« zamjenjuje se brojem: »29,27«, u stupcu broj 12 broj: »17.562,00« zamjenjuje se brojem: »11.708,00«, a u stupcu broj 14 dodaju se riječi: »nakon totalne laringektomije, trajna traheostoma«


Stranica 2006-08-88-2101 NN 88/2006

• – 649. u stupcu broj 6 riječi: »Liječničko povjerenstvo PU« zamjenjuje se riječima: » Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije«, u stupcu broj 10 pod I, II, III i IV riječi: »1 god.« zamjenjuje se riječima: »3 god.«,


Internet NN 88/2006
• – 651. do 664. u stupcu broj 6 riječi: »Liječničko povjerenstvo PU« zamjenjuje se riječima: »Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije«.

Internet stranice NN 88/2006
• U članku 7. Pravilnika u stavku 1. podtočci 3. brišu se riječi: »kada se koriste za privremenu uporabu«.

Internet stranice NN 88/2006 • U članku 26. Pravilnika iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
Internet stranice NN 88/2006 • »Godišnju količinu pomagala iz stavka 1. ovoga članka obvezno propisuje ugovorni doktor specijalist koji je u skladu s Popisom pomagala ovlašten za propisivanje pomagala, osim u slučaju pomagala za čije je propisivanje ovlašten samo izabrani doktor opće/obiteljske medicine, dok tromjesečne količine može propisivati i izabrani doktor opće/obiteljske medicine, a na osnovi odobrenja godišnje količine pomagala od strane nadležnog povjerenstva.«.
Internet stranice NN 88/2006 • U članku 27. Pravilnika u stavku 4. riječi: »bolničkoj zdravstvenoj ustanovi radi protetičke opskrbe osigurane osobe« zamjenjuju se riječima: »kliničkoj zdravstvenoj ustanovi koja je osposobljena za provođenje protetičke opskrbe osigurane osobe i to unutar roka od 6 mjeseci«.
Internet stranice NN 88/2006 • U članku 28. Pravilnika u stavku 4. riječi: »bolničkoj zdravstvenoj ustanovi radi protetičke opskrbe osigurane osobe« zamjenjuju se riječima: »kliničkoj zdravstvenoj ustanovi koja je osposobljena za provođenje protetičke opskrbe osigurane osobe i to unutar roka od 6 mjeseci«.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 88/2006 • U stavku 5. riječi: »U primjeni« zamjenjuju se riječima: »Kod prve primjene«.
Informacije NN 88/2006 • U članku 50. stavku 1. iza zagrade dodaju se riječi: »kao kompresivna terapija kod ulcusa crurisa koji je u tretmanu pokrivalima za rane, te kod dokazane tromboze«.
Poslovne stranice NN 88/2006 • U članku 52. u podstavku 3., u 3. i 5. retku riječ: »nekoliko« zamjenjuje se riječju: »više«.
Pregledi NN 88/2006 • »Pomagala iz stavka 1. ovoga članka propisuju se u jednomjesečnoj količini, a prema stupnju oštećenja i veličini rane, te broju rana na tijelu u skladu s medicinskom indikacijom i prema procjeni izabranog doktora opće/obiteljske medicine ili doktora specijalista kirurga ili dermatovenerologa.«
Besplatno NN 88/2006 • »Iznimno od stavka 2. ovoga članka u slučaju da rane uredno zacjeljuju pomagala iz stavka 1. ovog članka propisuju se u tromjesečnoj količini.
Glasnik NN 88/2006 • Ako je klinički status rane unutar jednog mjeseca bez poboljšanja, odnosno ako je nastupilo pogoršanje, ovlašteni doktor je obvezan propisati drugu odgovarajuću vrstu pokrivala za rane iz stavka 1. ovog članka.«
Propis NN 88/2006 • U članku 54. Pravilnika u stavku 2. iza riječi: »godišnje« upisuje se točka i briše se ostali tekst.
Propis NN 88/2006 • U članku 56. Pravilnika u stavku 1. točki 2. briše se podtočka 3., a dosadašnje podtočke 4., 5., 6. i 7. postaju podtočke 3., 4., 5. i 6.
Propis NN 88/2006 • U podtočki 5. koja postaje podtočka 4. riječi: »za oštećenu kožu kod stome« zamjenjuju se riječima: »kod erozije kože oko stome«.
Propis NN 88/2006 • U podtočki 6. koja postaje podtočka 5. riječi: »za oštećenu kožu kod stome« zamjenjuju se riječima: »kod erozije kože oko stome, te kod parastomalnog dermatitisa«.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 84/02, Broj 75/09, Broj 133/07, Broj 72/01, Broj 63/08, Broj 136/03


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled