PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-11-137-3848 NN 137/2008

• Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Stranica 2008-11-137-3848 NN 137/2008

• [1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 96/93/EZ od 17. prosinca 1996. o certificiranju životinja i proizvoda životinjskog podrijetla


Stranica 2008-11-137-3848 NN 137/2008

• [2] Posebnim propisom preuzet će se odredbe Dodatka A Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. koja se odnosi na veterinarske kontrole u trgovini unutar Zajednice s ciljem stvaranja jedinstvenog unutarnjeg tržišta


Stranica 2008-11-137-3848 NN 137/2008

• [3] Posebnim propisom preuzet će se odredbe Dodatka A i B Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta


Internet NN 137/2008
• [4] Posebnim propisima preuzet će se odredbe članka 2. Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. koja se odnosi na veterinarske kontrole u trgovini unutar Zajednice s ciljem stvaranja jedinstvenog unutarnjeg tržišta i članka 2. Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta

Internet stranice NN 137/2008
• Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

Internet stranice NN 137/2008 • U Pravilniku o kakvoći povrća (»Narodne novine«, br. 114/08) u članku 2. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
Internet stranice NN 137/2008 • »(1) Povrće u svježem stanju namijenjeno isporuci do potrošača može se staviti na tržište samo ako je zrelo i zdravstveno ispravno, zahtijevane tržne kakvoće, ponuđeno na način koji je pošten prema potrošaču i ako je navedena zemlja podrijetla.«
Internet stranice NN 137/2008 • U stavku 2. iza riječi: »izvoz« briše se točka i dodaju se riječi: »ukoliko ovim Pravilnikom nije drugačije odlučeno.«
Internet stranice NN 137/2008 • »(3) Pravna ili fizička osoba koja izlaže, nudi na prodaju, isporučuje ili stavlja na tržište povrće, čiji se temeljni zahtjevi kakvoće propisuju ovim Pravilnikom, ne smije povrće izložiti, nuditi na prodaju, isporučiti ili staviti na tržište ukoliko ono nije u skladu s zahtjevima kakvoće koji su propisani ovim Pravilnikom i odgovorna je za poštivanje te sukladnosti.«
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 137/2008 • (1) Podaci propisani odredbama o označavanju ovoga Pravilnika moraju se prikazati čitko i jasno na jednoj strani pakiranja, bilo da su neizbrisivo otisnuti neposredno na pakiranje ili na etiketu koja čini sastavni dio pakiranja ili je na njega prilijepljena.
Informacije NN 137/2008 • (2) Za povrće koje se otprema u rasutom stanju i utovaruje neposredno na prijevozno sredstvo, podaci propisani odredbama o označavanju nalaze se u dokumentu koji prati robu ili su prikazani na obavijesti postavljenoj na vidljivo mjesto unutar prijevoznoga sredstva.
Poslovne stranice NN 137/2008 • – pakirani proizvodi moraju sadržavati čitke i uočljive podatke propisane odredbama o označavanju ovoga Pravilnika.
Pregledi NN 137/2008 • – uz sve podatke predviđene odredbama o označavanju pretpakiranja moraju sadržavati i podatke o neto masi, ali kada se radi o proizvodima koji se prodaju prema broju, ne navodi se neto masa ako broj komada može biti jasno vidljiv i prebrojiv izvana ili, ako je broj naveden na etiketi.
Besplatno NN 137/2008 • (4) U fazi maloprodaje povrće se može izložiti nepakirano, ukoliko fizička ili pravna osoba koja prodaje povrće na malo na/uz ponuđeno povrće izloži karticu na kojoj su vidno istaknuti i čitko navedeni: sorta, klasa i zemlja podrijetla proizvoda.«
Glasnik NN 137/2008 • Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika stavljaju se van snage odredbe Pravilnika o kvaliteti voća, povrća i gljiva (»Narodne novine« broj 53/91) koje se odnose na povrće.
Propis NN 137/2008 • Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Propis NN 137/2008 • Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi
Propis NN 137/2008 • U Pravilniku o kakvoći voća (»Narodne novine«, br. 114/08) u članku 2. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
Propis NN 137/2008 • »(1) Voće u svježem stanju namijenjeno isporuci do potrošača može se staviti na tržište samo ako je zrelo i zdravstveno ispravno, zahtijevane tržne kakvoće, ponuđeno na način koji je pošten prema potrošaču i ako je navedena zemlja podrijetla.«
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 2/05, Broj 90/05, Broj 23/05, Broj 67/08, Broj 103/93, Broj 30/99


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled