PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-01-2-15 NN 2/2005

• OZNAKE SVOJSTAVA KOJE SE NAVODE NA DEKLARACIJI I UVJETI ZA NJIHOVO KORIŠTENJE


Stranica 2005-01-2-15 NN 2/2005

• Vrlo nizak sadržaj mineralaSadržaj minerala manji od 50 mg/l


Stranica 2005-01-2-15 NN 2/2005

• Na temelju članka 78. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« 70/97, 105/01 i 172/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi


Stranica 2005-01-2-15 NN 2/2005

• Ovim se Pravilnikom utvrđuju mjere za analitičke metode koje se koriste u ispitivanju službenih uzoraka koji su uzeti sukladno važećem Pravilniku o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, te određuju zajednički kriteriji za tumačenje analitičkih rezultata koji su za te uzorke dobiveni u ovlaštenim laboratorijima.


Internet NN 2/2005
• Za potrebe ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

Internet stranice NN 2/2005
• – Alfa (a) pogreška: vjerojatnost da je ispitani uzorak stvarno negativan, iako su dobiveni pozitivni rezultati (lažno pozitivni rezultat).

Internet stranice NN 2/2005 • – Analit: tvar koju treba dokazati, identificirati i/ili kvantificirati i njeni derivati koji se jave tijekom analize.
Internet stranice NN 2/2005 • – Baždarni (kalibracijski) standard: mjerno sredstvo koje predstavlja količinu ispitivane tvari na način da povezuje njenu vrijednost s referentnom bazom.
Internet stranice NN 2/2005 • – Beta (ß) pogreška: vjerojatnost da je ispitani uzorak stvarno pozitivan, iako su dobiveni negativni mjerni rezultati (lažno negativni rezultat).
Internet stranice NN 2/2005 • – Dopuštena količina: najveća granica rezidua, najveća razina ili druga najveća tolerancija.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 2/2005 • – Granična koncentracija (količina) analita (CCa) je granica na kojoj i iznad koje se može zaključiti, uz vjerojatnost a pogreške da uzorak ne udovoljava.
Informacije NN 2/2005 • – Iskorištenje (engl. recovery): postotak stvarne koncentracije tvari izdvojene tijekom analitičkog postupka. Određuje se tijekom vrednovanja metode, ako potvrđeni referentni materijal nije dostupan.
Poslovne stranice NN 2/2005 • – Ispitivanje osposobljenosti: analiziranje istog uzorka, pri čemu laboratoriji mogu primijeniti metode po vlastitom izboru, uz uvjet da se te metode primijene pod uobičajenim uvjetima. Ispitivanje se mora provesti u skladu s uputama ISO/IEC 43-1 i 43-2 i može služiti za ocjenu ponovljivosti metoda.
Pregledi NN 2/2005 • – Ispitivanje unutar jednog laboratorija (unutarnje vrednovanje): analitičko ispitivanje u kojemu jedan laboratorij, u različitim uvjetima i u opravdano dugim vremenskim intervalima, primjenjuje jednu metodu za analiziranje istih ili različitih ispitnih uzoraka.
Besplatno NN 2/2005 • – Istinitost: podudarnosti između srednje vrijednosti dobivene iz velikog niza rezultata ispitivanja i prihvaćene referentne vrijednosti. Istinitost se obično izražava kao mjerno odstupanje (engl. bias).
Glasnik NN 2/2005 • – Ko-kromatografija: podrazumijeva postupak u kojemu se ekstrakt uzorka, prije kromatografije, dijeli na dva dijela. Jedan dio se podvrgava kromatografiji kao takav. Drugi dio se miješa s baždarnim standardom analita koji se ispituje i potom na isti način kromatografira. Količina dodanog standardnog analita mora biti približna procijenjenoj količini analita u ekstraktu. Cilj metode je poboljšati identifikaciju analita pri uporabi kromatografske metode, pogotovo kada nije dostupan prikladni unutarnji standard.
Propis NN 2/2005 • – Kriteriji učinkovitosti: zahtjevi u pogledu učinkovitosti prema kojima se može ocijeniti da je analitička metoda primjerena svrsi i da daje pouzdane rezultate.
Propis NN 2/2005 • – Kvalitativna metoda: analitička metoda kojom se tvar identificira na temelju njenih kemijskih, bioloških i fizikalnih svojstava.
Propis NN 2/2005 • – Kvantitativna metoda: analitička metoda kojom se određuje količina ili maseni udio neke tvari tako da se može izraziti kao brojčana vrijednost u odgovarajućim jedinicama.
Propis NN 2/2005 • – Laboratorijski uzorak: je uzorak koji je pripremljen za slanje u laboratorij u svrhu pregleda ili analiziranja.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 114/05, Broj 46/07, Broj 3/07, Broj 127/05, Broj 159/04, Broj 84/00


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled