PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2009-04-49-1128 NN 49/2009

• Prema izjavi Ponuditelja i osobe koja s njim djeluje zajednički, dostavljenoj uz Zahtjev, osim navedenih stjecanja, isti nisu sklapali druge pravne poslove u cilju stjecanja dionica Ciljnog društva.


Stranica 2009-04-49-1128 NN 49/2009

• IV. Cijena koju se Ponuditelj u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 70,00 kuna. Prema podacima dostupnima Agenciji i dokumentaciji priloženoj uz Zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, najviša cijena po kojoj je Ponuditelj stjecao dionice Ciljnog društva s pravom glasa u razdoblju od jedne godine prije dana nastanke obveze iznosi 70,00 kuna.


Stranica 2009-04-49-1128 NN 49/2009

• Sukladno potvrdi Zagrebačke burze d.d., Zagreb, dostavljenoj uz Zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, prosječna cijena dionica Ciljnog društva izračunata na način propisan odredbom članka 16. stavak 3. Zakona, iznosi 38,45 kuna.


Stranica 2009-04-49-1128 NN 49/2009

• Slijedom navedenog, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 70,00 kuna po dionici, određena u skladu s odredbom članka 16. stavak 2. i 3. Zakona.


Internet NN 49/2009
• V. Ponuditelj zajedno s osobama s kojima djeluje zajednički, drži ukupno 4.789.668 redovnih dionica Ciljnog društva s pravom glasa i 50/100 suvlasničkog dijela 1 redovne dionice Ciljnog društva s pravom glasa, a temeljni kapital Ciljnog društva podijeljen je na 5.221.116 redovnih dionica nominalne vrijednosti 70,00 kuna.

Internet stranice NN 49/2009
• Novčana sredstva potrebno je osigurati sukladno odredbi članka 19. stavak 1. Zakona, za plaćanje preostalih dionica Ciljnog društva, koje Ponuditelj i osoba koja s njim djeluje zajednički ne drže.

Internet stranice NN 49/2009 • Uvidom u potvrdu Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a (sada: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.), kao depozitara, dostavljenu uz Zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, utvrđeno je da je Ponuditelj, radi osiguranja novčane naknade koja je potrebna za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, istome dostavio neopozivu bankovnu garanciju, na prvi poziv, izdanu od strane društva Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, u korist osoba koje će pohraniti svoje dionice u ponudi za preuzimanje.
Internet stranice NN 49/2009 • VI. Nadalje, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbama članka 4. stavak 1. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 155/08).
Internet stranice NN 49/2009 • VII. Ponuditelj je uz predmetni zahtjev dostavio tekst ponude za preuzimanje, sastavljen sukladno odredbi članka 22. stavak 1. Zakona, te dokumentaciju propisanu odredbom stavka 3. istoga članka Zakona.
Internet stranice NN 49/2009 • Stoga je temeljem odredbe članka 24. stavak 3. Zakona, odlučeno kao u točki 1. izreke.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 49/2009 • VIII. Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Informacije NN 49/2009 • Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.
Poslovne stranice NN 49/2009 • Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), članka 58. stavak 1. točka 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06; dalje: Zakon) i odredbe članka 597. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08 i 146/08), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, po službenoj dužnosti, u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova brokera Branimiru Feriću iz Zagreba, Petrinjska 26a, na sjednici održanoj 2. travnja 2009. godine donijela je
Pregledi NN 49/2009 • 1. Branimiru Feriću iz Zagreba, Petrinjska 26a, oduzima se dozvola za obavljanje poslova brokera.
Besplatno NN 49/2009 • 2. Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih brokera, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pod rednim brojem 333 (tristo trideset tri).
Glasnik NN 49/2009 • Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-451-04/07-07/123 od 10. siječnja 2008. godine, Branimiru Feriću iz Zagreba, Petrinjska 26a, zaposleniku ovlaštenog društva Momentum brokeri d.o.o., Zagreb, ?orđićeva 23 (dalje: Društvo), bila je izdana dozvola za obavljanje poslova brokera na neodređeno vrijeme.
Propis NN 49/2009 • Odredbom članka 58. stavak 1. točka 7. Zakona propisano je da će Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) rješenjem oduzeti dozvolu brokeru koji prestane ispunjavati uvjete Na temelju kojih mu je dozvola izdana ako, u roku koji Agencija odredi, te uvjete ne ispuni.
Propis NN 49/2009 • Sukladno odredbi članka 597. Zakona o tržištu kapitala, koji zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine, postupci pokrenuti pred Agencijom do dana stupanja na snagu navedenog zakona, uključujući i provedbu postupka javne ili privatne ponude vrijednosnih papira, dovršit će se primjenom odredbi Zakona.
Propis NN 49/2009 • Postupak oduzimanja dozvole za obavljanje poslova brokera Branimiru Feriću pokrenut je pred Agencijom prije stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala, pa će se slijedom navedene odredbe, predmetni postupak u cijelosti provesti sukladno odredbama Zakona.
Propis NN 49/2009 • Budući da je Društvo 10. studenoga 2008. godine obavijestilo Agenciju o prestanku radnog odnosa djelatnika Branimira Ferića, imenovanom je bio zaključkom Agencije, klasa: UP/I-451-04/08-07/94 od 5. prosinca 2008. godine, određen rok od 3 (tri) mjeseca za dostavu dokaza da je zaposlen u ovlaštenom društvu na poslovima trgovine s vrijednosnim papirima. Iz dostavnice je razvidno da mu je predmetni zaključak uručen 10. prosinca 2008. godine.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 71/06, Broj 57/08, Broj 61/91, Broj 59/00, Broj 119/01, Broj 35/00


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled