PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2009-04-49-1126 NN 49/2009

• Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.


Stranica 2009-04-49-1126 NN 49/2009

• Na temelju članka 29. stavka 1. točke 8. i članka 30. stavka 1. Zakona o pošti (»Narodne novine«, broj 172/03, 15/04, 92/05 i 63/08), povodom zahtjeva HP – Hrvatske pošte d.d., Jurišićeva 13, Zagreb, za davanjem suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta za obavljanje poštanskih i kurirskih usluga, Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije je na sjednici održanoj 16. veljače 2009. godine donijelo


Stranica 2009-04-49-1126 NN 49/2009

• 1. Daje se suglasnost na Izmjene Općih uvjeta za obavljanje poštanskih i kurirskih usluga HP – Hrvatske pošte d.d., Jurišićeva 13, Zagreb, koje su dostavljene Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije 12. prosinca 2008. godine, pod brojem D-T/1-325-1/08 od 12. prosinca 2008. godine i koje su sastavni dio ove Odluke.


Stranica 2009-04-49-1126 NN 49/2009

• 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.


Internet NN 49/2009
• Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije je 12. prosinca 2008. godine zaprimila zahtjev HP – Hrvatske pošte d.d. za davanjem suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta za obavljanje poštanskih i kurirskih usluga, sukladno članku 8. stavku 4. Zakona o pošti.

Internet stranice NN 49/2009
• Uvidom u dostavljene Izmjene Općih uvjeta za obavljanje poštanskih i kurirskih usluga, Vijeće Agencije je zaključilo da su Izmjene Općih uvjeta za obavljanje poštanskih i kurirskih usluga u skladu s odredbama Zakona o pošti i Pravilnika o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga (»Narodne novine«, broj 15/04, 122/05, 25/08 i 142/08).

Internet stranice NN 49/2009 • Slijedom navedenog, Vijeće Agencije je odlučilo kao u točki 1. izreke.
Internet stranice NN 49/2009 • Temeljem članka 14. stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08) ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.
Internet stranice NN 49/2009 • Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka Odluke.
Internet stranice NN 49/2009 • Sukladno odredbama članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) te članka 24. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine« broj 109/07, 36/09), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem Zahtjeva društva Europapress holding d.o.o., Zagreb, Koranska 2, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva Slobodna Dalmacija d.d., Split, Ulica Hrvatske mornarice 4, na sjednici održanoj 2. travnja 2009. godine, donijela je
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 49/2009 • 1. Društvu Europapress holding d.o.o., Zagreb, Koranska 2, odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje društva Slobodna Dalmacija d.d., Split, Ulica Hrvatske mornarice 4.
Informacije NN 49/2009 • I. Društvo Europapress holding d.o.o., Zagreb, Koranska 2 (dalje u tekstu: Ponuditelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), 6. ožujka 2009. godine, temeljem odredbe članka 24. stavak 1. članka Zakona o preuzimanju dioničkih društava (dalje u tekstu: Zakon), Zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva Slobodna Dalmacija d.d., Split, Ulica Hrvatske mornarice 4, ponudu za preuzimanje i isprave iz članka 22. stavak 3. Zakona, a dopunu predmetnog zahtjeva 16. ožujka 2009. godine.
Poslovne stranice NN 49/2009 • II. Društvo Slobodna Dalmacija d.d., Split, Ulica Hrvatske mornarice 4, kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, dalje u tekstu: ZTK) je ciljno društvo, sukladno odredbi članka 2. stavak 1. točka 1. podtočka a) alineja 1. Zakona.
Pregledi NN 49/2009 • Prema podacima kojima raspolaže Agencija, dionice društva Slobodna Dalmacija d.d., Split (dalje u tekstu: Ciljno društvo) uvrštene su u kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze d.d., Zagreb, 25. srpnja 2003. godine.
Besplatno NN 49/2009 • Vrijednosni papiri uvršteni u kotaciju javnih dioničkih društava, sukladno odredbi članka 592. stavak 6. ZTK-a, od stupanja na snagu predmetnog zakona 1. siječnja 2009. godine, smatraju se uvrštenim na redovito tržište.
Glasnik NN 49/2009 • Slijedom navedenog, u provedenom postupku utvrđeno je da su na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, dionice Ciljnog društva s pravom glasa bile uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.
Propis NN 49/2009 • III. Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, nastala je za Ponuditelja, sukladno odredbi članka 9. stavak 2. Zakona, a u vezi s člankom 5. stavak 2. točka 3. Zakona, stjecanjem 3.678.450 dionica Ciljnog društva u postupku povećanja temeljnog kapitala Ciljnog društva, a koje dionice su stečene danom upisa povećanja temeljnog kapitala Ciljnog društva u sudski registar.
Propis NN 49/2009 • Predmetni upis proveden je temeljem rješenja Trgovačkog suda u Splitu donesenog pod poslovnim brojem Tt-08/3220-23, dana 12. veljače 2009. godine.
Propis NN 49/2009 • Nakon predmetnog stjecanja Ponuditelj je, zajedno s dionicama koje je već stekao, zakoniti imatelj ukupno 4.789.545 redovnih dionica Ciljnog društva s pravom glasa, što predstavlja 91,73% udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva te daje 91,73% glasova od ukupnog broja glasova koje daju dionice Ciljnog društva s pravom glasa.
Propis NN 49/2009 • Slijedom navedenog, Ponuditelj djelujući zajednički s navedenom osobom, drži ukupno 4.789.668 redovnih dionica Ciljnog društva s pravom glasa i 50/100 suvlasničkog dijela 1 redovne dionice Ciljnog društva, što predstavlja 91,73% udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva te daje 91,73% glasova od ukupnog broja glasova koje daju dionice Ciljnog društva s pravom glasa.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 37/08, Broj 9/98, Broj 52/99, Broj 91/09, Broj 23/09, Broj 52/94


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled