PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-06-67-2225 NN 67/2008

• Specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskim proizvodima mogu prodavati samo one medicinske proizvode za koje je na temelju rješenja o upisu u očevidnik medicinskih proizvoda, Agencija odobrila takvu prodaju.


Stranica 2008-06-67-2225 NN 67/2008

• Pravilnik o uvjetima za obavljanje prometa na malo medicinskim proizvodima, postupku te dokumentima i podacima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo medicinskim proizvodima donosi ministar.


Stranica 2008-06-67-2225 NN 67/2008

• Djelatnost uvoza i izvoza medicinskih proizvoda obavljaju veleprodaje medicinskih proizvoda i uvoznici medicinskih proizvoda.


Stranica 2008-06-67-2225 NN 67/2008

• Uvoz i izvoz medicinskih proizvoda obavljaju pravne osobe koje imaju dozvolu za promet na veliko medicinskih proizvoda ili uvoza i izvoza medicinskih proizvoda.


Internet NN 67/2008
• Ministar pravilnikom propisuje uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe za ishođenje dozvole za uvoz i izvoz medicinskih proizvoda.

Internet stranice NN 67/2008
• Agencija daje dozvolu za promet iz članka 40. stavka 1., članka 41. stavka 1. i članka 42. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana primitka potpunog zahtjeva.

Internet stranice NN 67/2008 • Ako zahtjev nije potpun, odnosno uz zahtjev nisu podneseni propisani podaci i dokumenti, Agencija pisanim putem poziva podnositelja zahtjeva da u roku ne duljem od 30 dana od dana primitka poziva ukloni nedostatke izričito navedene u pozivu i dostavi zatražene podatke i dokumente.
Internet stranice NN 67/2008 • Ako Agencija traži od podnositelja dopunu zahtjeva, rok iz stavka 1. ovoga članka ne teče do dana dostave dopunjenog zahtjeva. Rok ne teče ni za vrijeme odobreno podnositelju zahtjeva za davanje pisanog ili usmenog obrazloženja.
Internet stranice NN 67/2008 • Dozvola za promet na veliko medicinskih proizvoda, za promet na malo medicinskih proizvoda u specijaliziranoj prodavaonici i za uvoz i izvoz medicinskih proizvoda daje se rješenjem protiv kojega nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.
Internet stranice NN 67/2008 • Troškove u postupku davanja, uskraćivanja, izmjene i ukidanja dozvola iz stavka 1. ovoga članka, uz suglasnost ministra odredit će Agencija, a snosi ih podnositelj zahtjeva ili nositelj dozvole.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 67/2008 • Agencija će oduzeti dozvolu za promet na veliko medicinskih proizvoda, dozvolu za promet na malo medicinskih proizvoda u specijaliziranoj prodavaonici, dozvolu za uvoz i izvoz medicinskih proizvoda ako utvrdi da podaci i dokumenti priloženi zahtjevu nisu točni ili ako nositelj dozvole više ne ispunjava uvjete na temelju kojih je dozvola dana.
Informacije NN 67/2008 • Na temelju pisanog zahtjeva nositelja dozvole Agencija će rješenjem ukinuti dozvole iz stavka 1. ovoga članka ukoliko nositelj dozvole prestaje s radom.
Poslovne stranice NN 67/2008 • Dozvola za promet na veliko medicinskih proizvoda, dozvola za promet na malo medicinskih proizvoda u specijaliziranoj prodavaonici i dozvola za uvoz i izvoz medicinskih proizvoda oduzima se i ukida rješenjem protiv kojega nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.
Pregledi NN 67/2008 • Popis dozvola za promet na veliko medicinskih proizvoda i popis rješenja o oduzimanju i ukidanju dozvola za promet na veliko medicinskih proizvoda objavljuje se u »Narodnim novinama«, jednom godišnje.
Besplatno NN 67/2008 • Nositelj dozvole za promet na veliko medicinskih proizvoda, dozvole za promet na malo medicinskih proizvoda u specijaliziranoj prodavaonici i dozvole za uvoz i izvoz medicinskih proizvoda obvezan je pisanim putem izvijestiti Agenciju o svim izmjenama koje se odnose na uvjete, dokumente i podatke na temelju kojih je dozvola dana.
Glasnik NN 67/2008 • Rješenje o izmjeni dozvola iz stavka 1. ovoga članka Agencija daje u roku od 90 dana od dana primitka potpunog zahtjeva.
Propis NN 67/2008 • Ako zahtjev nije potpun, odnosno uz zahtjev nisu podneseni propisani podaci i dokumenti, Agencija će pisanim putem pozvati podnositelja zahtjeva da u roku ne duljem od 30 dana od dana primitka poziva ukloni nedostatke navedene u pozivu, odnosno dostavi zatražene dokumente i podatke.
Propis NN 67/2008 • Ako Agencija od podnositelja traži dopunu zahtjeva, rok iz stavka 2. ovoga članka ne teče do dana dostave dopunjenog zahtjeva. Rok ne teče ni za vrijeme odobreno podnositelju zahtjeva za davanje usmenog ili pisanog obrazloženja.
Propis NN 67/2008 • Izmjena dozvole za promet na veliko medicinskih proizvoda, dozvole za promet na malo medicinskih proizvoda u specijaliziranoj prodavaonici i dozvole za uvoz i izvoz medicinskih proizvoda daje se rješenjem protiv kojega nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.
Propis NN 67/2008 • Pravne osobe iz članka 40. i 42. ovoga Zakona ne moraju imati suglasnost za uvoz medicinskih proizvoda koji su upisani u očevidnik medicinskih proizvoda.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 150/08, Broj 6/05, Broj 84/92, Broj 4/91, Broj 20/09, Broj 69/06


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled