PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2007-07-73-2310 NN 73/2007

• Sud je rješenjem od 23. siječnja 2006. pozvao podnositelja da uplati predujam za dopunu nalaza i mišljenja vještaka.


Stranica 2007-07-73-2310 NN 73/2007

• Podnositelj se podneskom od 13. veljače 2006., po novoj punomoćnici, očitovao na nalaz i mišljenje vještaka na način da mu je u cijelosti prigovorio, te predložio da se odredi izvođenje dokaza novim medicinskim vještačenjem po drugom vještaku.


Stranica 2007-07-73-2310 NN 73/2007

• Punomoćnici podnositelja su podneskom od 17. veljače 2006. izvijestili sud da su mu otkazali punomoć za zastupanje, te predložili podnositelja izravno pozvati na uplatu predujma za dopunu nalaza i mišljenja.


Stranica 2007-07-73-2310 NN 73/2007

• Tuženik se podneskom od 16. veljače 2006. očitovao na podnesak podnositelja od 16. prosinca 2005., te dostavio presliku potvrde o odjavi osiguranja podnositelja od 31. listopada 1988.


Internet NN 73/2007
• Podnositelj je ponovo, rješenjem od 20. veljače 2006., pozvan na platež predujma radi dopune vještačkog nalaza i mišljenja.

Internet stranice NN 73/2007
• Nakon što je podnositelj 6. ožujka 2006. dostavio uplatnicu, sud je rješenjem od 12. travnja 2006. pozvao vještaka na dopunu nalaza i mišljenja.

Internet stranice NN 73/2007 • Sudska vještakinja dr. D. Š. Č. dostavila je sudu dopunu nalaza i mišljenja 26. lipnja 2006.
Internet stranice NN 73/2007 • Podnositelj se podneskom od 14. srpnja 2006. očitovao na dopunu nalaza i mišljenja vještaka na način da mu je prigovorio u cijelosti, te predložio da se odredi izvođenje dokaza novim medicinskim vještačenjem po novom sudskom vještaku.
Internet stranice NN 73/2007 • Sud je rješenjem od 20. srpnja 2006. pozvao podnositelja na uplatu predujma za pristup vještaka na ročište.
Internet stranice NN 73/2007 • Na ročištu održanom 20. listopada 2006., na koje nije pristupila vještakinja, podnositelj je predložio izvesti dokaz nadvještačenjem, a tuženik se tome usprotivio.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 73/2007 • Na ročištu održanom 1. prosinca 2006. vještakinja je usmeno obrazložila svoj nalaz i mišljenje i odgovorila na prigovore podnositelja. Sud je raspravnim rješenjem naložio podnositelju da se očituje o tome kada je primio odluku o sporazumnom raskidu radnog odnosa i je li podnio prigovor protiv te odluke. Punomoćnica podnositelja zatražila je da se u zapisnik unese da otkazuje punomoć, da je podnositelj proganja i da s njime ne može uspostaviti suvisli kontakt.
Informacije NN 73/2007 • Podnositelj je podneskom od 4. siječnja 2007. dao svoje očitovanje.
Poslovne stranice NN 73/2007 • Rješenjem od 23. svibnja 2007. sud je odredio izvođenje dokaza psihijatrijskim vještačenjem po Psihijatrijskoj bolnici Vrapče i pozvao tužitelja na platež predujma u roku od 15 dana.
Pregledi NN 73/2007 • Spis predmeta se od 4. lipnja 2007. nalazi u referadi uredujuće sutkinje.
Besplatno NN 73/2007 • 3. Za ovaj ustavnosudski postupak mjerodavne su odredbe članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 63. Ustavnog zakona.
Glasnik NN 73/2007 • Međutim, duljina postupka uzima se u obzir od 5. studenoga 1997. kad je Zakonom o potvrđivanju stupila na snagu, u odnosu na Republiku Hrvatsku, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokoli broj 1, 4, 6, 7 i 11 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst, 8/99. – ispravak; u daljnjem tekstu: Konvencija). Protokol broj 12 na snazi je u odnosu na Republiku Hrvatsku od 1. travnja 2005. (Zakon o potvrđivanju Protokola br. 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/02. i Objava o stupanju na snagu Protokola br. 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 9/05.), a Protokol broj 13 od 1. srpnja 2003. (Zakon o potvrđivanju Protokola br. 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/02. i Objava o stupanju na snagu Protokola br. 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 13/03.).
Propis NN 73/2007 • U članku 6. stavku 1. Konvencije jamči se svakome pravo da radi utvrđivanja njegovih prava i obveza građanske naravi ili u slučaju podizanja optužnice za kazneno djelo protiv njega zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku ispita njegov slučaj.
Propis NN 73/2007 • Ustavna tužba podnijeta je 8. prosinca 2005. godine, a do tog dana postupak nije pravomoćno okončan, pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao ukupno šesnaest (16) godina, dva (2) mjeseca i dvadeset šest (26) dana, a nakon stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije pa do dana podnošenja ustavne tužbe postupak je trajao osam (8) godina, jedan (1) mjesec i tri (3) dana.
Propis NN 73/2007 • U razmatranom pravnorelevantnom razdoblju parnični postupak se kroz cijelo vrijeme vodi pred sudom prvog stupnja koji je u tom razdoblju zakazao četiri ročišta (od kojih jedno odgođeno), odredio mirovanje postupka, u nastavku odredio dva vještačenja (financijsko i psihijatrijsko), odlučio o zahtjevu za osiguranje troškova i naložio podnositelju dostavu dokumentacije u svrhu dokazivanja.
Propis NN 73/2007 • Posljednje ročište prije 5. studenoga 1997. bilo je održano u travnju 1994., nakon čega je podnositelj, iako u inozemstvu, u više navrata podnescima tražio zakazivanje novog ročišta. Prvo sljedeće ročište zakazano je za 5. travnja 2001., iz čega proizlazi da je razdoblje potpune neaktivnosti suda trajalo ukupno sedam godina, odnosno u pravnorelevantnom razdoblju, nakon 5. studenoga 1997., sud je bio potpuno neaktivan tri godine i pet mjeseci.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 64/09, Broj 8/09, Broj 79/92, Broj 3/99, Broj 31/07, Broj 59/06


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled