PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-03-37-1252 NN 37/2008

• Tužba je Općinskom sudu u Zagrebu podnijeta 11. svibnja 1995. godine.


Stranica 2008-03-37-1252 NN 37/2008

• Duljina postupka uzima se u obzir od 5. studenoga 1997. kad je Zakonom o potvrđivanju stupila na snagu, u odnosu na Republiku Hrvatsku, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokoli broj 1, 4, 6, 7 i 11 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst, 8/99. – ispravak; u daljnjem tekstu: Konvencija). Protokol broj 12 na snazi je u odnosu na Republiku Hrvatsku od 1. travnja 2005. (Zakon o potvrđivanju Protokola broj 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/02. i Objava o stupanju na snagu Protokola broj 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 9/05.), a Protokol broj 13 od 1. srpnja 2003. (Zakon o potvrđivanju Protokola broj 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/02. i Objava o stupanju na snagu Protokola broj 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 13/03.).


Stranica 2008-03-37-1252 NN 37/2008

• U članku 6. stavku 1. Konvencije jamči se svakome pravo da, radi utvrđivanja njegovih prava i obveza građanske naravi ili u slučaju podizanja optužnice za kazneno djelo protiv njega, zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku ispita njegov slučaj.


Stranica 2008-03-37-1252 NN 37/2008

• Ustavna tužba podnijeta je 23. rujna 2005., a do tog dana postupak nije pravomoćno okončan pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao ukupno deset (10) godina, četiri (4) mjeseca i dvanaest (12) dana, a nakon stupanja na snagu Konvencije pa do dana podnošenja ustavne tužbe, dakle u razmatranom, pravnorelevantnom razdoblju postupak je trajao sedam (7) godina, deset (10) mjeseci i osamnaest (18) dana.


Internet NN 37/2008
• Ustavni sud je utvrdio da je u razmatranom, pravnorelevantnom razdoblju, od radnji koje su relevantne za meritorno odlučivanje o pravima i obvezama stranaka u tom sudskom postupku Općinski sud u Zagrebu održao tri ročišta za glavnu raspravu, proveo dva vještačenja po vještacima medicinske struke, te donio presudu kojom je meritorno odlučio o pravima podnositelja. Županijski sud je djelomično potvrdio a djelomično ukinuo prvostupanjsku presudu i predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovni postupak. Županijski sud je o žalbama stranaka odlučivao oko dvije godine računajući od dana kada su mu dostavljene.

Internet stranice NN 37/2008
• Nakon razmatranog razdoblja sud je održao tri ročišta za glavnu raspravu, te donio presudu kojom je odlučio o dijelu tužbenog zahtjeva u kojem je bio vraćen na ponovni postupak (duševne boli zbog smanjenja životnih aktivnosti). Predmet je 25. travnja 2007. dostavljen Županijskom sudu u Zagrebu, radi odlučivanja o žalbama stranaka. Spis je remisorno vraćen prvostupanjskom sudu 22. svibnja 2007. radi rješavanja o prijedlogu podnositelja za ispravak presude.

Internet stranice NN 37/2008 • U razdoblju od podnošenja tužbe Općinskom sudu pa do 5. studenoga 1997., dakle u razdoblju prije razmatranog, pravnorelevantnog, prvostupanjski sud je održao dva ročišta i proveo medicinsko vještačenje.
Internet stranice NN 37/2008 • Podnositelj ustavne tužbe, kao tužitelj u parničnom postupku, svojim postupanjem, prema ocjeni Ustavnog suda, nije pridonio duljini postupka.
Internet stranice NN 37/2008 • 5. Ustavni sud utvrđuje da je do podnošenja ustavne tužbe parnični postupak, koji se vodi radi naknade štete po tužbi podnositelja, ukupno trajao preko deset godina. U pravnorelevantnom razdoblju trajao je preko sedam godina.
Internet stranice NN 37/2008 • Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, postupanje suda, te posebice značaj postupka za podnositelja (podnositelj je nastradao u prometnoj nezgodi kao putnik u autobusu, u vrijeme prometne nezgode bio je maloljetan, a zadobio je teške tjelesne povrede) Ustavni sud ocjenjuje da je povrijeđeno ustavno pravo podnositelja na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 37/2008 • Iz navedenih razloga je, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, odlučeno kao pod točkama I. i II. izreke odluke.
Informacije NN 37/2008 • 6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.
Poslovne stranice NN 37/2008 • Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj. Određujući visinu naknade u konkretnom slučaju, Ustavni sud je uzeo u obzir i trajanje ustavnosudskog postupka u ovom predmetu.
Pregledi NN 37/2008 • 7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.
Besplatno NN 37/2008 • 8. Predsjednik Općinskog građanskog suda u Zagrebu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke najkasnije osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.
Glasnik NN 37/2008 • Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Agata Račan, predsjednica Vijeća, te suci Marko Babić, Snježana Bagić, Mario Kos, Davor Krapac i Ivan Matija, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula N. S. K. iz Z., koju zastupaju punomoćnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda V. P. i M. J. J. iz Z., na sjednici održanoj 7. veljače 2008. godine, jednoglasno je donio
Propis NN 37/2008 • – presuda Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-459/05 od 1. ožujka 2005. godine
Propis NN 37/2008 • – presuda Općinskog suda u Zagrebu broj: Ps-2566/95 od 23. ožujka 1999. godine
Propis NN 37/2008 • III. Predmet se vraća Općinskom građanskom sudu u Zagrebu na ponovni postupak.
Propis NN 37/2008 • 1. Pravodobna i dopuštena ustavna tužba podnijeta je protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-459/05 od 1. ožujka 2005. godine, kojom je odbijena žalba podnositeljice ustavne tužbe (tuženica-protutužiteljica u parničnom postupku radi povrata i predaje stana), te je potvrđena presuda Općinskog suda u Zagrebu broj: Ps-2566/95 od 23. ožujka 1999. godine.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 112/93, Broj 71/07, Broj 87/02, Broj 97/08, Broj 17/08, Broj 39/08


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled