PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2006-02-21-519 NN 21/2006

• U članku 4. stavku 3. iza riječi: »hrvatske policije« dodaju se riječi: »i Republike Hrvatske.«.


Stranica 2006-02-21-519 NN 21/2006

• U članku 5. stavku 1. podstavku 4. iza riječi »spremnost,« dodaju se riječi »ukoliko to uvjeti misije zahtijevaju,«.


Stranica 2006-02-21-519 NN 21/2006

• U članku 6. stavku 2. riječi: »Natječaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:« zamjenjuju se riječima »Natječaj iz stavka 1. ovoga članka u pravilu sadrži:«.


Stranica 2006-02-21-519 NN 21/2006

• »O razlozima izlučivanja prijava Izborno povjerenstvo, pisanim putem, obavještava rukovoditelje nadležnih ustrojstvenih jedinica koji su prijavili svoje kandidate.«.


Internet NN 21/2006
• Prije upućivanja na rad u inozemstvo kandidati će pristupiti provjeri znanja stranog jezika.

Internet stranice NN 21/2006
• Izborno povjerenstvo s kandidatima obavlja razgovor u cilju utvrđivanja njihove primjerenosti i sposobnosti za rad u inozemstvu.«.

Internet stranice NN 21/2006 • U dosadašnjem stavku 3. riječi: »Dom zdravlja Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »nadležni dom zdravlja«.
Internet stranice NN 21/2006 • U članku 14. stavku 1. riječi: »su dužni« zamjenjuju se riječju: »će«.
Internet stranice NN 21/2006 • »Prije upućivanja na rad u inozemstvo kandidat može uz pisani zahtjev, na vlastitu odgovornost odustati od preventivnih cijepljenja.«.
Internet stranice NN 21/2006 • O listi kandidata Izborno povjerenstvo izvijestit će pomoćnika ministra za europske integracije i mirovne misije.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 21/2006 • Odluku o izboru kandidata donosi ministar na prijedlog pomoćnika ministra za europske integracije i mirovne misije.«.
Informacije NN 21/2006 • U članku 20. stavku 2. iza riječi: » dodaci na plaću,« dodaju se riječi: »dnevnicu ili«.
Poslovne stranice NN 21/2006 • »Ugovor se sklapa na određeno vrijeme koje, ovisno o pravilima pojedine mirovne misije, ne smije biti duže od 12 mjeseci.«.
Pregledi NN 21/2006 • Za policijske službenike Ministarstvo zaključuje policu osiguranja od nezgode (nesretnog slučaja) ili policu životnog osiguranja s uključenim osiguranjem od nesretnog slučaja za vrijeme trajanja rada u inozemstvu.
Besplatno NN 21/2006 • Za policijske službenike za koje Ministarstvo zaključuje policu životnog osiguranja, Ministarstvo će platiti premiju za prvu godinu osiguranja, odnosno za vrijeme trajanja rada u inozemstvu.
Glasnik NN 21/2006 • Po povratku iz misije Ministarstvo će prenijeti policu osiguranja na policijskog službenika, te će on sam po vlastitom izboru dalje raspolagati policom.
Propis NN 21/2006 • Polica osiguranja iz stavka 1. ovoga članka pokriva ratne i druge rizike, a obuhvaća; smrt kao posljedicu nezgode, potpunu ili djelomičnu invalidnost, naknadu za dane spriječenosti obavljanja rada (dane bolovanja) te naknadu za dane provedene u bolnici, na liječenju i rehabilitaciji.«.
Propis NN 21/2006 • Policijski službenik za vrijeme rada u inozemstvu ima pravo na plaću, dodatke na plaću te druge naknade sukladno propisima o državnim službenicima i namještenicima.
Propis NN 21/2006 • Iznos ostalih materijalnih prava utvrđuje se u visini koju određuje ministar za svaku pojedinu misiju.
Propis NN 21/2006 • Prilikom određivanja visine iznosa ostalih materijalnih prava iz stavka 2. ovog članka uzet će se u obzir troškovi života (cijena stanovanja, hrane i dr.) te uvjeti života i rada u misiji (opasnost od ratnog rizika, opasnost od zaraznih i drugih bolesti i dr.).
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 47/09, Broj 114/08, Broj 156/08, Broj 194/03, Broj 118/07, Broj 4/07


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled