PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2007-11-115-3363 NN 115/2007

• Za obavljanje poslova Samostalnog odjela za vojni zračni promet ustrojavaju se sljedeći odsjeci:


Stranica 2007-11-115-3363 NN 115/2007

• Odsjek letačkih standarda i operacija procjenjuje međunarodne i NATO standarde i postupke iz djelokruga Odsjeka, predlaže i sudjeluje u usklađivanju propisa s preuzetim međunarodnim obvezama i standardima, prati i ocjenjuje primjenjivost međunarodnih letačkih standarda prema standardima iz nadležnosti Ministarstva, sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa vezanih uz djelokrug rada Odsjeka, provodi postupke vezane uz izdavanje i produžavanje dozvola i odobrenja, provodi postupke imenovanja vojnih zrakoplovnih stručnjaka ovlaštenih za izradu priručnika i dokumentacije, pregledava operativne priručnike, druge priručnike i dokumentaciju, pregledava programe školovanja vojnog letačkog osoblja, sudjeluje u radu povjerenstva za istraživanje uzroka vojnih zrakoplovnih nesreća, utvrđuje letačke standarde za letačke postrojbe, posade vojnih zrakoplova i ostalo stručno osoblje (sastav i kvalifikacije posade, školovanje, preobuku, radno i letačko vrijeme, sadržaj operativnih priručnika i slično), obavlja tehničko-stručne poslove vezane za izdavanje te produženja dozvola – licenci i ovlaštenja vojnog zrakoplovnog osoblja, propisuje obrasce, postupke i procedure za izdavanje, obnavljanje i produžavanje valjanosti dozvola i ovlaštenja vojnog zrakoplovnog osoblja, imenuje povjerenstava za provođenje ispita vojnog zrakoplovnog osoblja, utvrđuje popis stručnjaka za licenciranje vojnog zrakoplovnog osoblja, vodi i kontrolira banku pitanja za ispite vojnog letačkog osoblja, vodi Registar zrakoplovnog osoblja, ovlaštenih ispitivača te vodi popis ovlaštenih vojnih zdravstvenih organizacija i povjerenstava koje obavljaju pregled vojnog zrakoplovnog osoblja, pregledava i ocjenjuje programe školovanja vojnog zrakoplovnog osoblja, obavlja kontrolu ispravnosti odobrenih postupaka, programa i sustava kvalitete postrojbe za obuku vojnog zrakoplovnog osoblja, obavlja kontinuirani stručni nadzor po pitanju sigurnosti vojnog letenja, vrši kontrolne letove u letačkim postrojbama Oružanih snaga te nadzor nad poslovima iz svoje nadležnosti.


Stranica 2007-11-115-3363 NN 115/2007

• Odsjek vojnih aerodroma i vojnog zračnog prometa predstavlja Ministarstvo obrane u odborima međunarodnih organizacijama po pitanjima vojne i civilno-vojne suradnje (Eurocontrol NATO, Europska komisija i dr.), priprema prijedloge za zaključivanje međunarodnih bilateralnih sporazuma iz područja vojnog zračnog prometa, sudjeluje u pregovorima za zaključivanje međunarodnih bilateralnih sporazuma iz područja vojnog zračnog prometa, surađuje sa vojnim zrakoplovnim vlastima drugih država iz područja bilaterale i multilaterale, za potrebe Ministarstva rješava vojno operativna i pravna pitanja vezana za korištenje zračnog prostora Republike Hrvatske, daje suglasnost za letenje stranim državnim zrakoplovima u prostoru Republike Hrvatske, sudjeluje u pripremi izdavanja dozvole za prijevoz opasnih tvari u preletu teritorija Republike Hrvatske i za slijetanje na teritorij Republike Hrvatske, predlaže i provodi mjere radi ujednačavanja nacionalnih propisa koji uređuju vojni zračni promet. Za potrebe Ministarstva predlaže nadležnom tijelu ustroj zračnog prostora, obavlja upravno-administrativne poslove iz nadležnosti Ministarstva za vojne aerodrome, stručne poslove i poslove nadzora vojnih službi koje sudjeluju u osiguranju zaštite zračne plovidbe, prati i procjenjuje STANAG-e i njihovu primjenu kao hrvatske vojne norme u području vojnog zrakoplovstva, vojne standarde i postupke iz djelokruga rada te predlaže usklađivanje donesenih vojnih propisa s međunarodnim standardima (NATO-a), razvija standarde i procedure za projektiranje i građenje vojnih aerodroma i vojnih letilišta, sudjeluje u donošenju plana vojne zrakoplovne infrastrukture, izdaje certifikate za vojne aerodrome, prati standardizaciju vojne i civilne opreme, osigurava da međunarodni ugovori odgovaraju vojnim zahtjevima aerodroma, vodi registar vojnih aerodroma, donosi planove, programe, standarde i provodi politiku koja će osigurati potreban stupanj zaštite na vojnim aerodromima, daje tehničku pomoć i savjete po vojnim pitanjima zaštite zračnog prometa, osigurava potrebne informacije, prati fizičke i financijske programe u svrhu zaštite vojnih zrakoplova na vojnim aerodromima od neovlaštenog upada.


Stranica 2007-11-115-3363 NN 115/2007

• Odsjek upravljanja kvalitetom usmjerava se specifično na unutarnje i vanjske aspekte kvalitete te jamči i potvrđuje kvalitetu isporučenih proizvoda i udovoljavanje normama Samostalnog odjela za vojni zračni promet, usporedno razvija sustav upravljanja kvalitetom u sustavu upravljanja sigurnošću, prati razvitak upravne strategije uključujući planiranje, programiranje istraživanja i metodologiju, politiku provođenja nadzora, menadžment znanja, nadzire sastavljanje i održavanje priručnika o kvaliteti, inicira korektivne i preventivne mjere i provodi savjetovanje Samostalnog odjela za vojni zračni promet s aspekta kvalitete i normi pri postavljanju procedura, vodi brigu o unutarnjim trening programima, dostignutoj razini uvježbanosti i trajnom uvježbavanju, organizira i nadzire sustav praćenja kvalitete i upravljanja kvalitetom zrakoplovno tehničkog održavanja, nadzire kvalitetu provedbe ugovorenih aktivnosti održavanja vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te obavlja administrativne poslove u području vojne zrakoplovne infrastrukture na terenu.«.


Internet NN 115/2007
• U članku 44. stavku 2. iza podstavka b) dodaje se podstavak c) koji glasi: »c) Laboratorij za nuklearno-biolokško-kemijsku zaštitu i bionadzor.«.

Internet stranice NN 115/2007
• Iza članka 46. dodaje se članak 46.a i naslov iznad njega koji glasi:

Internet stranice NN 115/2007 • »c) Laboratorij za nuklearno-biološko-kemijsku zaštitu i bionadzor
Internet stranice NN 115/2007 • U stavku 2. podstavak b) mijenja se i glasi: »b) Odjel vojnog pomorskog prometa«.
Internet stranice NN 115/2007 • Odjel vojnog pomorskog prometa je upravno-administrativno i stručno tijelo Ministarstva koje obavlja zakonom predviđene poslove i poslove prihvaćene na temelju međunarodno preuzetih obveza, predstavlja Ministarstvo pred nacionalnim tijelima državne uprave kao i u međunarodnim organizacijama. Za potrebe vojnog pomorskog prometa i sigurnosti na moru obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za uspostavu i djelovanje sustava pomorske sigurnosti, poslove za međunarodne i međuresorne odnose na moru, provodi usuglašavanje civilnih i vojnih propisa vezanih za pomorsko pravo, obveze Ministarstva koje proistječu iz međunarodnih konvencija, zakona i drugih propisa o pravu mora, prati i usklađuje problematiku razvoja civilnog dijela pomorske obrane, nadzire rad i propisuje procedure, izobrazbu, prava i obveze Hrvatske ratne mornarice na zadaćama nadzora, čuvanja i zaštite mora te vodi evidenciju i protoke međunarodnih vojnih aktivnosti na moru.«.
Internet stranice NN 115/2007 • U članku 185. u stavku 1. iza riječi: »sudjeluje u organizaciji popisa imovine na čuvanju i uporabi u Ministarstvu i Oružanim snagama« stavlja se zarez i dodaju riječi: »donosi shemu financijskog osiguranja«.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 115/2007 • »Područni odjel financija Zagreb organizira i provodi financijsko osiguranje, vrši pripremu i unos podataka za obračun plaća i drugih naknada, organizira gotovinski platni promet i vodi financijsko i materijalno knjigovodstvo te prati realizaciju proračuna po mjestu, vremenu i vrsti rashoda za pristožerne postrojbe Glavnog stožera, zapovjedništvo i ustrojstvene jedinice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, za ustrojstvene jedinice Hrvatskog vojnog učilišta i Zapovjedništva za potporu sa sjedištem u Zagrebu, Plesu i Velikoj Buni, za ustrojstvene jedinice Hrvatske kopnene vojske sa sjedištem u Zagrebu, Petrinji i Bjelovaru.«
Informacije NN 115/2007 • »Područni odjel financija Split organizira i provodi financijsko osiguranje, vrši pripremu i unos podataka za obračun plaća i drugih naknada, organizira gotovinski platni promet i vodi financijsko i materijalno knjigovodstvo te prati realizaciju proračuna po mjestu, vremenu i vrsti rashoda za zapovjedništvo i postrojbe Hrvatske ratne mornarice, za ustrojstvene jedinice Hrvatske kopnene vojske sa sjedištem u Kninu i Zemuniku Donjem te za ustrojstvene jedinice Zapovjedništva za potporu sa sjedištem u Splitu.«.
Poslovne stranice NN 115/2007 • »Područni odjel financija Karlovac organizira i provodi financijsko osiguranje, vrši pripremu i unos podataka za obračun plaća i drugih naknada, organizira gotovinski platni promet i vodi financijsko i materijalno knjigovodstvo te prati realizaciju proračuna po mjestu, vremenu i vrsti rashoda za zapovjedništvo i ustrojstvene jedinice Hrvatske kopnene vojske sa sjedištem u Karlovcu, Ogulinu i Slunju.«.
Pregledi NN 115/2007 • »Područni odjel financija Osijek organizira i provodi financijsko osiguranje, vrši pripremu i unos podataka za obračun plaća i drugih naknada, organizira gotovinski platni promet i vodi financijsko i materijalno knjigovodstvo te prati realizaciju proračuna po mjestu, vremenu i vrsti rashoda za ustrojstvene jedinice Hrvatske kopnene vojske u Gašincima, Osijeku, Požegi i Vinkovcima, za ustrojstvene jedinice Hrvatskog vojnog učilišta i Zapovjedništva za potporu sa sjedištem u Gašincima i Požegi.«.
Besplatno NN 115/2007 • U članku 214. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6., 7. i 8. koji glase:
Glasnik NN 115/2007 • Radom Samostalnog odjela za sukcesiju vojne imovine upravlja načelnik.
Propis NN 115/2007 • Radom Samostalnog odjela za vojni zračni promet upravlja načelnik«.
Propis NN 115/2007 • Dosadašnji stavci 6., 7., 8., i 9. postaju stavci 9., 10.,11. i 12.
Propis NN 115/2007 • U članku 215. stavku 3. riječi: »i Podregistra za prijem i pohranu informacija i dokumenata u razmjeni između Republike Hrvatske i NATO-a«, brišu se.
Propis NN 115/2007 • U članku 216. iza riječi: »predsjednik Višeg vojnostegovnog suda« briše se zarez i stavlja točka, a ostali dio rečenice se briše.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 86/07, Broj 91/96, Broj 48/95, Broj 84/07, Broj 12/04, Broj 136/03


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled