PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

NOVI BRZI PREGLED ZAKONSKE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-slijedom-navedenog-a-temeljem-nyzp NN 80/2009

• Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka.


Stranica 2009-07-80-1944 NN 80/2009

• I. Određuju se sljedeće izmjene i dopune Standardne ponude HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. za uslugu pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji od 22. studenog 2005.:


Internet NN 80/2009

• U glavnom dijelu Standardne ponude u članku 17. »Privremena obustava usluge«, početak rečenice u drugom odlomku, druga crtica, mijenja se i glasi:


Internet stranice NN 80/2009

• »ako Operator korisnik propusti podmiriti bilo koji dugovani i nesporni račun za Usluge koje pruža T-Com, …..«.


Internet stranice NN 80/2009 • »Ukoliko nakon tog razdoblja Operator korisnik propusti podmiriti bilo koji dospjeli iznos za Usluge koje pruža T-Com iz bilo kojeg razloga, Operator korisnik će biti dužan, na zahtjev T-Coma dostaviti jedan od instrumenata osiguranja plaćanja kako je to predviđeno ovim člankom.«
Internet stranice NN 80/2009 • U glavnom dijelu Standardne ponude u članku 16.4. u četvrtom odlomku mijenja se prva rečenica tako da glasi:
Internet stranice NN 80/2009 • »U slučaju da Operator korisnik ne podmiri svoja dospjela i nesporna dugovanja temeljem ugovora o pristupu izdvojenoj lokalnoj petlji i ugovora o pružanju kolokacijskih usluga, niti nakon isteka roka od 30 dana po zaprimanju pisane opomene T-Coma, primijenit će se, ovisno o izabranom instrumentu osiguranja plaćanja, sljedeći postupak: …..«
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 80/2009
• »U cilju učinkovitijeg i efikasnijeg otklanjanja kvarova, T-Com mora uspostaviti adekvatnu proceduru otklanjanja kvara i takav sustav mjerenja i testiranja raspetljane lokalne petlje (uvođenjem minimalno jednog »testnog« porta na svakoj kolokaciji) koji garantiraju potpunu transparentnost i njegovo nediskriminirajuće ponašanje u postupcima i procedurama kod otklanjanja kvara Operatora korisnika u odnosu na otklanjanje kvara T-Com korisnika (POTS, ISDN ili ADSL). Samu proceduru te detaljni tijek postupka, prije svega lokacije kvara, T-Com uređuje posebnom uputom – Uputu za otklanjanje smetni na usluzi pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji – koja je sastavni dio ove Standardne ponude.«

Poslovne stranice NN 80/2009
• U Dodatku 10. članku 1.2. briše se prvi odlomak te se mijenja drugi i treći odlomak na način da glase:

Servis NN 80/2009 • »Prijave kvarova i zaprimanje zahtjeva za otklanjanjem kvara izvode se isključivo putem WEB sučelja, a u slučaju nemogućnosti korištenja u radu WEB sučelja, odnosno poteškoća u radu WEB sučelja, T-Com će zaprimati zahtjeve za otklanjanje kvara putem telefaksa T-Coma za prijavu kvara, kao alternativni komunikacijski kanal.
Glasnik NN 80/2009 • T-Coma za prijavu kvara. Kvarove zaprimljene putem pisanog zahtjeva za otklanjanje kvara na posebno određeni broj telefaksa,
Novo NN 80/2009 • T-Com mora unijeti u IT sustav najkasnije u roku od 2 sata od trenutka zaprimanja zahtjeva, a vrijeme zaprimanja u IT sustav mora biti istovjetno onom koje je vidljivo na telefaks uređaju. »
Poslovi NN 80/2009 • »Operator korisnik mora dokazati da kvar nije uzrokovan na dijelu mreže, uređajima i opremi koji su u području njegove odgovornosti.«
Poticaji NN 80/2009 • U Dodatku 10. članku 1.2. nadopunjuje se jedanaesti odlomak na način da glasi:
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 112/04, Broj 19/94, Broj 120/05, Broj 119/99, Broj 12/08, Broj 67/93


LINK - VODIČ KROZ POSLOVNE USLUGE KOJE SU VAM DOSTUPNE Pregled