PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis NN 21/1990

• - postavljanjem pitanja povjerenja Izvršnom vijeću Sabora odnosno njegovu predsjedniku ili pojedinim članovima,


Propis NN 21/1990

• - zaključkom o utvrdivanju prijedloga za razrješenje Izvršnog vijeća, njegova predsjednika ili pojedinog člana, koji treba biti obrazložen.


Propis NN 21/1990

• Ako vijeće Sabora utvrdi prijedlog za razrješenje Izvršnog vijeća, njegova predsjednika ili pojedinog člana, predsjednik vijeća obavještava o tom zaključku predsjednike ostalih vijeća i predsjednika Sabora.


Propis NN 21/1990

• Predsjednici ostalih vijeća Sabora sazivaju sjednice vijeća radi zauzimanja stava o prijedlogu za razrješenje.


Propis NN 21/1990
• Ako se ostala vijeća Sabora suglase s prijedlogom za razrješenje, obavještavaju o tome predsjednika Sabora.

Propis NN 21/1990
• Predsjednik Sabora saziva zajedničku sjednicu svih vijeća Sabora i dostavlja zastupnicima izvještaj ostalih vijeća o prijedlogu za razrješenje.

Propis NN 21/1990 • O razrješenju predsjednika Izvršnog vijeća odnosno Izvršnog vijeća u cjelini predsjednik Sabora obavještava Predsjedništvo Republike.
Propis NN 21/1990 • Ako se ostala vijeća Sabora, ili jedno od njih, ne suglase s prijedlogom za razrješenje, predsjednik toga vijeća obavijestit će o tome predsjednika vijeća koje je utvrdilo prijedlog za razrješenje.
Propis NN 21/1990 • Vijeće koje je utvrdilo prijedlog za razrješenje ponovno raspravlja o tom pitanju. Ako vijeće ostane kod svog prijedloga, obavještava o tom predsjednika Sabora, koji će postupiti po odredbi stava 4. ovoga člana.
Propis NN 21/1990 • Ako vijeće koje je utvrdilo prijedlog za razrješenje, nakon ponovno provedene rasprave, odustane od svog prijedloga, obavještava o tome predsjednika Sabora i predsjednike ostalih vijeća.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 21/1990 • Izvršno vijeće Sabora, ako smatra da nije u stanju osigurati provođenje politike i izvršavanje zakona ili drugog akta Sabora čije se donošenje predlaže, ili provođenje stavova ili predloženih mjera, ili da ne može preuzeti odgovornost za vršenje svoje funkcije ako se ne donese akt ćije donošenje predlaže, ili ako smatra da ne može provesti smjernice koje mu je dao Sabor, može dati izjavu o tome u vijeću u toku rasprave, prije donošenja odluke u vijeću.
Propis NN 21/1990 • Ako Izvršno vijeće Sabora podnese kolektivnu ostavku, ostavku podnosi predsjednik Izvršnog vijeća predsjedniku Sabora.
Propis NN 21/1990 • O kolektivnoj ostavci Izvršnog vijeća predsjednik Sabora obavještava Predsjedništvo Republike i saziva zajedničku sjednicu vijeća Sabora, uz dostavu ostavke svim zastupnicima.
Propis NN 21/1990 • Sabor na zajednićkoj sjednici svih vijeća razmatra kolektivnu ostavku IzvrŠnog vijeća Sabora, a može povodorri ostavke otvoriti i raspravu o radu IzvrŠnog vijeća u cjelini.
Propis NN 21/1990 • Ako predsjednik Izvršnog vijeća odnosno pojedini član tog vijeća podnese ostavku, ostavka se podnosi predsjedniku Sabora. O ostavci predsjednika Izvršnog vijeća predsjednik Sabora obavještava Predsjedništvo Republike. Predsjednik Sabora dostavlja ostavku predsjednika Izvršnog vijeća, odnosno člana tog vijeća, zastupnicima uz poziv za zajednićku sjednicu svih vijeća Sabora.
Propis NN 21/1990 • Sabor na zajedničkoj sjednici svih vijeća razmatra ostavku predsjednika Izvršnog vijeća Sabora odnosno pojedinog njenog člana, a povodom ostavke predsjednika Izvršnog vijeća razmatra rad Izvršnog vijeća u cjelini.
Propis NN 21/1990 • Izvršno vijeće Sabora u ostavci ostaje na dužnosti do izbora novog Izvršnog vijeća.
Propis NN 21/1990 • Kad predsjednik Izvršnog vijeća Sabora predloži razrješenje od dužnosti pojedinih članova Izvršnog vijeća, prijedlog dostavlja predsjedniku Sabora, koji ga upućuje zastupnicima uz poziv na zajedničku sjednicu svih vijeća Sabora.
Propis NN 21/1990 • Vijeća Sabora provode političku kontrolu nad radom republičkih organa uprave i drugih republičkih organa i organizacija koje vrše javna ovlaštenja.
Propis NN 21/1990 • U vršenju političke kontrole nad radom republičkih organa uprave vijeća Sabora utvrđuju obaveze republičkog organa uprave i drugih republičkih organa i organizacija koje vrše javna ovlaštenja za izvršavanje zakona i drugih akata i politike Sabora te svojim smjernicama usmjeravaju rad tih organa.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 33/05, Broj 87/07, Broj 53/08, Broj 2/09, Broj 14/91, Broj 124/09


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled