PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2009-06-75-1784 NN 75/2009

• (3) Pri stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala, koji je uvezen u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, u deklaraciji mora biti navedeno: »Ne ispunjava sve propisane uvjete«, a iz podataka u deklaraciji mora se vidjeti koje uvjete šumski reprodukcijski materijal ne ispunjava.


Stranica 2009-06-75-1784 NN 75/2009

• (1) Pošiljke šumskog reprodukcijskog materijala smiju se uvoziti u Republiku Hrvatsku samo preko ulaznih graničnih prijelaza (mjesta ulaska) određenih propisom kojim se uređuju mjesta ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu, što ga donosi ministar nadležan za poslove poljoprivrede.


Stranica 2009-06-75-1784 NN 75/2009

• (2) Šumski reprodukcijski materijal koji se uvozi mora od trenutka ulaska u carinsko područje Republike Hrvatske biti pod carinskim nadzorom i podliježe obvezatnom inspekcijskom pregledu (u daljnjem tekstu: pregled šumskog reprodukcijskog materijala) koji obavlja fitosanitarna inspekcija na ulaznom graničnom prijelazu.


Stranica 2009-06-75-1784 NN 75/2009

• (3) Dobavljači su obvezni fitosanitarnom inspektoru na ulaznom graničnom prijelazu u propisanom roku podnijeti prijavu za pregled šumskog reprodukcijskog materijala, a u slučajevima kad je tako propisano, i najaviti prispijeće uvozne pošiljke šumskog reprodukcijskog materijala.


Internet NN 75/2009
• (4) Carinski postupak ne može započeti prije nego što fitosanitarna inspekcija obavi pregled šumskog reprodukcijskog materijala, osim u slučaju carinskog skladištenja.

Internet stranice NN 75/2009
• (5) Šumski reprodukcijski materijal koji se uvozi ostaje pod carinskim nadzorom sve dok fitosanitarni inspektor na propisani način ne potvrdi da je pregled šumskog reprodukcijskog materijala obavljen i da je uvoz toga šumskog reprodukcijskog materijala dopušten.

Internet stranice NN 75/2009 • (6) Posumnja li fitosanitarni inspektor da sadržaj pošiljke šumskog reprodukcijskog materijala ne odgovara podacima navedenim u dokumentu dobavljača, a ne može to utvrditi na ulaznom graničnom prijelazu, može uzeti uzorke šumskog reprodukcijskog materijala i poslati ih na analizu Službenom tijelu, te rješenjem naložiti da se pošiljka zadrži pod carinskim nadzorom sve dok ne budu poznati rezultati analize i dok se ne završi pregled šumskog reprodukcijskog materijala.
Internet stranice NN 75/2009 • (7) Utvrdi li pregledom šumskog reprodukcijskog materijala da su ispunjeni propisani zahtjevi za njegov uvoz, fitosanitarni će inspektor na propisani način potvrditi da je pregled šumskog reprodukcijskog materijala obavljen i da je uvoz tog materijala dopušten.
Internet stranice NN 75/2009 • (8) Utvrdi li pregledom šumskog reprodukcijskog materijala da nisu ispunjeni zahtjevi za njegov uvoz, fitosanitarni će inspektor rješenjem zabraniti uvoz šumskog reprodukcijskog materijala i naložiti njegovo vraćanje pošiljatelju.
Internet stranice NN 75/2009 • (9) Protiv rješenja fitosanitarne inspekcije iz stavka 8. ovoga članka može se u roku od osam dana od dana dostave rješenja podnijeti žalba Ministarstvu.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 75/2009 • (10) Žalbe protiv rješenja fitosanitarnog inspektora rješava Povjerenstvo.
Informacije NN 75/2009 • (11) Žalba na rješenje fitosanitarne inspekcije iz stavka 8. ovoga članka ne zadržava njegovo izvršenje.
Poslovne stranice NN 75/2009 • (12) Sadržaj i način obavljanja pregleda šumskog reprodukcijskog materijala, način i rok podnošenja prijave za pregled šumskog reprodukcijskog materijala, slučajeve u kojima se mora najaviti prispijeće pošiljke šumskog reprodukcijskog materijala, način i rok najave njezina prispijeća te način potvrđivanja iz stavka 7. ovoga članka propisuje ministar.
Pregledi NN 75/2009 • VIII. SJEMENSKA ŠTEDIONICA, GENETSKA I SJEMENSKA BANKA SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA
Besplatno NN 75/2009 • (1) Radi sprječavanja pomanjkanja šumskog reprodukcijskog materijala namijenjenog za uzgoj sadnog materijala potrebnog za održivo gospodarenje šumama i očuvanje šumskih genetskih izvora, Službeno tijelo u svojim objektima ustrojava sjemensku štedionicu.
Glasnik NN 75/2009 • (2) Službeno tijelo skrbi o formiranju i čuvanju rezervi sjemenskog materijala u sjemenskoj štedionici.
Propis NN 75/2009 • (3) Službeno tijelo obavlja stručne poslove vezane uz kakvoću i istovjetnost sjemenskog materijala u sjemenskoj štedionici.
Propis NN 75/2009 • (1) Rezerve sjemenskog materijala iz sjemenske štedionice koriste se za proizvodnju sadnog materijala namijenjenog za biološku obnovu šuma sukladno propisima o šumama.
Propis NN 75/2009 • (2) Rezerve sjemenskog materijala vlasništvo su Republike Hrvatske, a način formiranja rezervi sjemenskog materijala s obzirom na svojte šumskog drveća, provenijencije, kategorije i količine propisuje ministar.
Propis NN 75/2009 • (3) Službeno tijelo je u obvezi jednom godišnje izvijestiti Ministarstvo o popisu svojti, provenijencijama, kategorijama i količini sjemenskog materijala koji se nalazi u sjemenskoj štedionici.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 41/07, Broj 116/03, Broj 101/04, Broj 74/94, Broj 46/06, Broj 33/06


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled