PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2009-06-75-1784 NN 75/2009

• (1) Radi očuvanja genetske raznolikosti svojti šumskog drveća i njihovih genetskih izvora, Službeno tijelo ustanovljava genetsku banku svojti šumskog drveća, a sačinjavaju je zbirka tkiva, živi arhivi, šumski sjemenski objekti, te nadzirane ili uzgojene populacije.


Stranica 2009-06-75-1784 NN 75/2009

• (2) Sjemenski materijal koji se koristi za istraživačke, odnosno znanstvene namjene u šumarstvu, Službeno tijelo uz suglasnost Ministarstva pohranjuje u sjemenskoj banci svojti šumskog drveća koju ustrojava Službeno tijelo.


Stranica 2009-06-75-1784 NN 75/2009

• (3) Službeno tijelo je u obvezi jednom godišnje izvijestiti Ministarstvo o popisu svojti i broju objekata u genetskoj i sjemenskoj banci svojti šumskog drveća.


Stranica 2009-06-75-1784 NN 75/2009

• (1) Povjerenstvo je stručno savjetodavno tijelo Ministarstva na području proizvodnje, uvoza i korištenja šumskoga reprodukcijskog materijala.


Internet NN 75/2009
• (2) Članove Povjerenstva imenuje ministar iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika iz područja šumskog sjemenarstva i rasadničarstva te državnih službenika.

Internet stranice NN 75/2009
• (3) Članovima Povjerenstva pripada naknada za rad u iznosu koji odredi ministar.

Internet stranice NN 75/2009 • (1) Za potrebe obavljanja poslova i zadaća iz svoje nadležnosti te radi vođenja i održavanja vlastitih zbirki podataka Ministarstvo može, u skladu s ovim Zakonom, prikupljati i koristiti podatke i informacije koje u sklopu propisanih zbirki podataka prikupljaju i čuvaju druga ministarstva, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe s javnim ovlastima, a posebice podatke i informacije iz:
Internet stranice NN 75/2009 • – zbirki carinskih podataka o uvozu, izvozu i provozu šumskog reprodukcijskog materijala.
Internet stranice NN 75/2009 • (2) Ministarstvo može koristiti i topografsko-katastarske planove, osnovnu državnu kartu, pregledne i digitalne ortofotografske karte i planove.
Internet stranice NN 75/2009 • (3) Voditelji zbirki podataka i raspolagatelji planovima i kartama iz stavka 1. i 2. ovoga članka u obvezi su Ministarstvu bez naknade omogućiti upotrebu podataka i informacija kojima upravljaju ili raspolažu, ako su ti podaci i informacije potrebni za obavljanje poslova i zadaća iz njegove nadležnosti.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 75/2009 • (4) Ministarstvo u okviru svoje nadležnosti povezuje vlastite zbirke podataka sa zbirkama podataka u drugim tijelima državne uprave.
Informacije NN 75/2009 • (1) Ministarstvo dostavlja podatke i informacije iz Registra, Upisnika i evidencija drugim državnim tijelima kada su im ti podaci i informacije potrebni radi obavljanja zakonom propisanih poslova i zadaća iz njihove nadležnosti, te pravnim osobama kada su im potrebni za izvršavanje poslova i zadaća na temelju ovoga Zakona, kao i drugim osobama koje za to iskažu pravni interes.
Poslovne stranice NN 75/2009 • (2) Podaci i informacije koje Ministarstvo daje na upotrebu drugim korisnicima smiju se koristiti samo u svrhu za koju su dani i ne smiju se dalje prosljeđivati bez suglasnosti Ministarstva.
Pregledi NN 75/2009 • (1) Ministarstvo i Službeno tijelo obvezni su voditi i redovito dopunjavati propisane Upisnike, Registar i evidencije koji se povezuju u informacijski sustav.
Besplatno NN 75/2009 • (2) Ministarstvo uspostavlja informacijski sustav iz stavka 1. ovoga članka i povezuje ga s drugim informacijskim sustavima Ministarstva te međunarodnim informacijskim sustavima iz područja šumskoga reprodukcijskog materijala.
Glasnik NN 75/2009 • (3) Način povezivanja informacijskog sustava iz stavka 1. ovoga članka s drugim informacijskim sustavima propisuje ministar.
Propis NN 75/2009 • (1) Na međunarodnoj razini Ministarstvo razmjenjuje podatke i informacije o:
Propis NN 75/2009 • – proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala u Republici Hrvatskoj,
Propis NN 75/2009 • – zabrani korištenja određenog šumskog reprodukcijskog materijala.
Propis NN 75/2009 • (2) Na međunarodnoj razini Službeno tijelo razmjenjuje sljedeće podatke i informacije o:
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 17/97, Broj 18/08, Broj 38/96, Broj 21/90, Broj 108/95, Broj 63/07


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled