PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-08-101-1960 NN 101/2005

• Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (»Službeni list« 11/87) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.


Stranica 2005-08-101-1960 NN 101/2005

• Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (»Službeni list« 15/90) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.


Stranica 2005-08-101-1960 NN 101/2005

• HRN DIN 4102-2:1996 Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 2. dio: Građevni elementi – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-2:1977)


Stranica 2005-08-101-1960 NN 101/2005

• HRN DIN 4102-3:1996 Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 3. dio: Požarni zidovi i nenosivi vanjski zidovi – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-3:1977)


Internet NN 101/2005
• HRN DIN 4102-4/Ispravak 3:2000 Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru – 4. dio: Sastav i primjena građevnih materijala, građevnih elemenata i posebnih građevnih elemenata (DIN 4102-4:1994/Ispravak 3:1998)

Internet stranice NN 101/2005
• HRN DIN 4102-4:1996 Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 4. dio: Sastav i primjena građevnih gradiva, građevnih elemenata i posebnih građevnih elemenata (DIN 4102-4:1994; Ber 1:1995; Ber 2:1996)

Internet stranice NN 101/2005 • HRN DIN 4102-5:1996 Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 5. dio: Pregrade otporne na požar, pregrade u zidovima okna za dizala i ostakljenja otporna na požar – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-5:1977)
Internet stranice NN 101/2005 • HRN DIN 4102-6:1996 Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 6. dio: Ventilacijski vodovi – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-6:1977)
Internet stranice NN 101/2005 • HRN DIN 4102-7:2000 Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru – 7. dio: Krovovi – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-7:1998)
Internet stranice NN 101/2005 • HRN DIN 4102-8:1996 Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 8. dio: Mali uređaji za ispitivanje (DIN 4102-8:1986)
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 101/2005 • HRN DIN 4102-9:1996 Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 9. dio: Pregrade za kabele – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-9:1990)
Informacije NN 101/2005 • HRN DIN 4102-11:1996 Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 11. dio: Cijevna oplaštenja, cijevne zapreke/pregrade, instalacije okna i kanali te poklopci njihovih revizijskih otvora – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-11:1985)
Poslovne stranice NN 101/2005 • PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA U SKLADU S HRVATSKIM NORMAMA
Pregledi NN 101/2005 • I.1.1. Ovim se Prilogom sukladno članku 17. ovoga Propisa propisuju pravila za projektiranje betonskih konstrukcija građevina, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
Besplatno NN 101/2005 • I.1.2. Odredbe ovoga Priloga odnose se na projektiranje betonskih konstrukcija uzimajući u obzir i osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije, geotehničko projektiranje te projektiranje konstrukcija otpornih na potres.
Glasnik NN 101/2005 • I.2.1. Pravila za projektiranje betonskih konstrukcija određena su hrvatskim normama nizova HRN ENV 1991, HRN ENV 1992, HRN ENV 1997 i HRN ENV 1998 s nacionalnim specifičnostima danim nacionalnim dokumentom za primjenu (u daljnjem tekstu: NAD) u okviru pojedine norme, te hrvatskim normama na koje ove norme upućuju.
Propis NN 101/2005 • I.2.2. Za osnove proračuna i djelovanja na betonske konstrukcije primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1991 uključivo i pripadni NAD, te norme na koje norme ovog niza upućuju.
Propis NN 101/2005 • I.2.3. Za projektiranje betonskih konstrukcija glede otpornosti na potres primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1998 uključivo i pripadni NAD, te norme na koje norme ovog niza upućuju.
Propis NN 101/2005 • I.2.4. Za projektiranje betonskih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1992 uključivo i propadni NAD, te norme na koje norme ovog niza upućuju.
Propis NN 101/2005 • I.2.5. Za geotehničko projektiranje primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1997 uključivo i pripadni NAD uzimajući u obzir HRN 1992-3, te norme na koje norme ovog niza upućuju.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 65/05, Broj 126/00, Broj 107/09, Broj 38/07, Broj 137/05, Broj 35/95


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled