PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2009-12-154-3801 NN 154/2009

• Zaključno, nisu određeni svi uvjeti propisani u članku 4. Pravilnika.


Stranica 2009-12-154-3801 NN 154/2009

• Nadalje, uvidom u spomenutu projektnu dokumentaciju utvrđeno je da na 24. stranici točka 35 pasus 4. projektant daje uputu kako popuniti slobodne PVC cijevi promjera 110 na određenoj dionici i to na sljedeći način: 2X PHD promjera 32 mm u dužini od cca 850 m, odnosno od zdenca 126 do 117 s jednom PHD cijevi promjera 32 mm, što je suprotno članku 4. stavku 13. Pravilnika iz razloga što nije popunjen cjeloviti slobodni prostor u cijevi velikog promjera 110 mm.


Stranica 2009-12-154-3801 NN 154/2009

• Stoga je nesporno utvrđeno da projektant nije odredio mogućnosti ostalih uvjeta propisanih Pravilnikom kako bi bio popunjen cjeloviti slobodan prostor u cijevima velikog promjera. Razlozi koje je HT naveo u svom dopisu od 12. studenog 2009. g. kako nije mogao izvršiti snimanje postojećeg stanja u cijevima elektroničke komunikacijske infrastrukture zbog velikog broja i količine kontinuiranog postavljanja novih kabela, ne mogu se prihvatiti jer je u tom slučaju HT-ov projektant morao na poziv izvođača a prigodom gradnje elektroničke komunikacijske mreže izaći na teren i dodatno pomoći izvođaču na način da odredi neku od kombinacija cijevi kako bi se slobodan prostor popunio, što nije učinjeno.


Stranica 2009-12-154-3801 NN 154/2009

• Nadalje, nakon provedenog izvida na terenu o čemu je 13. studenog 2009. g. sačinjen zapisnik, te uvidom u građevinski dnevnik utvrđeno da je HT u zdencu 160 koji se nalazi u ulici Božidara Magovca ispred kčbr. 157, sa sjeverne strane koristio PVC cijev promjera 110 mm na način da je u nju ugradio jednu PHD cijev promjera 32 mm, dok je na izlaznoj strani zdenca u PVC promjera 110 HT ugradio jednu PHD cijev promjera 32 mm u kojoj je označen optički kabel HT-a. Također je uvidom u stanje na zdencu broj 174 koji se nalazi ispred kčbr. 147 u ulici Božidara Magovca, utvrđeno da se na dolaznoj strani u PVC cijevi promjera 110 nalaze PHD promjera 32 mm zajedno s optičkim kabelom s oznakom HT-a. Ovakav način uvlačenja cijevi HT-a u suprotnosti je s člankom 4. Pravilnika i sa načelnim uputama u projektu.


Internet NN 154/2009
• Nadalje, prema tehničkoj dokumentaciji – izvedbeni projekt FTTX UTRINA 9 (Središće) broj projekta: »TD-1397/08-IP/R 1« napravljen je izvid na terenu te je u zdencu broj 814 u Kombolovoj ulici utvrđeno sljedeće stanje: zdenac je potopljen vodom, a uvidom u tehničku dokumentaciju i građevinski dnevnik na listu broj FTTH S1 je ucrtano da u postojeću cijev promjera 110 treba uvući 4 PHD cijevi promjera 32 mm a u uvučene cijevi potrebno je uvući svjetlovodne kabele. Međutim, iz građevinskog dnevnika, Knjiga 1 na str od 66 151 – 66 155, proizlazi da je izvođač upisao izvedeno stanje i to da je uvukao kombinaciju dvije cijevi PHD promjera 32 mm od pristupne centrale Utrine prema naselju Središće a koja obuhvaća trasu na kojoj se nalazi ovaj zdenac broj 814.

Internet stranice NN 154/2009
• Izvidom na kabelskom zdencu broj 54 koji se nalazi na kraju Stonske ulice utvrđeno je: na južnoj strani zdenca – ulazni dio, nalazi se PVC cijev promjera 110 mm koja je popunjena s dvije PHD cijevi promjera 32 mm u kojima su postavljeni označeni optički kabeli HT-a, a na sjevernoj strani ovog zdenca u PVC cijev 110 izlazi jedna cijev PHD promjera 32 mm u koju je uvučen označeni kabel HT-a. Uvidom u predmetnu tehničku dokumentaciju, na nacrtu br. FTTH-S1 list2 upisana je napomena: »U postojeće cijevi promjera 100 ili 110 uvlačiti 4 puta PHD cijevi promjera 32 mm, u uvučene cijevi promjera 32 uvlačiti svjetlovodne kabele«. Međutim, uvidom na terenu, utvrđeno je da ovo nije provedeno.

Internet stranice NN 154/2009 • U odnosu na lokacije Utrine 6, 8 i Pešćenica 29, nadzornik je u dovoljnoj mjeri utvrdio činjenično stanje iz projektne dokumentacije koja je bila preuzeta od strane nadzornika i analizirana u razdoblju od 9. do 13. studenog 2009. g., o čemu je sastavljena službena zabilješka. Stoga je utvrđeno da ove projektne dokumentacije također nisu sačinjene u skladu sa člankom 4. Pravilnika zbog čega nije bilo potrebno i za ove lokacije izvršiti izvid na terenu budući da izgrađeno stanje elektroničke komunikacijske infrastrukture mora odgovarati projektnoj dokumentaciji.
Internet stranice NN 154/2009 • Slijedom svega navedenog, nadzornik elektroničkih komunikacija je na temelju svih podataka dobivenih u ovom stručnom nadzoru, kao i na temelju pregleda svih pet dokumentacija za lokacije u Zagrebu – Utrine 6, 7, 8, 9, i Pešćenica 29, kao i izvidom na terenu nesporno utvrdio da je u HT u razdoblju od 1. 1. 2009. do 30. 9. 2009. na području Grada Zagreba u svrhu izvođenja radova na projektu FTTx projektirao i gradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na način da je uvlačio kabele u postojeću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu suprotno uvjetima propisanim člankom 4. Pravilnika. Stoga je nadzornik sukladno članku 114. stavku 1. t. 17. i 19. i stavku 6. ZEK-a, odlučio kao u točkama I. II. i III. ovog rješenja. Na temelju članka 116. stavka 1. ZEK-a nadzornik elektroničkih komunikacija odlučio je kao u točki I. ovog rješenja. HT je dužan postupiti po rješenju nadzornika elektroničkih komunikacija kako je navedeno u točkama II. i III., a nepostupanje po rješenju povlači izricanje upravne mjere izražene u novčanom iznosu u visini do dvadesetostruke prosječne plaće u Republici Hrvatskoj u proteklom tromjesečju. Svaka sljedeća upravna mjera izriče se u dvostrukom iznosu, sve sukladno članku 116. stavku 4. ZEK-a. Na temelju članka 14. stavka 4. ZEK-a ovo rješenje objavit će se na službenim stranicama Agencije te u »Narodnim novinama«.
Internet stranice NN 154/2009 • Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka.
Internet stranice NN 154/2009 • Na temelju članka 131. stavka 4. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 53/91 i 103/96; dalje u tekstu: ZUP) i članka 114. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08), nadzornik elektroničkih komunikacija donosi
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 154/2009 • 1. Obustavlja se postupak stručnog nadzora nad trgovačkim društvom RADIO NAŠICE d.o.o. iz Našica, Dore Pejačević 2, pokrenut radi uklanjanja nedostataka u radu radijskih postaja – UKV odašiljača radnih frekvencija 88,7 MHz i 94,0 MHz postavljenih na lokacijama Našice i Granice.
Informacije NN 154/2009 • 2. Ovaj zaključak objavit će se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije.
Poslovne stranice NN 154/2009 • Zaposlenici Odjela nadzora Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) su dana 25. ožujka 2009. godine od 12.40 do 12.55 sati i 6. listopada 2009. godine od 10.39 do 10.59 sati na području Našica i 25. ožujka 2009. od 11.48 do 12.03 sati i 6. listopada 2009. od 11.54 do 12.14 sati na području Granica proveli mjerenje tehničkih značajki radijskih postaja u vlasništvu trgovačkog društva Radio Našice d.o.o. Tom je prigodom utvrđeno nepridržavanje tehničkih uvjeta uporabe radijskih postaja – UKV odašiljača u radu na lokacijama Našice i Granice, i to nepropisne devijacije koja znatno prelazi dopuštenu najvišu vrijednost ± 75 kHz.
Pregledi NN 154/2009 • O utvrđenom činjeničnom stanju sačinjen je Zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru uporabe i kontrole radiofrekvencijskog spektra – navedene radijske postaje, koji je dostavljen trgovačkom društvu Radio Našice d.o.o. dopisom (klasa: 344-08/09-01/64, urbroj: 376-09-09-01) od 3. studenoga 2009. godine. Nadzornik je zapisnikom naredio usklađivanje rada radijske postaje sa zahtjevima iz članka 7. stavka 8. i 9. »Pravilnika o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe radijskih postaja za odašiljanje radijskog programa u UKV području, s frekvencijskom modulacijom (UKV/FM)« (»Narodne novine« broj 37/96). Dana 9. studenoga 2009. direktorica trgovačkog društva Radio Našice d.o.o., gospođa Katica Šimašek, izvijestila je HAKOM da je postupila po zapisniku i uskladila rad radijskih postaja sukladno tehničkim zahtjevima i normama iz Pravilnika.
Besplatno NN 154/2009 • Dana 27. studenoga 2009. godine zaposlenici Odsjeka stručnog nadzora HAKOM-a provjerili su je li trgovačko društvo Radio Našice d.o.o. postupilo prema Zapisniku od 3. studenoga 2009. godine. Na temelju mjerenja utvrđeno je da je predmetno trgovačko društvo postupilo po zapisniku i uskladilo rad radijskih postaja sukladno tehničkim zahtjevima i normama.
Glasnik NN 154/2009 • Slijedom navedenog, nadzornik je obustavio postupak po ovom predmetu.
Propis NN 154/2009 • Na temelju članka 131. stavka 4. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 53/91 i 103/96; dalje u tekstu: ZUP) i članka 114. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08), nadzornik elektroničkih komunikacija donosi
Propis NN 154/2009 • 1. Obustavlja se postupak stručnog nadzora nad OSNOVNOM ŠKOLOM STJEPANA CVRKOVIĆA iz Starih Mikanovaca, Vladimira Nazora 18a, pokrenut radi uklanjanja nedostataka u radu radijske postaje – UKV odašiljača radne frekvencije 89,7 MHz, postavljene na školi u Starim Mikanovcima.
Propis NN 154/2009 • 2. Ovaj zaključak objavit će se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije.
Propis NN 154/2009 • Zaposlenici Odjela nadzora Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) su 23. ožujka 2009. godine od 11.16 do 11.31 sati i 15. rujna 2009. godine od 10.04 do 10.19 sati, na području Starih Mikanovaca proveli mjerenje tehničkih značajki radijske postaje u vlasništvu Osnovne škole Stjepana Cvrkovića. Tom je prigodom utvrđeno nepridržavanje tehničkih uvjeta uporabe radijskih postaja – UKV odašiljača u radu na lokaciji Osnovne škole Stjepana Cvrkovića, i to nepropisne devijacije koja znatno prelazi dopuštenu najvišu vrijednost ± 75 kHz.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 49/04, Broj 133/02, Broj 84/98, Broj 125/04, Broj 14/91, Broj 102/01


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled